၂၀၂၀ ဇန္ နဝါရီလ (၄)ရက္ေန႔ တရားဝင္ေငြေၾကး အျဖစ္သုံးစြဲ မည့္ တစ္ေထာင္တန္ေငြစကၠဴ သ ေကၤတ နိမိတ္ပုံအေၾကာင္းမေဟာ ေျပာမီ ယခင္ေဟာေျပာခဲ့ သည္မ်ားမွ သာဓက တစ္ခုကို တင္ျပလိုပါတယ္။-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တြင္ကိန္းဝပ္ဆံပါယ္လ်က္ရွိသည့္ မဟာျမတ္မုနိဘု ရားႀကီးဝန္းရွိ တံခြန္တိုင္ မီးခ တဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ ေပၚခဲ့ပါတယ္။ဘုရား ဇရပ္ ေက်ာင္းႀကီး နန္းျပ သာဒ္ တံခြန္စတဲ့ အ ေဆာက္အဦး ေတြ မီးခ ျခင္းသည္ အယူေတာ္ မဂၤလာ ပညာရပ္အလို ( ဘေဝါ)နိမိတ္ ဟုယူဆကာ တိုင္းေရး ျပည္ေရး ႏိူင္ငံ့အေရးကို ေဟာဆိုၾကပါ တယ္။ထို႔ေၾကာင့္ တံခြန္မီးချခင္း ႏွင့္အတူ ေဟာ့လာေသာ

အ ေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲ႕ အ ထင္ကရ ၿမိဳ႕ မ်ား ေျခာက္ကပ္ရျခင္းမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားေျမဇာပင္ျဖစ္ႀကဳံရျခင္းမ်ားျဖစ္မည့္အေၾကာင္းႀကိဳတင္ ေဟာေျပာမွန္ ကန္ခဲ့ပါတယ္။-အဘယ္ေၾကာင့္ ေဟာ ပါသလဲ ? အတိတ္ျဖစ္ရပ္ သမိုင္းအကိုးကား ကို ျပန္လည္ ႏႈိင္းညႇိၿပီး ေဟာ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုယူဆပါသလဲ?ဒီ ဇင္ဘာ(၃၁)ရက္ ဟာ သမိုင္းေတြ ထဲမွာ ထူးျခား တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြႀကဳံခဲ့ပါတယ္။ ထိုျဖစ္ရပ္ထဲမွ ႏွစ္ ခု ကို စဥ္းစားမိပါတယ္(၁)ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ေတာ္ အခါက ဒီဇင္ ဘာ လ (၃၁)ရက္ေန႔မွာမဟာသမၼတရာဇာမင္းလက္ ထက္ေျမာက္ဦး နန္း ေတာ္က်ဆုံးခဲ့ပါတယ္။(၂)ျမန္မာတို႔၏ ရတနာပုံေန ျပည္ေတာ္ ႏွင့္အခ်ဳပ္ ျခာ အာဏာ တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံးကို အဂၤလန္ဘုရင္ မႀကီးထံ ႏွစ္သစ္ကူးလက္ ေဆာင္ေပးေသာေန႔ဟာ ဒီ ဇင္ဘာလ(၃၁)ရက္ ျဖစ္ပါတယ္။တံခြန္မီးခ တဲ့ ျဖစ္ရပ္ နိမိတ္ဘေဝါဟာ မႏၲေလးမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ။ ျဖစ္တဲ့ေနရာက မဟာျမတ္မု နိ ဘုရားႀကီးဝန္းထဲမွာ မို႔

အဓိက ဘုရားႀကီးနဲ႔ဆက္ စပ္ ေနတယ္လို႔ ယူဆ ခဲ့ပါတယ္။မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးနဲ႔ဆက္ စပ္ေနတယ္ဆိုရင္ ဘုရားႀကီးက ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ေတာ္ ရခိုင္စစ္ပြဲမွာ ပင့္ေဆာင္လာခဲ့တာျဖစ္လို႔ အတိတ္ သမိုင္းကို အ ေျခခံကာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ေဟာဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အခု ေငြစကၠဴ အသစ္ေပၚလာျခင္းနဲ႔ ထိုေငြ စကၠဴ ႐ုပ္ပုံ သေကၤတ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ နိမိတ္ ကိုယူဆ ေဟာရာတြင္လည္း ဘာေၾကာင့္ ေငြစကၠဴ အသစ္ထုတ္ျခင္းနဲ႔ နိမိတ္ ဘေဝါနဲ႔ ဘာသက္ ဆိုင္ပါသလဲ..?-ေငြစကၠဴ တစ္ေထာင္တန္ အသစ္မွာ ပါတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သခင္ေအာင္ဆန္း ပုံ ဟာ အေတာ္ၾကာ ၾကာ ေပ်ာက္ကြယ္ ေနသည့္ ၾကားမွ ျပန္လည္ေပၚ ေပါက္လာျခင္း—-ထိုေပၚေပါက္လာေသာ သေကၤတ ပုံသည္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ဝတ္စုံ ယူနီေဖာင္း မွ အရပ္ဘက္သို႔ ကူးေျပာင္း လာေသာ ပုံျဖစ္ေနျခင္း–-ထိုေငြစကၠဴ သေကၤတ သခင္ေအာင္ဆန္းပုံႏွင့္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ စတင္ဘာလ(၅)ရက္ စေနေန႔ နံနက္(၁၁.၀၀)နာရီ တရားဝင္ေငြအျဖစ္မွ ရပ္ စဲ လိုက္သည့္ …-၂၅က်ပ္တန္ -၃၅က်ပ္တန္-၇၅က်ပ္တန္ သုံးမ်ိဳးထဲမွ ၇၅ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴ ပုံ ကဲ့ သို႔ ဆင္ တူ ေနေသာ ပုံသ႑ာန္ ကိုေတြ႕ ရျခင္း ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သ ခင္ေအာင္ဆန္း ပုံပါေငြ စကၠဴ ေပၚ ေပါက္ လာရျခင္း သည္ တိုင္း ျပည္၏ အနာဂါတ္ နိမိတ္ ျဖစ္ႏိူင္ေၾကာင္းယူဆျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။

ဤေနရာတြင္ၾကားျဖတ္ အျမင္ကို ေျပာခ်င္တာက ျမန္မာႏိူင္ငံသည္ ဗမာလူမ်ိဳးကိုရည္ၫႊန္းထားျခင္း မဟုတ္ မြန္ ရခိုင္ ရွမ္း ကခ်င္ က ရင္ စတဲ့ လူမ်ိဳးႏြယ္ မ်ားေန ထိုင္ေသာ ႏိူင္ငံကိုသာ ရည္ၫႊန္းတယ္ ဆို တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ေငြစကၠဴအသစ္ေပၚလာျခင္းနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ျမန္မာႏိူင္ငံရဲ႕ အနာဂါတ္ ျဖစ္လတၱံ ေသာ အေၾကာင္း ရာ မ်ားက ေတာ့ ….

(၁) ျမန္မာႏိူင္ငံသည္ ဒီမိုကကေရစီ စံနစ္အျဖစ္ဆက္လက္ သြားရပါမယ္…. (၂) တိုင္းသူျပည္သားမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရး ဦးေမာ့ လာမယ္ ..။ ျမန္မာ ေတြ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာ လာ မယ္။ (၃) စစ္ယူ နီေဖာင္း ခြၽတ္ အခ်ိဳ႕ေ႐ြး ေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ လာမယ္။

(၄) မင္းေကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ သူ သမၼတေကာင္း ကို ကမာၻ ႏိူင္ငံႀကီးေတြက ဦးၫႊတ္ လာရမယ္။နိမိတ္ ဘေဝါ က ၫႊန္းဆိုေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ထိုသို႔ ေဟာပါသလဲ? အခု ၂၀၂၀ ခု ဇန္နဝါရီလ ရီ (၄)ရက္ ထုတ္ေဝ သုံးစြဲ ေငြ စကၠဴ သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပုံ မဟုတ္ဘဲ သခင္ေအာင္ဆန္းပုံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ နံပါတ္ (၁) အေဟာနဲ႔ (၃)ကို ေဟာပါတယ္။၁၉၈၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၅)ရက္ စေနေန႔ တရားဝင္ ေငြအျဖစ္မွရပ္စဲ ခံလိုက္ရသည့္ ၇၅ က်ပ္တန္ သခင္ေအာင္ဆန္း ေငြစကၠဴ ပုံနဲ႔ အခု ထုတ္ေဝသည့္ သခင္ေအာင္ဆန္းပုံခ်င္း ဆင္တူ ေနျခင္း ေၾကာင့္ …

၁၉၈၇ ခု ထိုသကၤတပုံပါ ေငြကို ရပ္စဲလိုက္ျခင္း ရဲ႕ ေနာက္ သမိုင္းေနာက္ခံ ျမန္မာ ေတြ ဆင္းရဲ အၾကပ္တည္း ေသေၾက ပ်က္ဆီး မႈ႕ ဆိုတဲ့ နိမိတ္ ဆိုးေတြ ႀကဳံ လာခဲ့ရတယ္။ယခင္က ထိုသေကၤတပုံ ေငြမည္းတာ နဲ႔ အခု ထို သေကၤတ ပုံ ေငြ ျဖဴလာတာ ကိုသုံးသပ္ၾကည့္ ရင္ ေျပာင္းျပန္ သေဘာ မို႔ ေျပာင္း ျပန္ အေဟာ အေနျဖင့္ အနာဂါတ္ ျမန္မာျပည္အတြက္ေဟာ လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္

(၄)အခ်က္ အေဟာက သခင္ေအာင္ဆန္းဆိုတာ ကြၽန္ဘဝမွ သခင္ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ကမာၻ႔အင္းအားႀကီး စစ္ တပ္နဲ႔ ႏိူင္ငံေတြ ကို ေအာင္ႏိူင္ ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ေခါင္း ေဆာင္ျမတ္ ျပန္ေပၚလာျခင္း ေၾကာင့္ ေဟာခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ထိုအတူ ဘုရားဗ်ာဒိတ္က်မ္းတြင္ … (“သာသနာတစ္ေထာင္ ၾကာစြာေဆာင္ ရာဇအေမာင္..) လို႔ မိန႔္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အဓီပၸါယ္က သာသနာ ႏွစ္တစ္ေထာင္ ျပည့္ သည္ကာလလၾကာတိုင္း၊မင္းေကာင္း မင္းျမတ္ေပၚမည့္ဟု မိန႔္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ပထမ ျမန္မာ့ႏိူင္ငံေတာ္ကို ထူ ေထာင္ခဲ့သည့္

သာသနာ့ျပဳ ဘုန္း လက္႐ုံးႏွင့္ျပည့္စုံေသာ အ ေနာ္ရထာ ကို ေက်ာက္ျဖဴမင္းႏွင့္ ေျမာက္ ေဆာင္မဖုရားတို႔မွ ၁၀၁၄ ခုႏွစ္ ဖြားခဲ့ သျဖင့္ အခုဆိုလ်င္ သကၠရာဇ္ ၂၀၂၀ ျဖစ္၍ သာ သနာ ေတာ္ႏွစ္ တစ္ေထာင္ ျပည့္ ဝန္းက်င္ ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ မင္းေကာင္းဆက္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္တစ္ေထာင္ ေငြ စကၠဴ နိမိတ္ က ရည္ၫႊန္း ေနပါတယ္… အခ်ိဳ႕က က်စြာမင္းမွ စယူၾကေသာလည္း အေနာ္ရထာမွ သာ ယူသင့္ အပ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ရက္အားျဖင့္ ရက္ တစ္ေထာင္ ႏွစ္အားျဖင့္ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္မွ ၃ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ အတြင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္