ဖူလံုေရးကဒ္္ ဒို႔နိုင္ငံသားေတြ မအ ႀကနဲ႔ေတာ့

အသစ္ေျပာင္းလဲဲ ေပးတဲ႔ Smark card အလကားေပးထားရတာမဟုတ္တဲ့ လူမႈဖူလံုံေရးကဒ္ျပားေလးအေျကာင္း တေစ့တေစာင္း

ျမန္မာႏိိုင္ငံအတြင္းရွိ စက္ရုံ၊အလုပ္ရုံ ကုုမၸဏီလုပ္ငန္းဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနျကရေသာ အလုုပ္သမား ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား

၄င္္းလုပ္ငန္းဌာနမ်ားရွိ အုပ္ခ် ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ား၊ဘ႑ာေရးအရာရွိမ်ား၊လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာနမွဴ းမ်ား အားလုံး

မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ

ယေန့ေတာ့ လုုပ္ငန္းခြင္က အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က စီစဥ္ သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္ေပးထားသည့္္ လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒ အေျကာင္း တင္ျပပါရေစ

လူမႈဖူလုံံေရးအာမခံ ဥပေဒကိုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ေန့မွာ ျပဌါန္း ခဲ႕ပါတယ္္

၎ ဥပေဒ ဟာ ႏိိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ အမိန့္ေၾကညာစာအမွတ္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္သည့္ေန့မွ စ၍ အက် ဳိး သက္ေရာက္ပါတယ္္

လူူမႈဖုလုံေရးရန္ပုံေငြ အတြက္္ အလုုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္က လစာဝင္ေငြအေပၚမွာ အခ် ဳိးက် တြက္ခ်က္ထားသည့္ ေငြပမာဏ ကိုိ လစဥ္ မျဖစ္မေန ထည့္ဝင္ေပးရပါတယ္

အစိုးရအေနျဖင့္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံံ မထားမေနရ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားကို သတ္မွတ္အေျကာင္းျကားထားပီး အာမခံံမထားမေနရ အလုပ္သမားတိုိင္းသည္ မိမိိတို့ ဝင္ေငြမွ လစဥ္ ေပးေဆာင္ရသည္။

အလုပ္သမားတိုိင္း လူမႈဖူလုံေရးကဒ္ လုပ္ထားရပါတယ္္

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ၏ အဓိိက ရည္ရြယ္ခ်က္က အလုပ္သမားတိုိင္းအတြက္

၁ က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

၂။ မိသားစုေထာက္ပ့ံမႈ

၃။အလုပ္လုပ္က္ိုင္နိုင္စြမ္းမရွိမႈ အက် ဳိးခံစားခြင့္ ။ သက္ျပည့္အျငိမ္းစားအက်ဳိ းခံစားခြင့္ႏွင့္ က်န္ရစ္သူအက် ဳိးခံစားခြင့္

၄။ အလုပ္လက္မဲ႔အက် ဳိးခံစားခြင့္

၅။ အျခားလူမႈဖူလုံေရးတို့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္

ဥပေဒပါ ျပဌါန္းခ်က္မ်ားအရေတာ့ –

ယေန့လုပ္ငန္းဌာန တိုင္းအလုပ္ရုံံ စက္ရုံတိုင္းက အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မထားမေနရ ထားေနရသည့္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံတြင္ အမွတ္စဥ္္ ၁ ။ ၃။ ၄ ။ ၅။ အခ်က္မ်ားအတြက္ အျကဳံးဝင္ပါတယ္္

ယေန့ လုုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား မိမိတို ့လစဥ္ ထည့္ဝင္ေနရသည့္ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံေငြကို တာဝန္ေက်ရုံ ေပးေနရတာမဟုတ္သလိုိမိမိိတို ့ရရွိမည့္ ထိုအာမခံအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း တင္းတင္းရင္းရင္း ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရယူၾကဖို ့လိုပါတယ္

အလုပ္သမားသည္္ လူမႈဖူလုံေရးကဒ္္ ကို အထင္မေသးပါနဲ႕ ဘာမွ သုံးစားမရပါဘူးကြာ ဆိုိပီး ေသခ်ာသိမ္းဆည္းမထားပဲ အသုံးမခ်တက္ရင္ လူအ ျဖစ္ပါတယ္

ကုမၸဏီေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမန္ေနဂ်ာေတြြ ေငြြစာရင္းဌာနက ဘ႑ာေရးမွဴးေတြြ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ အတြက္တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးေနသူ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္းအစိုးရက မျဖစ္မေနလုပ္ခိုိင္းလို့ ေငြသြင္းခိုင္းလို့ဆိုပီး အာမခံကဒ္လုုပ္ေပးရုံ အာမခံေငြသြင္းေပးရုံေလာက္သာ ဝတ္ေက်တန္းေက်သေဘာမထားေစခ်င္ပါ

မိမိိေငြမဟုတ္လ္ို ့ ပီးရင္ ပီးတာပဲဆိုပီး လြယ္လြယ္ သေဘာမထားေစခ်င္ပါ

အလုပ္သမားတိုင္း မိမိတို့အတြက္ကုမၸဏီက လူမႈဖူလုံေရးအာမခံထားေပးပီး ေငြသြင္းေနရတယ္ဆိုရင္ မိမိတို့ရဲ႕ လူမႈဖးလုံေရးကဒ္ ရေအာင္ေတာင္းပါ

ကုမၸဏီက သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ယူထားရသူကလည္း လူမႈဖူလုံေရးရုံးမွ အာမခံထားပီးေသာ မိမိတို ့အလုပ္သမားမ်ား၏ ကဒ္ကို ရေအာင္ေတာင္းပါ

အလုပ္သမားမ်ားထံကို ေသခ်ာအပ္ႏွံေပးပါ ထိုိကဒ္သည္ အလုပ္သမားက အလုပ္ထြက္သြားလွ်င္ ယူသြားရမည့္ကဒ္ျဖစ္ပါသည္

အလုပ္ေျပာင္းသြားလွ်င္လည္း ယူသြားရမည့္ကဒ္ျဖစ္သည္ ေနာက္အလုပ္ဌာနသစ္ကိုေရာက္သြားလွ်င္ ထိုကဒ္အမွတ္ကို လူမႈဖူလုံေရးေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပေပးရမည္ျဖစ္ေသာေျကာင့္ျဖစ္သည္

မိိမိကဒ္သည္ မိမိေငြသြင္းခဲ႕ေသာ လေပါင္းမ်ားစြာကိုိ ေရတြက္ထားမွာျဖစ္ေသာေျကာင့္ျဖစ္ေပသည္ ယခုအခါ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကဒ္မ်ားကို SMART CARD မ်ားျဖင့္ လုပ္ေပးထားပါသည္

ထိုိ ကဒ္သည္ အာမခံထားသူ အတြက္ မွတ္ပုံတင္လို အသုံးဝင္ေသာ ဘဝအာမခံခ်က္ေပးေသာ အလုပ္သမားဘဝ၏ သက္ေသခံကဒ္လည္းျဖစ္ေပသည္

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကဒ္ကိုိ အထင္မေသးပါနဲ႕အာမခံထားသူဟာ မက်န္းမာလို ့ေဆးကုခ်င္ရင္ မိမိအတြက္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ေဆးခန္း တြင္ အခမဲ႕ေဆးကုသခြင့္ရမည္

ထိုိ ေဆးခန္းမ်ားသည္ ေစနတနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပိတ္ထားသျဖင့္ အာမခံထားသူသည္ ထိုပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနေျကာင့္ ေဆးရုံတက္ရပါကမိမိတို့တက္ေရာက္သည့္ေဆးရုံမွေဆးစာမ်ားျဖင့္ လူမႈဖူလုံေရးေဆးခန္းဖြင့္သည့္ေန႕တြင္ သြားေရာက္ျပသကာ ေဆးကုသစရိတ္ေတာင္းခံႏိုင္သည္

အာမခံံထားသူသည္ မက်န္းမမာျဖစ္သည့္ေန့မွေရွ့ပိုင္း ၆ လအတြင္း လက္ရွိလုပ္ငန္းဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ရမည္္ အနည္းဆုံး အာမခံေျကး ၄ လ စာ ေပးသြင္းထားပီး ျဖစ္ရမည္

အာမခံထားသူူ အလုပ္သမားသည္ က်န္းမာေရးေျကာင့္အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခါ ေဆးခြင့္ယူထားစဥ္ အလုပ္ရွင္မွ လစာမေပးေသာေျကာင့္ ဝင္ေငြမရွိေသာအခါပ်မ္းမွ်လစာ၏ ေငြ ၆၀% ကို ၂၆ ပတ္(၆ လစာ) အထိ လူမႈဖူလုံေရးဌာနသို့တင္ျပေတာင္းဆိုံ ခံစားခြင့္ရွိသည္္

ေဆးစာမ်ားတင္ျပရမည္္ ေဆးစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လူမႈ႕ဖူလုံေရးေဆးခန္း ေဆးရုံ ဆရာဝန္ ေဆးစစ္ခ်က္မ်ားပါရမည္္အာမခံထားသူ အမ် ဳိးသမီ းမ်ား မီးဖြားပါက ေဆးခြင့္္ အတြက္ လစာေငြ၏ ၇၀% ခံစားခြင့္ရမည္

ေဆးကုသမႈ မီးဖြားစရိတ္ အေနျဖင့္ မိမိလစာ၏ ေငြ ၅၀ % ရမည္္ ကေလးအမႊာ ၂ ေယာက္ေမြးပါက ၇၅ % ရမည္္ အမႊာ ၃ ေယာက္အထက္ေမြးပါက မိမိလစာ ပ်ွမ္းမွ် လစာ ၁၀၀ % အျပည့္ ကို မီးဖြားစရိတ္အေနျဖင့္ရမည္

ထိုိစရိတ္ေငြသည္ ကုမၸဏီႏွင့္မသက္ဆိုေပ အာမခံထားသူအတြက္ သီးသန့္စရိတ္ျဖစ္ေပသည္

အာမခံထားသူ အလုပ္သမား အမ် ဳိးသားသည္ မိမိ၏ ဇနီး မီးဖြားရင္ ခြင့္ ၁၅ ရက္ယူန္ိုင္သလို ထို ၁၅ ရက္စာအတြက္ အက် ဳိးခံစားခြင့္ေငြ ေတာင္းခံနိုင္သည္

သို့ေသာ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားစဥ္ကတည္းက မိမိတို ့အားသတ္မွတ္ေပးထားေသာ လူမႈဖူလုံေရးေဆးခန္းကို ျပသျပီး သူတို ့စီစဥ္ေပးသည့္အတိုင္းလိုက္နာရေပမည္ မီးဖြားျခင္း ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားလည္း အခမဲ႕ရေပမည္

ထိုအက် ဳိး ခံစားခြင့္ကို အလုပ္သမားက မိမိရပိုင္ခြင့္ ျဖစ္သလို သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမွတာဝန္ယူထားရသူမ်ားကိုယ္တိုင္က မိမိအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တင္ျပေတာင္းဆိုေပးရမည္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံ ဥပေဒ အာဏာသက္ေရာက္သည့္ေန့မွ စတင္၍ ထိုဥပေဒျပဌါန္းခ်က္ႏွင့္အညီ အာမခံေျကး ေပးသြင္းသူမ်ားသည္

အလုပ္မလုပ္နိုင္ေတာ့သည့္ အာမခံထားေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္္ အသက္ျပည့္ အျငိမ္းစားခံစားခြင့္ အေနျဖင့္

အာမခံေျကးေငြကို ၂၀၁၂ ခု ဥပေဒအရ စတင္ေပးသြင္းထားခဲ႕စဥ္မွသည္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ လေပါင္း ၁၈၀ (၁၅ ႏွစ္) စာ ေပးသြင္းထားပီးျဖစ္ပါက

အလုပ္သမား၏ ပွ်မ္းမွ် လစာ တစ္လစာ၏ ၁၅ ဆ ကို တစ္လုံးတစ္ခဲတည္းရယူခြင့္ရမည္

၁၂ လ မွ လေပါင္း ၁၈၀ အတြင္း သြင္းထားပီးသူသည္ အလုပ္ရွင္မွသြင္းေပးထားေငြ ၏ ၄၀ % ႏွင့္ အလုပ္သမားသြင္းေငြကို အတိုးႏွင့္ ျပန္ရမည္္

၁၂ လ ေအာက္ အာမခံေငြေပးသြင္းထားရင္ ေပးသြင္းထားေငြအားလုံးျပန္ထုတ္ယူခြင့္ ရွိသည္

အာမခံထားသူသည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေျကာင္းေဆးစာ နွင့္ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာ အျငိမ္းစားသက္ျပည့္ အရြယ္ျဖစ္ေျကာင္အေထာက္အထားတင္ျပရမည္

လူမႈဖူလုံေရး အာမခံံ ထားျပီးေသာ အလုပ္သမားတိုိင္း အလုပ္ရွွင္တိုင္း အာမခံေျကးမ်ားလစဥ္ လတိုိင္း တင္းတင္းရင္းရင္း ေပးသြင္းရသလိုရပိုင္ခြင့္အက် ဳိးမ်ားကိုလည္း တင္းတင္းရင္းရင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးပီး ေတာင္းခံေပးျကဖို ့ အားေပးတိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ

အလုပ္သမား ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ျကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ ကဒ္မ်ားကို အလ်င္မီေအာင္ ထုတ္ေပးနိုင္ဖို ့ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ ့လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ ၁ ၊ ၃ ၊ ၄ ၊၅ အားလုံးထိိထိေရာက္ေရာက္အေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္သင့္သလို လုပ္ေဆာင္ဖို ့တိုက္္တြန္းပါရေစ

အလုပ္သမား မ်ားအတြက္လည္း ရသင့္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကိုိလည္း လူမႈဖူလုံေရးဌာန ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ားအထိ နားလည္သိရွိေနပီး အာမခံထားသူမ်ား ေတာင္းခံလာပါက ေသခ်ာရွင္းျပကူညီလုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ေပးထားေပးဖို ့ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္

အာမခံေျကးမ်ားကို ထိထိေရာက္ ေကာက္ခံ ထိိထိေရာက္ေရာက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈျပန္ေပး

ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ကို ဥပေဒနဲ႕အညီ လုပ္ေဆာင္ေပးရင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ျပည္သူလူထု အတြက္ တန္ဖိုးရိွိတဲ႕ အာမခံအစီစဥ္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

ေဆးခန္းမ်ား ၊ ေဆးရုံမ်ား ၊ ဆရာဝန္မ်ားအား ၊ ပိိတ္ရက္မရွိ ၂၄ နာရီ ထားေပးႏိုိင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားေဆးရုံမ်ားကို လည္း နယ္ေျမေဒသ အလိုက္မ်ားစြာ ဖြင့္ေပးထားဖို ့ေတာင္းဆိုပါရေစ

သိုိ ့မဟုတ္ အစိုးရျပည့္သူ ့ေဆးရုံမ်ားမွာ လူမႈဖူလုံေရးကဒ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ အေရးေပၚလူနာမ်ားအား လက္ခံကုသေပးနိုင္ဖို ့စီစဥ္ေပးပါကလည္း အာမခံထားသူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ပိုအဆင္ေျပလာႏိုင္ပါတယ္

အာမခံထားလိုသူမ်ားလည္း တိုးတက္လာနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ားးးး လူမႈဖူလုံေရး အာမခံ လုပ္ထားပါက အလုပ္သမားေနာင္ေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ေအးနိုင္ျကပါေစမယ္္

အေရးျကီးတာက လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကဒ္္ ရေအာင္္ေတာင္းပါ ေသခ်ာကိုင္ေဆာင္ထားပါ အခြြင့္အေရး အျပည့္ အသုံးခ်ပါ မွွတ္ပုံတင္လိုပဲ အေရးျကီးပါတယ္္

၂၀၁၂ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံဥပေဒအရ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ခဲ႕ရင္ သင္္ သူေဌး ျဖစ္ေနရင္လည္း သင္လစာဝင္ေငြက ေဒၚလာ ရာ ေထာင္ခ်ီရေနတာဆိုရင္ ျပန္ရမယ့္ ပမာဏကလည္း အမ်ားျကီးပါ

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကဒ္ကိုင္ထားပီး ၁၅ ႏွစ္စာ သြင္းထားခဲ႕တဲ႕ အာမခံ ေငြေတြ အနိမ့္ဆုံး ပွ်မ္းမွ် လစာက ေဒၚလာ ၁၀၀ ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ေတာင္ ၁၅ ဆ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ပမာဏသင္ျပန္မေတာင္းရင္္ သင္ေလာက္ မိုိက္တဲ႕သူ ဘယ္သူရွိအုံးမလဲ မိိမိရဲ႕ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ ကဒ္က အလကား သုံးစားမရတဲ႕ ကဒ္လ္ုိ့ ့မမွတ္လိုက္ပါနဲ႕ ဗ်

အစိုးရက အေကာင္္းဆုံး စီစဥ္ေပးထားတာျဖစ္လို ့ တန္ဖိုးရွိတယ္ တန္ဖိုးသိပါ တန္ဖိုးထားပါ က်ေနာ္မွာ အခု လူမႈဖူလုံေရး အာမခံကဒ္ SMART CARD ရွိတယ္္ ေနာင္တခ်ိန္မွာ အာမခံေငြ ေဒၚလာ အနည္းဆုံ ၂၅၀၀ ပမာဏ ေလာက္ေတာ့ ျပန္ရမွာပါခင္ဗ်ာ

မိိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းတို ့အေနနဲ႕လည္း ရခြင့္အျပည့္ရွိပါတယ္

အလုပ္ရွင္မ်ားလည္း မိမိအလုပ္သမားရဲ႕ အခြင့္အေရး မိမိက မေပးႏိုင္ရင္ေတာင္မွ အစိုးရက ေပးတဲ႕ အာမခံ အက် ဳိးေက်းဇူး မ်ားကို ေတာင္းခံခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားနိုင္ျကပါေစဗ်ာ။

Kophone Kyaw