အိႏ ၵိယနိုင္ငံ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္ Tapi ျမစ္ေဘးရွိ Surat ၿမိဳ႕တြင္ဖခင္မရွိေသာ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ မိန္းကေလးမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကာအစုလိုက္အျပဳံလိုက္မဂၤလာေဆာင္ က်င္းပေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အ မ်ိဳးသမီး ၂၇၁ ဦးတြင္ ငါးဦးမွာ မြတ္စလင္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးမွာ နီေပါနိုင္ငံမွျဖစ္သည္။ဖခင္မရွိသည့္မိန္းကေလးမ်ားအား အိႏၵိယစိန္သူေ႒းMahesh Savani က ႏွစ္စဥ္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကာ မဂၤလာေဆာင္ေပး
ေလ့ရွိၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ အခက္ေတြ႕ေနသည့္ မိန္းကေလး၂၃ ဦးသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ အေရတြက္ တိုးလာခဲ့သည္။

Mahesh Savani က ဖခင္မရွိသည့္ မိန္းကေလးမ်ားကို အိမ္ေထာင္ျပဳေပးရျခင္းမွာ ကုသိုလ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးမတတ္နိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကူညီျခင္းမွာလည္း လူမႈေရးတာဝန္ တစ္ခုဟုပင္ ယူဆထားေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ Mahesh Savani က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကာ အိမ္ေထာင္ျပဳေပးခဲ့သည့္ မိန္းကေလးေပါင္း ၃၁၇၂ ဦးအထိ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္ ဟု သိရသည္။ေအးယုနိုင္/pyimyanmar