၇ ပင္ ၇ ျပန္ ၇ ထံုးအစြမ္း

ခ်ည္ သန္ ့သန္္ ့ (အပ္ခ်ည္လံုး) မည္သည့္္ အေရာင္မဆို အသံုးျပဳ နိုိင္ပါသည္။ ( သိမ္ဝင္အပ္ခ်ည္ဆို ပိုေကာင္းပါသည္)

ေမြးကင္းစ ရက္ သားအရြယ္မွ ၁၆ နွစ္သားအထိိ လည္ပင္းတြင္ ခ်ည္ေနွာင္ဆဲြထားနိုင္ပါသည္။

လန္ ့ျခင္း တက္ျခင္း ညဘက္္ လန္ ့ငို ျခင္း လိိပ္ျပာငယ္ျခင္း ဖမ္းစားခံရျခင္းတို ့မွ ကာကြယ္္ကင္းေဝးေစပါသည္။

ေက်ာပူ ေခါင္းပူထျခင္း နိုိ ့မစို့ျခင္း နို ့အန္ျခင္း ေခြ်းထြက္မ်ားျခင္း အေအးပတ္၍ မျကာခဏ ကိုိယ္ပူဖ်ားျခင္း အပူနာ အျကိတ္မ်ားထြက္ျခင္း စသည့္္ ခေလး

သူငယ္မ်ား ျဖစ္တတ္သည္မ်ားးအတြက္ လြယ္ကူထိေရာက္ အစြြမ္းထက္ေသာ အေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။

မိမိိတို ့ ရင္ေသြး သားသမီးမ်ားအတြက္ ကိုယ္တိုင္လုပ္္ လို ့ရပါတယ္။

“ျပဳလုုပ္နည္းမွာ”

အပ္ခ်ည္ကိုိ ကေလးလည္ပင္းနွင့္္ အေနေတာ္တိုိင္းျပီး၇ ပင္ ၇ ျပန္ ေခါက္ရပါမယ္ ထိုိ ၇ ပင္ ၇ ျပန္ ျပန္္

ထားေသာ အပ္ခ်ည္္ အလယ္တြင္ အထံုး ၆ ထံုး ျဖစ္ေအာင္္ ထံုးရပါမယ္

ျပီးလ်ွင္ ကေလးလည္ပင္းမွာ တပ္္ ျပီး အပ္ခ်ည္အစ ၂ ဘက္ကို တစ္ထံုး ထံုးျပီး ကေလး

ရဲ ့လည္ပင္းမွာ ခ်ီ ေပးလိုိက္ရင္ အထံုး ၇ ထံုး ျဖစ္သြား ျပီး ကေလးလည္ပင္းမွာ ၇ ပင္ ၇ ထံုး အစြမ္းထက္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ အေဆာင္

ေကာင္းတစ္ခုကို ေဆာင္ထားေပးျပီး ျဖစ္ေနပါလိမ့္္မယ္။

ေျမးေလးေတြ သားသားမီးမီးေတြ တူ တူမေလးေတြြ အတြက္ သင္တိုိ ့ကိုယ္တိုင္ ဆရာတစ္ဆူ အျဖစ္္

အစြမ္းထက္္ အေဆာင္ေကာင္းေလးကို စီမံ ေဆာင္္ ရြက္ေပးရင္း ေပ်ာ္ရြွင္ခ်မ္းေျမ့ ျကပါေစ။

ဆရာေအာင္မင္္းမင္း

၀၉ ၇၉၉၉ ၅၅၇ ၅၈ မဂၤလာဒံု (ကံေကာင္းသူတို ့ဆံုစည္းရာ)