အိမ္ေထာင္ တစ္ခုမွာ မိန္းမစကားနားေထာင္ပ်က္စီးသြားတဲ့ေယာက်္ားမရွိပါဘူး ေယာက်္ားကိုမနိုင္လို႔ လႊတ္ထားရၿပီးပ်က္စီးသြားတဲ့ေယာက်္ားေတြပဲရွိတယ္

အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ မိန္းမစကားနားေထာင္ပ်က္စီးသြားတဲ့ေယာက်္ားမရွိပါဘူး..။

ေယာက်္ားကိုမနိုင္လို႔ လႊတ္ထားရၿပီးပ်က္စီးသြားတဲ့ေယာက်္ားေတြပဲရွိတယ္..။

မိန္းမ စကားအရမ္းနားေထာင္ေနလိုသင့္ကို သင့္friေတြမယားေၾကာက္လို႔အမည္တပ္ေပမယ့္..၊

ဘာေၾကာင့္ လဲ သင့္မွာသင့္မိသားစု သင့္ကေလးကိုငဲ့လို႔ သင့္ သင္friေတြနဲ႔ေလ်ာက္မသြားတဲ့အခါ..

သင့္အမည္တပ္ခံရေပမယ့္ သင့္ကေလးေတြဇနီးအတြက္ေတာ့ ေယာက်္ားေကာင္းျဖစ္ေနမွာပါ..။

အခ်ိန္တန္ သင္ေနမေကာင္းအိုနာလာရင္ သင့္ဇနီးနဲ႔သင့္ကေလးေတြကပဲ သင့္ကိုအနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မယ္..။

မေကာင္းတဲ့friအမ်ားစုကေတာ့ သင့္ကိုမယားေၾကာက္လို႔အမည္တပ္လိမ့္မယ္..။

သင့္မိသားစုအတြက္ သင္ဟာ ငါအေဖဘယ္ေလာက္ေကာင္းတယ္လို႔ သားသမီးေတြဇနီးေတြရဲ့ခ်စ္ျခင္းခံရမွာပါ..။

Credit