အေ မြေပးျခင္း(သို႔)ေပးကမ္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္ဆိုလၽွင္ “ေပးကမ္းစာခ်ဳပ္” ခ်ဳပ္မယ္ဆိုရင္စိန္၊ေရႊအစရွိေသာေရြ႕ေျပာင္းနိုင္တဲ့ပစၥည္းေတြကိုေပးကမ္းတဲ့ေနရာမွာစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီိးေပးကမ္းလို႔လည္းရတယ္၊စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဘဲလည္းေပးလို႔ရပါတယ္။ေျမ၊ အိမ္အစရွိတဲ့မေရြ႕မေျပာင္းနိုင္တဲ့ပစၥည္းတစ္စုံတစ္ရာကိုေပးကမ္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ေပးကမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ပစၥည္းပိုင္ရွင္အေနနဲ႔ မိမိပိုင္ပစၥည္းေတြကို မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေပးကမ္းခြင့္ရွိတယ္လို႔အေျခခံသေဘာအားျဖင့္ဆိုရမွာျဖစ္ေပမယ့္မိမိပိုင္ပစၥည္းအားလုံးေပးခြင့္ရွိ၊မရွိဆိုတဲ့ျပႆနာတစ္ရပ္ရွိပါတယ္။

၁ ၉၄၉ ခုႏွစ္ျမန္မာနိုင္ငံစီရင္ထုံး၊ လႊတ္ေတာ္စာမ်က္ႏွာ ၄၇၁ အမႈမွာပါတဲ့ အခ်က္ကသတိျပဳရမယ့္အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။အသက္၂၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိေဒၚေရႊရီဆိုသူဟာမေသမီ ၉ ရက္အလိုမွာ မွတ္ပုံတင္အရာရွိကိုအိမ္ကိုေခၚၿပီး ေပးကမ္းစာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္မွတ္ပုံတင္ေစပါတယ္။စာခ်ဳပ္မွာသူ႔ရွိသမၽွပစၥည္းအားလုံးကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသူ႔ကိုျပဳစုေနခဲ့တဲ့သူကိုေပးကမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ေဒၚေရႊရီဟာႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာၾကာကိုယ္ေရျပားေရာဂါျဖစ္ေနၿပီးမွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့က်န္းမာ ေရးမေကာင္းေတာ့ပါ။

ဒီလိုခ်ဳပ္ဆိုတဲ့စာခ်ဳပ္ကိုျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒနဲ႔မညီညြတ္တဲ့အတြက္တရားလႊတ္ေတာ္ကအတည္မျပဳပါဘူး။တရားလႊတ္ ေတာ္ကအေၾကာင္းရင္းႏွစ္ရပ္ျပေပါသည္။ပထမအေၾကာင္းကေသခါနီးဆဲဆဲေပးကမ္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအေၾကာင္းကေသသူဟာရွိသမၽွပစၥည္းအားလုံးကိုေပးကမ္းတာျဖစ္ပါတယ္။အထက္ေဖာ္ျပပါစ္ီရင္ထုံးနဲ႔ ဓမၼသတ္ေျခာက္ေစာင္တြဲအခန္း၈၊ပုဒ္မ ၇၅ တို႔ကိုေထာက္ထားၿပီးပစၥည္းရွင္ဟာ မိမိပိုင္ပစၥည္းကိုမိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေပးကမ္းခြင့္ရွိေပမယ့္္အေမြစားအေမြခံေတြရဲ့အခြင့္အေရးေတြကိုထိခိုက္ေလာက္ေအာင္ရွိသမၽွပစၥည္းအားလုံး ေပးကမ္းခြင့္မရွိဘူးဆိုတဲ့သေဘာပါ။ဒါေၾကာင့္ေပးကမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာမွာ

၁။ မေရြ႕မေျပာင္းနိုင္တဲ့ပစၥည္းကို ေပးကမ္းတာဆိုလၽွင္စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရပါမည္။

၂။ အဆိုပါစာခ်ဳပ္ကိုမွတ္ပုံတင္ရပါမည္။

၃။ အလိုအေလ်ာက္ေမတၱာသက္၀င္ခ်စ္ခင္မႈျဖင့္ေပးကမ္းတာမ်ိဳးျဖစ္ရပါမယ္။

၄။ ေပးကမ္းျခင္းခံရသူကေပးကမ္းျခင္းကိုလက္ခံသေဘာတူေၾကာင္းေဖာ္ျပပါရွိရပါမယ္။

၅။ ေပးကမ္းတဲ့ပစၥၥည္းစာရင္းဇယားေဖာ္ျပပါရွိရပါမယ္။

၆။ ဆိုင္ရာက ထုတ္ေပးတဲ့ ပစၥည္းတည္ရွိရာေျမပုံ၊ ေျမရာဇ၀င္ ပူးတြဲပါရွိရပါမယ္။

၇။ ေပးကမ္းသူပ္ိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းမေရြ႕မေျပာင္းနိုင္တဲ့ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အထားပူးတြဲေဖာ္ျပပါရွိရပါမယ္။

၈။ စာခ်ဳပ္မွာအသိသက္ေသႏွစ္ဦး အနည္းဆုံးပါရွိရပါမယ္။

၉။ ေပးကမ္းစဥ္မွာေပးသူအေနနဲ႔ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနမွေပးနိုင္ခြင့္ရွိပါမယ္။

၁၀။ လက္ခံသူအေနနဲ႔လည္းအသက္ရွင္ဆဲရွိမွသာလက္ခံနိုင္ပါမယ္။ေသဆုံးမွဆိုလၽွင္ေပးကမ္းျခင္းပ်က္ျပယ္ပါမည္။

၁၁။တည္ရွိလတၱံပစၥည္းဒါမွမဟုတ္ အနာဂါတ္ပစၥည္းကိုေပးကမ္းျခင္းမျပဳနိုင္ပါဘူး။

၁၂။ အေပးခံရတဲ့သူဟာတစ္ဦးထက္ပိုေနၿပီးတစ္ဦးကေပးကမ္းတာကိုလက္မခံရင္လက္မခံသူအတြက္သာေပးကမ္းျခင္းပ်က္ျပယ္ၿပီးက်န္လက္ခံသူေတြအတြက္တာ့ ေပးကမ္းျခင္းကအတည္ျဖစ္ပါတယ္။

၁၃။ ေပးသူပိုင္ပစၥည္းအားလုံးကိုေပးတာဆိုလၽွင္ေပးစဥ္အခါကေပးသူမွာတင္ရွိေနတဲ့ေႂကြးၿမီးအားလုံးအတြက္ေပးတဲ့ပစၥည္းနဲ႔အညီလက္ခံသူအေပၚမွာတာ၀န္ရွိပါသည္။

၁၄။ ပစၥည္းတန္ဖိုးအေပၚ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။

၁၅။ ေပးကမ္းသူမွာအေမြစားအေမြခံရွိေနရင္ေပးကမ္းသူပိုင္ပစၥည္းအားလုံးကို အေမြစားအေမြခံမဟုတ္သူကိုေပးလို႔မရပါဘူး။

Credit ဆရာဦးေက်ာ္ေဇယ်၏စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမွ