စ္တိုးရီးယားအ မႈ တြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ အမည္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့မႈသည္ ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္လွ သည့္ကိစၥျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ တပ္ဖြဲ႕ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ႏွင့္ ထိစပ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း ႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္မ်ား လက္ေအာက္သို႔ ေျပာင္း ေ႐ႊ႕ဖြဲ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ား အသင္းက ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ရဲ သိပၸံ၊ ရဲအတတ္သင္ေက်ာင္းမွ ရဲတာဝန္၊ ရဲဝတၱရားမ်ား ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ သင္ၾကားထား ေသာ ရဲစစ္စစ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၂ (က) အရ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို လိုအပ္သလို သတ္မွတ္ႏိုင္ သည္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျဖည့္ စြက္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရဲတပ္ ဖြဲ႕ကို ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းသင့္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ယုံၾကည္ကိုးစားျခင္း ခံခဲ့ရကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားက အားက်အတုယူရသည္ဟု ဆို သည္။ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ (CID) က မေဖာ္ထုတ္သည့္အမႈ မရွိဟုပင္ ယုံၾကည္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ေဖာ္ျပသည္။ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားကို သမၼတက တိုက္႐ိုက္ခန႔္အပ္ႏိုင္ ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပ ေဒပုဒ္မ ၂၃၂ (ခ) (၂) တြင္ ကာ ကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ တပ္မ ေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သင့္ေလ်ာ္သည့္ တပ္မေတာ္သား မ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ရယူရ မည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

သို႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕လက္ ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိလာပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္အ ဖြဲ႕အစည္းလက္ေအာက္တြင္ ရွိ ေနပါေစ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရဲအရာရွိအ ဆင့္ျဖင့္ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ လက္ရွိျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေမစိုးက ေျပာသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ လူေတြပါ ပဲ၊ စိတ္ဓာတ္ရယ္ေပါ့ေနာ္။ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာေလ’’ဟု ၎ကဆိုသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ ဝင္ေရာက္လိုသူမ်ား နည္းပါးေနျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ရဲဟု ေျပာဆိုရျခင္းကို ရွက္႐ြံ႕ေနမႈမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပါက ဝန္ထမ္းမ်ား လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမျဖစ္ေစရန္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား၊ အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေမစိုးက ေထာက္ျပသည္။

ဗစ္တိုးရီးယားအမႈသည္ တ ရားစီရင္ေရး ယႏၲရားတစ္စုံလုံးကို စိန္ေခၚေနသျဖင့္ မသကၤာဖြယ္၊ သံသယျဖစ္ဖြယ္ျဖစ္ရပ္၊ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈအမ်ားအျပား ရွိေနသ ျဖင့္ အမွန္တရားေပၚေပါက္ ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ထုတ္ ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္သို႔ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။ ထို သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းၿပီးေနာက္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဖြဲ႕တို႔ကို ဖြဲ႕စည္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအမံမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။

Source-7 Day Dily