ေစာေ စာစီးစီးႀကိဳ ေျခာက္ထားပါရေစ။

သၾကၤန္ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေရ လုံးဝ မေဆာ့ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ မဖ်ားနာ ေရာဂါလကၡဏာမျပပဲ သူတပါးကိုသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ျဖန္႔ျဖဴးတတ္တဲ့ Mutate Carriers သူမ်ားရွိတယ္ဆိုတာ ကမာၻက်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO က အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္လူငယ္ေတြမွာပါ။ လက္ရွိ Covid-19 ပိုးေတြ႕ရွိသူေတြရဲ႕ ကြင္းဆက္အားလုံး ရွာမေတြ႕ေသးပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေပ်ာက္ေနတဲ့ ေရာဂါရွင္ေတြရွိေနပါတယ္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ သယ္ေဆာင္သူတေယာက္ ေရကစားပါက ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေတြဟာ သူကိုင္ထားတဲ့ ခြက္၊ ေရပိုက္က တဆင့္ ေရထဲကိုေပ်ာ္ဝင္ၿပီး အလြန္အလွ်င္အျမန္ကူးစက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသယ္ေဆာင္လာသူေတြဆီက အရည္ၾကည္ အနည္းငယ္ ကိုယ့္ကို လာစင္မွာေၾကာက္လို႔ မ်က္ႏွာဖုံးတပ္ထားဖို႔ ေျပာၾက ကာကြယ္ၾကပါတယ္။ သၾကၤန္မွာ ဘယ္မ်က္ႏွာဖုံး Mask မွ မကာကြယ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသယ္ေဆာင္လာတဲ့ ေရနဲ႔သာ အပက္ခံလိုက္လို႔ရေတာ့ မ်က္လုံး၊ ႏွာေခါင္း ဒြါရကိုးေပါက္ကေန ဗိုင္းရပ္စ္ဟာ မိနစ္မဆိုင္းပဲ အဆုတ္ထဲေရာက္ၿပီး အႏၲရာယ္ျပဳပါလိမ့္မယ္။ ဗိုင္းရပ္စ္ဟာ ပူေႏြးေျခာက္ေသြ႕မွာေသဆုံးလြယ္ၿပီး ပူေႏြးစြတ္စို Damp Environment မွာ အလြန္ျပန္႔ပြါးပါတယ္။ ေရဗြက္အိုင္ ေပၚျဖတ္သြားတဲ့ လူေတြကိုကူးမယ္၊ ျဖတ္သြားတဲ့ကားရဲ႕ သတၳဳေတြေပၚ ဗိုင္းရပ္စ္ဟာ ၇၂ နာရီအသက္ရွင္ေနမယ္။ ေနရာစုံကို အလ်င္အျမန္ကူးပါမယ္။

“အရည္၊ ေရ”ေတြဟာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ေမြးျမဴ သယ္ေဆာင္တဲ့ ကရိယာ၊ယာဥ္၊ မိဘ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရနဲ႔မပက္ပါနဲ႔။

ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ေရကစားသူ ကို အထူးအက္ဥပေဒေတြနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသင့္တယ္။ ကိုယ့္မိဘဘိုးဘြား အဘိုးႀကီးအို ခါးကုန္းကုန္းေတြ ေနာင္ႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္း ပြဲၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ ေရမကစားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

Kyaw Swa Min