ယေ န႔နံနက္ပိုင္းအထိ COVID-19 ကမၻာတစ္ဝွမ္း ကူးစက္ခံရမႈ႔ေပါင္း ၁-သန္းေက်ာ္၊ ေသဆုံးသူ ၅၃,၀၀၀ ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အထိနာဆုံးမွာ အေမရိကန္၊ အီတလီ၊စပိန္၊ ျပင္သစ္၊ တ႐ုတ္၊ အီရန္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ေတာင္ရွေဒသ ပါကစၥတန္- အိႏၵိယ- ဘဂၤလားဒက္ရွ္ ၃-နိုင္တည္း၌ ကမၻာ့လူဦးေရ ၅-ပုံ ၁-ပုံ ေနထိုင္သည္။ ဘာသာေရးယုံၾကည္ခ်က္ အစြဲအလန္းႀကီးမားၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ ၃-နိုင္ငံလုံး၏ လူထုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရာက္မႈမွာ မ်ားစြာ မက်ယ္ျပန္႔ပါ။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားၿပီး၊ လက္လုပ္လက္စား အလြန္မ်ား၍ ၿမိဳ႕ျပႀကီးမ်ားအေပၚ မွီခို အသက္ေမြးသူ အမ်ားစုႀကီးရွိေနသည္။

Movement Restriction အသြားအလာ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ Lock-Down တားဆီးပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ Quarantine ေရာဂါ ေျခခ်ဳပ္ခ်ျခင္းတို႔အတြက္ အလြန္ ဦးေႏွာက္ေျခာက္ၾကရသည္။ တစ္ေန႔လုပ္ တစ္ေန႔စားမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြရလမ္း ေပ်ာက္ကြယ္ကာ စားစရာအခက္အခဲျဖစ္လာသည္။ ထို႔အျပင္ လူအသြားအလာျပတ္ျခင္းသည္ အႏုၾကမ္းစီးျခင္း၊ လုယက္ျခင္းတို႔ကို လက္ယပ္ဖိတ္ေခၚေနသလို ရွိေလသည္။ ေရာဂါပိုးပ်ံ႕ႏွံ့ျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ လုံျခဳံေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ တစ္ထပ္တည္း က်လာသည္။

က်န္းမာေရး ဗဟုသုတနည္းပါးသျဖင့္ Quarantine ျခင္းခံရသူတို႔ကို ေရာဂါသည္ပမာ ခြဲျခားဆက္ဆံသည္။ ေရာဂါသယ္ေဆာင္သူ လက္ခံထားျခင္း သံသယျဖင့္ တစ္ရြာႏွင့္ တစ္ရြာ မယုံသကၤာျဖစ္ကာ ရိုက္ၾက-ႏွက္ၾက ႐ုန္႔ရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ၾကရသည္။ လူဦးေရအလြန္မ်ားၿပီး လူေနသိပ္သည္းအတြက္ ေရာဂါကူးစက္ခံရလၽွင္ လူအေရအတြက္ မ်ားစြာတို႔အား အခ်ိန္တိုအတြင္းပ်ံ႕ႏွံ့သြားနိုင္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း လူအမ်ားအျပား ေသဆုံရဖြယ္ရွိေနသည္။

လူဦးေရအလြန္နည္းသည့္ ဒိန္းမတ္- ေနာ္ေဝ-ဆြီဒင္စသည့္နိုင္ငံမ်ား အၾကပ္အတည္းေတြ႕ရပုံမွာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ လူဦးေရနည္းရသည့္အထဲ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုသာ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ခ်ရလၽွင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုလုံး၏ ပုံမွန္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔သြားဖြယ္ရွိသည္။ WHO သည္ ကမၻာ့နိုင္ငံအားလုံးကို ကူးစက္ေရာဂါကပ္ေဘးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးလၽွက္ရွိသည္။ အေမရိကန္ကဲ့သို႔ ထိပ္တန္းေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားရွိၿပီး CDC ကဲ့သို႔ ကမၻာအႏွံ့ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာခြဲမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ နိုင္ငံသည္ WHO ႏွင့္ သေဘာကြဲလြဲသည္မ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အတည္ျပဳနိုင္သည္မွာ ၃-လေက်ာ္ခန္႔သာ ရွိေသးေသာ ေရာဂါပိုးသစ္၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ကုသေဆးအေၾကာင္း ေျပာရသည္မွာ ပညာရွင္ခ်င္းပင္ ဒုတ္ထမ္း-ဒါးထမ္း ျဖစ္ရေတာ့သည္။

Covid-19 ကိုဗစ္-နိုင္တင္းသည္ နိုင္ငံတကာက်ေရာက္ေသာ ” ကူးစက္ကပ္ေရာဂါ ” ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံခ်င္းစီ၏ လူေနမႈပုံစံ၊ က်န္းမာေရးဗဟုသုတရွိမႈ၊ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ လက္ရွိရာသီဥတုအေျခအေနကိုလိုက္၍ ခံစားရပုံျခင္း ကြာျခားနိုင္ပါသည္။

တစ္နိုင္ငံလုံး- လူအားလုံး တစ္ေျပးညီ ညႇိပစ္ျခင္းထက္ ရပ္ကြက္- ၿမိဳ႕ – ရြာ – ခရိုင္- ေဒသအလိုက္ မိမိတို႔ႏွင့္ ဆီေလၽွာ္ရာကို လက္ခံက်င့္သုံးျခင္းသည္သာ အက်ိဳးမ်ားပါလိမ့္မည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီသာမက တစ္အုပ္စု- တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအလိုက္ အသိဉာဏ္ရွိ-ရွိ ဥပေဒႏွင့္လည္းအညီ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

မည္သို႔ျဖစ္ေစကာမူ သာမန္မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ရေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးရန္သူကို လူသားတို႔၏ မေလွ့်ာေသာ ဇြဲလံု႔လက မေ၀းေသာတစ္ေန႔တြင္ မေသြခ် အႏိုင္ယူပါလိမ့္မည္။

အစဥ္ေလးစားစြာျဖင့္

HtayOung, OungMarine