ရတနာပုံတကၠသိုလ္ ဓာတုေဗဒေက်ာင္းသူတစ္ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေနျခင္း

၃၀.၁၂.၂၀၁၉ မႏၲေလး

ရတနာပုံတကၠသိုလ္ ဓာတုေဗဒ ဒုတိယႏွစ္ အခန္း(D)ကေက်ာင္းသူ မပပသိန္း ေပ်ာက္ဆုံးေနသည္မွာ(၂)ရက္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

မပပသိန္းသည္ အေဆာင္မွ (၂၈)ရက္ စေနေန႔မနက္ ၈နာရီ၄၅ ဝန္းက်င္ခန႔္အခ်ိန္တြင္ ထြက္ခြာသြားၿပီးေနရပ္အိမ္ျဖစ္သည့္လင္းေႁမြေခ်ာင္း ကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္(ဒဟပ္ေတာ)ဘက္ ကန္ႀကီးေက်းရြာသို့ ျပန္ရန္ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးသတင္းမ်ားအရၾကားသိရပါသည္။

မပပသိန္းသည္ သူမ၏ေနရပ္အိမ္သို့လည္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိျခင္း မရွိသလို လက္ရွိခ်ိန္ထိ မပပသိန္းအား ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းမရွိေသးပါ။

သို့ပါေသာေၾကာင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္မပပသိန္းအား ေတြ႕ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာသို့အေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္ ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုေပးပို့ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားနိုင္သည္။

ဖုန္းနံပါတ္-ကိုစြန္ရဲ-09956500751

ကိုနိုင္လင္းေအာင္-09977149116

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရတနာပုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ

(ဗ.က.သမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)