အမႈ အခင္းရွိိလၽွင္ ပစၥည္းေပ်ာက္လၽွင္္ ေနထိိုင္မေကာင္းလၽွင္ စစ္တိိုက္သြားလၽွင္ ရြတ္္ရမည့္ ဂါထာေတာ္္

တရား၊ဓမၼ၊ဂါထာေတာ္

ဥဳံ- သိိဒၶိဘုရားထိပ္မွာထား နားမွာ ျဗဟၼာ ၊

လက္မွာ သိိၾကား ၊ ခါးမွာ ဘီီလူး ၊

ဒူူးမွာ ျခေသၤ့ ၊ ေျခမွာ နဂါး ၊

ကိိုယ္မွာ ဂဠဳန္၊ အေစာင့္ထားပါ၏ ။

ဥဳံ – ေကာကၠဳသံ ၊ ဥဳံ – ေကာဏဂုံ ၊

ဥဳံ- ကႆဖ ၊ ဥဳံ – ေဂါတမ ၊ ဥဳံ – အရိေမတၱယ် ၊

ဥဳံ – ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ပါ၏ ။

ဓာတ္ေတာ္ဝင္္ ၊ မဟာဝင္ ၊ ဧရာဝင္ ၊ မဟာဝိနေယာ ၊ ေဗာဓိိရွစ္တန္ ၊ဉာဏ္ေတာ္( ၁၈ ) ပါး ၊

ဥဳံ – ဘုရား ၊ ဥဳံ – တရား ၊ ဥဳံ – သံဃာေတာ္ႏွင့္ ေရႊအဆင္းအလား

ဦးေခါင္းေတာ္က ျမင္းမိုရ္ေတာင္ ၊ မ်က္လုံးေတာ္က ပုလဲေရာင္ ၊ သြားေတာ္က ဝရဇိန္ ၊

လည္ေတာ္က သံေခ်ာင္း ၊ မဏိိေဗာဓိ ေရႊေညာင္ပင္က ပြင့္ေတာ္ မူပါ၍

ေလးသေခၤ် ကမၻာတစ္သိန္း ၊ ရွွစ္သေခၤ် ကမၻာတစ္သိန္း ၊ တစ္ဆယ့္ေျခာက္သေခၤ် ကမၻာ တစ္သိန္း ၊

ပါရမီျဖည့္လာေသာ ဘဘုရား ၊ သားေတာ္ ၊ သမီးေတာ္ တို႔ကို

ဆင္းရဲဒုကၡ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ကင္းေအာင္္ ခ်မ္းသာသုခဘဝေရာက္ေအာင္ ပိို႔ေဆာင္နိုင္ေသာ အရွင္ဘုရား ၊ ၊

ခ်မ္းသာေအာင္္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါအရွင္ဘုရား။

(မွတ္ခ်က္)

သာမညဆရာေတာ္္ ဘုရားႀကီး အထူးေပးေသာ ဂါထာေတာ္ကို…….

( ၁ ) အမႈအခင္းရွိိက ( ၉ ) ေခါက္ ရြတ္

( ၂ ) ပစၥည္းေပ်ာက္လၽွင္္ ( ၃ ) ေခါက္ ရြတ္

( ၃ ) ေနထိိုင္မေကာင္းလၽွင္ ( ၇ ) ေခါက္ ရြတ္

( ၄ ) ခ်မ္းသာခ်င္လၽွင္ ( ၁၂ ) ေခါက္ ရြတ္

( ၅ ) စစ္တိိုက္သြားလၽွင္ ( ၅ ) ေခါက္ရြတ္

ဘုရားအား အာ႐ုံျပဳ၍ရြတ္ဖတ္သရဇၨ်ယ္ ပြားမ်ားပါ။)

ခရစ္ဒစ္္

naethitmyanmar