ေဟာင္ေကာင္အေရးတြင္ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ားျပဳ လုပ္ပါ က ၿဗိတိန္အေနျဖင့္ အက်ိဳး ဆက္ ကို ခံစားသြား ရႏိုင္ တရုတ္ႀကီးခ်ိန္းေျခာက္

ၿဗိတိန္အေနျဖင့္ ေဟာင္ေ ကာင္အေရးတြင္ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါက ႀကီးမားသည့္ အက်ိဳးဆက္ကို ခံစားရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဇာင္လီဂ်ီယန္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ တ႐ုတ္သည္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုံၿခဳံေရး ဥပေဒအသစ္ကို ျပဌာန္းရန္ ႀကိဳးစားလာမႈအေပၚ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ဆက္တိုက္ဆိုသလို ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသျဖစ္သည့္ ေဟာင္ေကာင္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ပိုမိုကာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးလာမည့္ အေရးကို လက္မခံႏိုင္သည့္အတြက္ ဆႏၵျပမႈ မ်ားကို ျပည္သူမ်ားက ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ေဟာင္ေကာင္အတြက္ ၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္က အကယ္၍ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ လုံၿခဳံေရးဥပေဒအသစ္ကိုသာ ေဟာင္ေကာင္အတြက္ အတည္ျပဳက်င့္သုံးပါက ေဟာင္ေကာင္မွ လူဦးေရ သုံးသန္းနီးပါးကို ၿဗိတိန္တြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာမ်ား ထုတ္ေပးသြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းသည္ ဆႏၵျပမႈအရွိန္အဟုန္ကို ဆက္လက္ျမင့္တက္ေစခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္လည္း ႀကီးမားသည့္ ဖိအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိန္အေနျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝက္ေရာက္ မစြက္ဖက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ ပါက ႀကီးမားသည့္ အက်ိဳးဆက္ကို ခံစားသြားရလိမ့္မည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၿဗိတိန္အေန ျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးကို ခ်က္ခ်င္းပင္ ရပ္တန႔္ပစ္သင့္သည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

ခရစ္ဒက္……Chorus News