ကမၻာ႔ အဆင္းရဲ ဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ကေ န ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္ေျမာက္ၿပီ

ျမန္ မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ဝင္ေငြအနိမ့္ဆုံးအဆင့္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အလယ္အလတ္အဆင့္ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းထဲသို႔ (Low-Middle income Countries) ပါဝင္သြားၿပီျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ကမာၻ႔ဘဏ္က ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ဝင္ေငြျမင့္မားမႈ၊ အလယ္အလတ္ဝင္ေငြႏွင့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံ၊ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံ စသည္ျဖင့္ အဆင့္မ်ားသတ္မွတ္ခြဲျခားထားကာ ယခင္က ျမန္မာကို ဝင္ေငြအနိမ့္ဆုံးအဆင့္စာရင္းထဲသို႔ ထည့္သြင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာအေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယင္းစာရင္းမွ ႐ုန္းထြက္သြားႏိုင္ၿပီး အလယ္အလတ္အဆင့္ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းထဲသို႔ တက္လွမ္းသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ သြားျခင္းႏွင့္အတူ ယခင္ကရရွိခဲ့တဲ့ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ေပးတဲ့ အခြင့္အေရးအပါအဝင္ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ကို ဆံုးရံႈးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ကမာၻ႔ဘဏ္က ျမန္မာကို ယခင္က ေခ်းေငြေခ်းေပးရာတြင္ အတိုးႏႈန္းအား ဝ.၇၅ျဖင့္ ေခ်းေပးေသာ္လည္း ယခုမူ အတိုးႏႈန္းမွာ ၂ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သြားၿပီဟု စီမံ၊စီးပြား၊စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။

ယခုလုိ အဆင့္တက္လာျခင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရက ႐ုန္းထြက္ရန္ႀကိဳးစားေနသည့္ Least developed countries ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းမွ ထြက္ႏိုင္ေရးတြင္လည္း မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ဟု ကုန္သည္စက္မႈလုပ္ငန္းအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက သူ႔အျမင္ကိုေျပာပါတယ္။