ဧၿပီ လဆန္းမွ စ၍ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေန႔စဥ္ကူးစက္မႈႏႈန္း ဆက္တိုက္က်ဆင္းလာရာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ေန႔စဥ္ကူးစက္မႈအနိမ့္ဆုံးႏႈံးသို႔ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ကူးစက္မႈႏႈန္း က်ဆင္းလာသလိုပင္ ေန႔စဥ္ကူးစက္မႈအသစ္ေတြ႕ရွိမႈမွာလည္း ဧၿပီလဆန္းမွစတင္၍ က်ဆင္းလာရာ ယေန႔တြင္ ကူးစက္သူ အသစ္ ၇၄၇၂ ဦးသာေတြ႕ရွိေၾကာင္း စပိန္ႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာသည္။ ကူးစက္သူ စုစုေပါင္းမွာမူ ၁၁၇၇၁၀ ဦးရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

ေန႔စဥ္ေသဆုံးသူဦးေရမွာလည္း ယမန္ေန႔ကထက္ အနည္းငယ္က်ဆင္းလာသည္။ ယမန္ေန႔က ၉၅၀ ဦးေသဆုံးခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တြင္ ၉၃၂ ဦးသာေသဆုံးသည္။ ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္းမွာမူ ၁၀၉၃၅ ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးသိရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မက္ဒရစ္ေဒသတြင္ အသစ္ကူးစက္မႈ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေတြ႕ရွိၿပီး၊ ကက္တလိုနီယားေဒသတြင္ အသစ္ကူးစက္မႈ ၁၆၅၀ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

စပိန္တစ္ႏိုင္ငံလုံး lockdown ခ်ၿပီး တတိယေျမာက္ ရက္သတၱပတ္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ေလ်ာ့က်လာျခင္းကို ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္သည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ ……Kyaw Swar Myint