COVID-19 ရဲ႕ ပြဲသိ မ္းဘယ္ လိုျဖစ္ မ လဲ

COVID-19 ေရာ ဂါ ၿပီးဆုံး ပုံႏွင့္ပတ္သက္သမွ် ႀကိဳတင္ခန႔္ မွန္းခ်က္မ်ားအားလုံးက ေတြးဆ ခ်က္မ်ားသာျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းကိုအဆုံးသတ္ရာတြင္ ယခင္ကပ္ေရာဂါမ်ားကို ေက်ာ္လႊား ခဲ့သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအားလုံးအ ျပင္ ပြဲသိမ္းေပးမည့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားလည္း ေပါင္းစပ္ပါဝင္ပါ လိမ့္မည္။

ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ခပ္ခြာ ခြာေနျခင္းကို ဆက္လက္က်င့္သုံး ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကိုတိုေတာင္း ေအာင္ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ကုသ ေဆးအသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာ ျခင္းက ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစပါမည္။

ထို႔ ေနာက္တြင္ေတာ့ ကာကြယ္ေဆး က အလြန္အသုံးဝင္ပါလိမ့္မည္။

ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ခပ္ခြာခြာေနျခင္း (Social Distancing) ကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အဆုံး သတ္ႏိုင္မည္ဟူသည့္ ေဖာ္ျမဴလာ အတိအက် တြက္ထုတ္ႏိုင္ရန္မွာ မူ ေရာဂါကိုတုံ႔ျပန္ရာတြင္ အစိုးရ မ်ားက မည္မွ်ထိေရာက္ေအာင္ တုံ႔ျပန္သနည္း၊ ျပည္သူလူထုက ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကန႔္ သတ္ခ်က္မ်ားကို မည္မွ်လိုက္နာ သနည္း စသည့္အခ်က္မ်ားေပၚ တြင္ မူတည္ပါသည္။

ဥပမာအား ျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္၊ ေတာင္ကိုရီး ယား စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ေရာ ဂါပိုးကို ကန႔္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဆာင္႐ြက္ၾက သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ဥေရာပ၊ အေမရိကန္စသည့္ႏိုင္ငံ မ်ားက ေနာက္က်ၿပီးမွသာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္စဲ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ကမာၻ႔ကပ္ ေရာဂါကို ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လူမႈေရးနဲ႔ႏိုင္ငံ ေရးေပၚမူတည္တယ္’’ဟု ကိုဘီ ကဆိုသည္။

က်န္ရွိေနေသာ ၅၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွာ သိပၸံပညာရပ္ေပၚ မူတည္ ေနသည္။

သုေတသီမ်ားက ဘယ္ ေခတ္ ဘယ္အခါႏွင့္မွ်မတူေအာင္ စုဖြဲ႕ကာ ေရာဂါကိုတိုက္ထုတ္ႏိုင္ မည့္ ေဆးဝါးမ်ားကို မ်က္ႏွာစာ အသီးသီးမွ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေန ၾကသည္။

မ်ားျပားလွစြာေသာ ဗိုင္းရပ္စ္တိုက္ခိုက္ေရး ေဆးဝါး မ်ား (Antivirals) အနက္မွ တစ္ ခုခုကသာ ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ပါက ကုသမႈ နည္းလမ္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ကာ ေရာဂါလကၡဏာျပင္းထန္ ေသာ လူနာႏွင့္ ေသဆုံးသူအေရ အတြက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

ေရာဂါမွ ျပန္ေကာင္းလာ သည့္လူနာမ်ားတြင္ ခုခံအားရွိေန ေသးေၾကာင္း အေထာက္အထား ျဖစ္သည့္ SARS-CoV-2 ကို တုံ႔ ျပန္သည့္ ပဋိပစၥည္းမ်ားကို စစ္ ေဆးရွာေဖြႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း ကလည္းအသုံးဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရသည္။

ကရမ္မာႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားက ယင္းစမ္းသပ္ နည္းကို တီထြင္ဖန္တီးေနသည္။

၎တို႔နည္းတူ အျခားတီထြင္ ထုတ္လုပ္ေနသူမ်ားလည္း ရွိ သည္။

ထိုစမ္းသပ္နည္းမ်ိဳးကို ယခင္က ေဒသတြင္းေရာဂါကူး စက္မႈမ်ားတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ဖူး သည္။

ေသြးရည္ၾကည္ကို စမ္း သပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္းမ်ား က ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါႀကီးကို ရပ္ တန႔္သြားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ သည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သို႔ေသာ္ ပဋိပစၥည္းပါဝင္မႈ ျမင့္မားသည့္ ေသြးကို အသုံးျပဳကာအသက္ ေဘးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လူနာ မ်ားအား ကုသေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။

အနည္းဆုံးေတာ့ျဖင့္ လူ မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္းပဋိပစၥည္း ျဖစ္ေပၚမႈကို တိုင္းတာစစ္ေဆး ကာ ပဋိပစၥည္းပမာဏ ျမင့္မားသူ မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ သို႔ ျမန္ျမန္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပး ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေရာဂါကူးစက္မႈကို ရပ္တန႔္ ရန္မွာ ကာကြယ္ေဆးက အဓိက ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေဆးထြက္ ေပၚလာဖို႔က အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ သည္။

ယခုမွစ၍ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ၾကာႏိုင္ေျခရွိသည္။

သို႔ေသာ္ကာ ကြယ္ေဆးတစ္ခုခုက ေရာဂါထိန္း ခ်ဳပ္ေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆ ခ်က္အတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပ ခ်က္ရွိပါသည္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ၏ လူ႔ဆဲလ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္ပုံက တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္ ေလာက္ မ်ားျပားရႈပ္ေထြးျခင္းမရွိ ပါ။

ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္လူ႔ဆဲလ္ၾကား ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈကို ဖယ္ ရွားပစ္လိုက္ႏိုင္ပါက ဗိုင္းရပ္စ္ မ်ား ဆက္လက္ပြားမ်ားႏိုင္ေတာ့ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကရမ္မာက ရွင္းျပသည္။

သည္အခ်က္က အားသာခ်က္အျဖစ္ ရွိေနသည္ ဟုလည္း သူကဆိုသည္။

ထြက္ ေပၚလာမည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား က ဝက္သက္ေရာဂါကာကြယ္ ေဆးကဲ့သို႔ ခုခံစြမ္းအားၾကာရွည္ ျဖစ္ေပၚေစမည္လား (သို႔မဟုတ္) တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးကဲ့သို႔ ခု ခံစြမ္းအားကို ခဏတာသာျဖစ္ ေပၚေစမည္လား ရွင္းရွင္းလင္း လင္းမသိရေသးေခ်။

သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ မည္သည့္ကာ ကြယ္ေဆးမဆို ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ ေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ ဟု University of Michigan မွ ကပ္ေရာဂါေဗဒပါရဂူေအာ္ဘရီ ေဂၚဒြန္ (Aubree Gordon) ကဆို သည္။

ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါမွ ျပန္ေကာင္း လာသူမ်ားအပါအဝင္ သန္း ၈,၀၀၀ နီးပါးမွ်ရွိေသာ ကမာၻ႔လူ ဦးေရအားလုံးကို ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ေတာ့ COVID- 19 က ကမာၻေပၚတြင္ ကူးစက္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

ယင္းက ကမာၻ႔လူသား ထုၾကား လွည့္လည္ကူးစက္ရင္း ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပြားသည့္ ရာသီေပၚ ေရာဂါတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ ခါတစ္ရံတြင္ေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ေဝဒနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္ မည္ဟုခန႔္မွန္းရသည္။

ဗိုင္းရပ္စ္ က လူသားထုၾကား ကာလရွည္ ၾကာစြာေနထိုင္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကေလးငယ္မ်ားသည္လည္း ကူး စက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ပုံမွန္အား ျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား (အားလုံး ကိုေတာ့မဆိုလို) သည္ ကေလး ငယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားဖူးပါက ၎ တို႔အ႐ြယ္ေရာက္လာသည့္ အခါ ေရာဂါျပန္လည္ကူးစက္ခံရေသာ္ လည္း ျပင္းထန္သည့္ေဝဒနာကို ခံစားရဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္းလာ ေစသည္။

ထြက္ေပၚလာမည့္ကာ ကြယ္ေဆးမ်ား၏ အကူအညီ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ခႏၶာကိုယ္၏ သဘာဝခု ခံစြမ္းအားတို႔ပူးေပါင္းကာ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔ကိုယ္ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ကာကြယ္ႏိုင္ ၾကပါလိမ့္မည္။

အျခားဗိုင္းရပ္စ္ မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ သည္လည္း ကမာၻေပၚတြင္ လူ သားမ်ားႏွင့္အတူ ဆက္လက္ တည္ရွိေနပါလိမ့္မည္။

သို႔ ေသာ္ တစ္ကမာၻလုံးကို ကပ္ေဆးမိုး႐ြာ မည့္ ေရာဂါတစ္ခုေတာ့မျဖစ္ႏိုင္ ပါေခ်။

Source: 7 Days News