ေမန႔ေက တာ့ ေအးခ္မ္းၾလႏ္းတဲ့ ဒီဇငၻာေလလးထဲက ေန႔ထူးေန႔်မတၱစၡဳ်ဖစၱဲ့ ခရစၥမတ္ေန႔်ဖစ္ၿပီး ကမာၻအရပ္ရပၼြာလၫ္း ခရစၥမတ္ေန႔အထိမ္းအမြတ္ေအနနဲ႔ ေပ္ာၸျဲ႐ႊျငၸဲေၾတ်ပဳလုပ္ေလ့႐ြိၾကပါတယ္။ ဒီလို ခရစၥမတ္ေန႔ေလးမြာ ဘားအံ့ရဲ႕နာမၫ္ႀကီးခ္စ္သဴၿမိဳင္ဥယ္ာၪၼြာလၫ္း ခရစၥမတ္ရႈိးၿပဲကို နာမၫ္ႀကီးအဆိုေတာ္ေပါင္းမ္ားျစာနဲ႔ ်ပဳလုပၡဲ့တာ်ဖစၸါတယ္။

စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္၊ ဘႏၷီၿဖိဳး၊ Snare၊ G-fatt၊ ဟဲေလး၊ ်ဖဴ်ဖဴေက္ာ္သိႏ္း၊ နီနီခင္ေဇာ္၊ Amera Hpone နဲ႔ထိုင္းအဆိုေတာၱို႔ ပါဝင္ေဖ္ာၡဲ့ၾကတဲ့ ဒီရႈိးၿပဲႀကီးမြာ ပရိသတ္ေၾတအမ္ားႀကီးလာေရာက္အားေပးခဲ့ၾကတဲ့အၾတက္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိငၷဲ႔ ်ဖဴ်ဖဴေက္ာ္သိႏ္းတို႔ေကတာ့ အံ့အားသင့ၥျာနဲ႔သူတို႔ရဲ႕ ေဖ့ၾဘတၥာမ္က္ႏြာမြာ မြ္ေဝခဲ့တာပါ။

စိုင္းစိုင္းေကတာ့ “ေမန႔ညက ဘားအံေ်မမြာ လူပငႅယ္ႀကီးနဲ႔ တက္ေရာကၱဲ့ပရိသတ္အင္အား ၅၀၀၀၀ ေလာက္႐ြိမလား… အဲထက္ေတာင္ေက္ာၼယၳငၱယ္ ေပ္ာၹို႔ေကာင္းသလားေမမးပါနဲ႔ ေၾဆမ္ိဳးေမ့ေအာင္ေပ္ာၹို႔ေကာင္း” ဆိုၿပီးသူ႔ရဲ႕ ေအပ္ာ္ေၾတကိုမြ္ေဝခဲ့တာပါ။

်ဖဴ်ဖဴေက္ာ္သိႏ္းေကတာ့ “်ဖဴ်ဖဴ႕အၾတက္ ၂၀၁၉ ခရစၥမတႅက္ေဆာငၱဲ့… ဘားအံခ္စ္သဴၿမိဳငၼြာပရိသတ္ေသာင္းခ္ီလာအားေပးတဲ့ရႈိးၿပဲႀကီးေကစာင့္ေနခဲ့တယ္… ဒီညလာအားေပးၾကတဲ့ခ္စၸရိသတၱစ္ေယာကၡ္င္းစီကိုေက္းဇူးတငၸါတယ္..သီခ္င္းတိုင္းကိုေမမာႏိုငၼပႏ္းႏိုငၡဳႏ္ေပါကၠၿပီးလိုက္ဆိုၾကတဲ့အ်ပင္…

ဘားအံမြာတစၡါမြမဆို်ပဖူးေသးတဲ့သီခ္င္းသစၠိုဆို်ေပတာ့လၫ္းဖုႏ္းမီးေလးေၾတၾထႏ္းၿပီးအားေပးၾကလို႔သိပ္သိပ္ေပ္ာၱယ္” ဆိုၿပီး သူ႔ရဲ႕ ခရစၥမတႅက္ေဆာငၱစၡဳေအနနဲ႔ မြတ္ယဴကာ ေအပ္ာ္ေၾတကိုမြ္ေေဝပးခဲ့တာပါ။ ပရိသတ္ႀကီးေရ… ဘားအံ့က ပရိသတ္ရဲ႕အင္အားက ဘယ္ေလာက္ေတာင္႐ြိေနခဲ့လို႔ နာမၫ္ႀကီးေၾတကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သလဲမသိဘူးေနာ္။

Source – Sai Sai Kham Leng, Phyuphyukyawthein , Credit Rainbow- Cele Gabar