ေရးၿမိဳ့ တၿမိဳ့ လုံး လၽွပ္စစ္ေပးေနေသာမီးစက္႐ုံမီးေလာင္မွုျဖစ္ပြား မီးမ်ားေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္ျမတ္သူရကုမၸဏီ ေရးၿမိဳ့ အစင္ေက်းရြာ

ေရးၿမိဳ့ မီးသတင္း၂၈.၁၂.၂၀၁၉ 11:45

တၿမိဳ့ လုံးလၽွပ္စစ္ေပးေနေသာ မီးစက္႐ုံမီးေလာင္မွုျဖစ္ပြား မီးမ်ားေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ျမတ္သူရကုမၸဏီ ေရးၿမိဳ့ အစင္ေက်းရြာ

update.မီးမ်ားတယ္လို့ ထပ္သိရပါတယ္