ႏွစ္သစ္အတြက္္ အတိုးႏႈန္းအသစ္္

ကေမၻာဇဘဏ္တြင္္ စာရင္းေသအပ္ေငြအပ္ႏွံထားေသာ သုံးစြဲသူမ်ားထံသို႔ လာမည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အတိုးႏႈန္းအသစ္မ်ားစတင္ေျပာင္းလဲေပးအပ္မည့္အေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးေၾကညာလိုပါတယ္။မူလ စာရင္းေသအပ္ေငြအပ္ႏွံထားသည့္ ကာလမကုန္ဆုံးခင္အထိ ယခင္အတိုးႏႈန္းအတိုင္းတြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး

စာရင္းေသအပ္ေငြအေကာင့္အသစ္မ်ားအတြက္အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး အတိုးႏႈန္းအသစ္မ်ားျဖင့္တြက္ခ်က္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။(ေျပာင္္းလဲသတ္မွတ္မည့္ အတိုးႏႈန္းအသစ္မ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

ယခုုရက္ ၃၀ စာရင္းေသအပ္ေငြ ၈ ရာခိိုင္ႏႈန္း

ရက္ ၉၀ စာရင္းေသအပ္ေငြြ ၈.၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း

ရက္ ၁၈၀ စာရင္းေသအပ္ေငြြ ၈.၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း

ရက္ ၂၇၀ စာရင္းေသအပ္ေငြ ၈.၄၅ ရာခိိုင္ႏႈန္း

ရက္ ၃၆၀ စာရင္းေသအပ္ေငြြ ၈.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း

ရက္ ၇၂၀ စာရင္းေသအပ္ေငြ ၈.၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း

ရက္ ၁၀၈၀ စာရင္းေသအပ္ေငြြ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း

တိို႔အသီးသီးေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

KBZ