ယေန႔လျပည့္ေန႔ တြင္္ ျပဳလုပ္ ရမယ္႔ ကံပြ င့္ကံျမင့္ အႀကံအစည္ အလုပ္အကိုိင္ မ်ားေအာင္ျမင္္ေစမည္႔ ယၾတာ

ကံံပြင့္ ကံႁမွင့္ေစရန္ လျပည့္ေန႔ (5.6.2020)တြင္သာ ျပဳလုပ္ရမယ့္ ယၾတာ

ႏွင္းဆီပန္း(၅)ပြင့္္

သေျပပန္း(၅)ခက္္

လမုန္႔(၅)ခုတို႔ိအား လင္ဗန္းတစ္ခ်ပ္ ထဲတြင္ လွပေအာင္ျပင္ဆင္၍ ထည့္ၿပီး ဖေယာင္းတိုိင္(၅)တိုင္ |အေမြးတို္င္(၅)တို္င္|ေသာက္ေတာ္ေရ(၅)ခြက္စီကိုလည္း ဘုရားရွင္ အား ဆက္ ကပ္ လွဴဒါန္ းပါ ။ အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးအား ရည္စူ းကပ္လွဴ ပူေဇာ္ရင္း ေအာက္ပါ အတိုင္း ေလးေလးနက္နက္ ဆုေတာင္းေပး ပါ ။

ဘုရားရွင္ အမွဴးရွိေသာ အနႏၲငါးပါးအား ရည္မွန္း ၍ ရည္စူး ၍ ႏွင္းဆီပန္း (၅)ပြင့္တို္ျဖင့္ လည္းေကာင္း| သေျပပန္း(၅)ခက္တို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း| လမုန္႔(၅)ခု တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း| ဖေယာင္းတိုင္(၅)တိုင္ တို႕ျဖင့္လည္းေကာင္း| အေမြးတိုင္(၅)တို္င္တို ႔ျဖင့္လည္းေကာင္း| ေရေတာ္(၅)ခြက္တို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ ကန္ေတာ့ ပါ ၏ ။

ဤသစၥာ မွန္ကန္ပါက| ဤမွန္ေသာ သစၥာစကားေႀကာင့္ လည္းေကာင္း| ဤမွန္ေသာ သစၥာတန္ခိုးေႀကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္္း| အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ| အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ| အရပ္ဆယ္မ်က္နွာတို႔မွ ေငြေၾကး|စည္းစိမ္ဥစၥာ| ရတနာ မ်ားစြ ာတို႔ သည္ လည္းေကာင္း| စိန္ေရႊရတနာ| ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ မ်ားစြာ တို ႔သည္ လည္းေကာင္း |အလုပ္အကို္င္| အႀကံအစည္ ကိစၥမ်ားစြာ တို႔သည္ လည္းေကာင္း လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ ဝင္ေရာက္ လာႀကပါေစ သတည္း ။

လ်င္ျမန္စြာ ဝင္လာမစဲ |တသဲသဲ စည္ကားလာႀကပါေစ| ေရာက္ရွိ လာႀက ပါေစကုန္သတည္း ‘ဟူ၍ (၅)ႀကိိမ္ |(၅)ခါတိတိ ရြတ္ဆို ဆုေတာင္းေပး ရပါမည္။ လျပည့္ေန႔မွ စ၍ ကံပြင့္ကံျမင့္ အႀကံအစည္ အလုပ္အကိုိင္ မ်ားေအာင္ျမင္ ႀကပါေစ ။

ဆရာေက်ာ္ေဇာဟိိန္း

Ph09256029906 Ph09766470530