၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေနႏွင့္ကမၻာအၾကားသို႔ လေရာက္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနတစိတ္တပိုင္းၾကတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ကို ျမင္ေတြ႕နိုင္သည့္ ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးမွ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသလို ျမန္မာနိုင္ငံမွလည္း စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလလာခဲ့ၾကရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕တြင္လည္း ေနၾကတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလလာခဲ့ၾကသည္။စိုင္းေဇာ္/Myanmar Now

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေနႏွင့္ကမၻာအၾကားသို႔ လေရာက္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနတစိတ္တပိုင္းၾကတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ကို ျမင္ေတြ႕နိုင္သည့္ ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးမွ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသလို ျမန္မာနိုင္ငံမွလည္း စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလလာခဲ့ၾကရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕တြင္လည္း ေနၾကတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလလာခဲ့ၾကသည္။စိုင္းေဇာ္/Myanmar Now

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေနႏွင့္ကမၻာအၾကားသို႔ လေရာက္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနတစိတ္တပိုင္းၾကတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ကို ျမင္ေတြ႕နိုင္သည့္ ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးမွ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသလို ျမန္မာနိုင္ငံမွလည္း စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလလာခဲ့ၾကရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕တြင္လည္း ေနၾကတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလလာခဲ့ၾကသည္။စိုင္းေဇာ္/Myanmar Now