စေန သားသမီးမ်ား

ယ ခုႏွစ္တြင္ မိမိလက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္မွာ အက်ိဳ းအျမတ္ ထူးထူးျခားျခား ရရွိပါလိမ့္မည္။ အလူွ အတန္းျပဳရျခင္းႏွင့္ မဂၤလာပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္သည္။ အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ရ တတ္ျခင္း ေရႊဝင္မည္ ရတနာပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ားေပၚလာလိမ့္မည္ လုပ္လၽွင္ ေအာင္ျမင္၍ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္မည့္ ကာလႏွစ္ျဖစ္သသည္။

မိမိအလိုဆႏၵ ျပည့္ဝနိုင္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် စီမံခန႔္ခြဲၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရမည္။ မိတ္သဂၤဟ အေႁခြအရံမ်ား ေပါမ်ားလာေအာင္ လူမႈေရးကိစၥ မ်ားလုပ္ပါ။ အမ်ားေလးစားၾကည္ညိဳ ခံရတတ္ၿပီး ဘဝအထြဠ္အထိပ္ကို ေရာက္ရွိပါမည္။

အဝိစီ၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္ကိစၥ မ်ားေဆာင္ရြက္လၽွင္ ေအာင္ျမင္မည္။ အဖိုးတန္ယာဥ္ေတြ၊ စက္ေတြ ဝင္လာမည္။ ဘုရာဖူးခရီး၊ စိတ္ခ်မ္းသာဖြယ္ ခရီးေတြလည္း သြားရတတ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ စေနသားသမီးမ်ား မိဘကို ေကာင္းစြာ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္နိုင္မည့္ စီးပြား သိသိသာသာ တိုးတက္ၿပိး “သိၾကားမင္း” မလိုက္သကဲ့သို႔ လက္ရွိအေျခအေနထက္ ဘဝကံမ်ားစြာ ျမင့္တက္သြားပါလိမ့္မည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ကုန္ဆုံးေသာ ဥစၥာဓနမ်ား ေရႊ၊ေငြ၊ ရတနာမ်ား ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ရရွိ စုေဆာင္နိုင္လိမ့္မည္။

စီးပြားေရး အထည္ လက္လီလက္ကား အေရာင္းအဝယ္၊ ေဆးလုပ္ငန္း၊ ေရနံလုပ္ငန္း၊ ေရလုပ္ငန္း အက်ိဴ းျဖစ္မည္။ ပဲလုပ္ငန္း၊ ေျမအေရာင္းအဝယ္ အခက္အခဲ ေတြ႕ရတတ္ သည္။ အထူး လုပ္ငန္းၿပိဳင္ရွိသလို႔ မိတ္ေဆြ၊အေပါင္အသင္း သစၥာေဖာက္အံ့၊ မည္သူကိုမၽွ ယုံၾကည့္၍မရပါ။ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီး စိုက္ထုတ္ပါ။ မနိုင္ဝန္ကိုမထမ္းပါႏွင့္ တရားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမႉ ျဖစ္တတ္၏။ အစစ္အေဆး အေမးအျမန္းခံရတတ္၏။

ပညာေရးအတြက္ စေနသားသမီးမ်ား ဂုဏ္ထူး၊ ဘြဲ႕ထူးခံရ မည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးကဏၭ အသီးသီးရွိ လူႀကီး၊ လူငယ္လူတန္းစားမေရြး ဆက္လက္ႀကိဳ းစားလုပ္ကိုင္ၾကရန္ အႀကံျပဳ ပါသည္။ ဝန္းထမ္းေလာကတြင္ လုပ္ကိုင္ေနပါက အေမွာင္နည္းလမ္း ျဖင့္ ေငြေၾကးရွာေဖြျခင္းကို လုံးဝစြန႔္လြတ္ပါ။ ဒုကၡေရာက္ တတ္သည္။

အပ်ိဳ ၊လူပ်ိဳ မ်ား မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ရန္ အတြက္အခြင့္ အလန္းမ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အမုန္းပြားေစတတ္ေသာ အျပစ္မကင္းေသာ အမႈကိစၥမ်ားမၾကဴ းလြန္ရန္ သတိျပဳ ပါ။ ခ်စ္သူရည္းစား လူဖက္ေၾကာင့္ ရန္သူအေပါင္း စုေပါင္း လုပ္ႀကံလာတတ္သည္။ အခ်စ္ေရးသမားမ်ားအတြက္ မိမိအား ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္း ေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ိဳ ူးသား၊ အမ်ိဳ းသမီးအခ်ိဳ ့ခ်ဥ္း ကပ္လာတတ္သည္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးအထင္ အျမင္လြဲမွားတာေလးေတြ ၾကဳံၿပီးလမ္းခြဲရတတ္သလို႔ အသစ္ကို ေမၽွာ္ရည္တမ္းတျခင္းမ်ားလည္ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ သားရတနာ မရွိသူမ်ား ထြန္းကာအံ့၊ သားသမီးေၾကာင့္ ဂုဏ္သတင္းၾကားရတတ္သည္။

က်န္းမာေရး ညံ့ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အိမ္သို႔လာ ေရာက္တည္းခိုလၽွင္ ဆုံးပါးသြားတတ္ျခင္း ၾကဳံေတြရတတ္သည္။ ႏွလုံး ႏွင့္ ေလေရာဂါပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံ ဒူး၊နား ဒုကၡေပးျခင္းမ်ား ၾကဳံရတတ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသြး၊ ေလ၊ မီးယပ္ ဆိုင္ရာ မိန္းမေရာဂါမ်ား အထူးဂ႐ုစိုက္ရပါ။ က်န္းမာေရးအတြက္ စည္ကမ္းစနစ္တက် စားေသာက္ျခင္း၊ အနားယူျခင္း၊ အပန္းေျဖခရီးသြားလာျခင္း၊ က်န္းမာေရး စင္တာမ်ားတြင္စစ္ေဆးခံယူျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ပါ။

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ လူပေယာဂအမ်ိဳ းမ်ိဳ းေၾကာင့္ မိမိပိုင္ဆိုင္ထားရွိသမၽွအားလုံး တ္ုက္ခိုက္ခံရ၍ ပ်က္စီးရတတ္သည္။ ရန္သူအေပါင္း စုေပါင္း လုပ္ႀကံလာတတ္သည္။ မထင္မွတ္ေသာ ေလာကဓံတရားမ်ား ရိုက္ခတ္လာနိုင္သည္ ယုုံၾကည္ရာ ဘာသာတရားအတိုင္း အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ ဒါနကုသိုလ္၊ သီလကုသိုလ္၊ ဘာဝနာကုသိုလ္ျပဳ လုပ္ပါ။

စေနသားသမီးမ်ား ထီထိုးရန္ သူတစ္ပါးအတြက္ ရည္စူး၍ ၾကဳံ ရာ ထီဂဏန္းကို ထိုးပါ။ ထီေပါက္နိုင္ပါသည္။

ထီးထိုးရန္ အက်ိဴ းေပးအကၡရာႏွင့္ ဂဏန္း {န၊ဏ၊ကဆ၊င} ၇ အစ, ဝ အဆုံး ရရအပူး ထီးထိုးေပးပါ။

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ သားသမီမ်ားတို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေတာ့ “ရာဟု,ၾကာသပေတး” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္ အထူးသတိထားသင့္သည္။

အက်ိဴးေပးအကၡရာ -{န၊ဏ၊ကဆ၊င}

အက်ိဴးေပးဂဏန္း-{၇၊၂၊၄၊ဝ}

အက်ိဴးမေပးေနနံ-{“ရာဟု,ၾကာသပေတး”}

အက်ိဴးေပးအေရာင္- အဝါ၊အစိမ္း၊အကြက္ေျပာင္ေရာင္

အက်ိဴးမေပးအေရာင္- မိုးျပာေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္

ေဆာင္ရန္- နက္ျပာေရာင္ရွိေသာနီလာရတနာ

ယၾတာ – မိမိေနနံ ေမြးေန႔တြင္ အပတ္စဥ္ ႏွင္းဆီပန္း(၉) ပြင့္၊ ႏြားနို႔(၃)ခြက္၊ နိုထမင္းဆြမ္း ဘုရားရွင္အားကပ္လႉ ပူေဇာ္၍ ငါးပါးသီလခံ၊ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး ရြတ္ပြားၿပိး လိုရာ ဆုေတာင္ပါ။ ေတာင္အရပ္မွ တံတားခင္ျခင္း၊ ေရအိုးစင္ ေဆာက္လႉ ျခင္း ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေရတြင္ေရကန္ေဆာက္လႉ ဒါန္းျခင္းကုသိုလ္ျပဳပါ။

ဆရာသန္းလင္းေအာင္