၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေ န႔၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

၁။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည့္ COVID-19 လတ္တေလာအသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ဂိတ္ မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဆး႐ုံအေျချပဳအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထု အေျချပဳ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၂။ (၁-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၆) နာရီမွ (၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၆) နာရီအထိ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအသစ္ (၄၃) ဦး ရွိပါသည္။

၃။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ (၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈအေျဖမ်ားအရ ေစာင့္ၾကည့္လူနာႏွင့္ ေဆး႐ုံ (သို႔မဟုတ္) အိမ္တြင္ အသြား အလာကန္႔သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈခံယူေနသူ (၆၂)ဦး၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ (ဇယား-၁) တြင္ေဖာ္ျပထားရွိေသာသူ (၄) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲအေျဖတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ရၿပီး က်န္ (၅၈) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲအေျဖမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးမရွိေၾကာင္း (မရွိေၾကာင္း) ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၄။ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-15) ၏ အနီးကပ္ထိေတြ႕ဆက္စပ္သူ မိသားစုဝင္ (၄)ဦးအား ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ရွိ ၎တို႔၏ေနအိမ္တြင္ အသြား အလာကန႔္သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈၿပီး ဓာတ္ခြဲနမူနာရယူ၍ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၎၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ အသက္ (၄၇)ႏွစ္၊ သားျဖစ္သူ အသက္ (၁၀)ႏွစ္၊ သမီးျဖစ္သူ အသက္ (၈)ႏွစ္ႏွင့္ တူမျဖစ္သူ အသက္ (၁၈)ႏွစ္၊ စုစုေပါင္း (၄)ဦးတို႔၏ ဓာတ္ခြဲအေျဖမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ရပါသည္။ ၎တို႔အား သတ္မွတ္ေဆး႐ုံသို႔ စနစ္တက်လႊဲေျပာင္း၍ သီးျခားထားရွိ ကုသမႈေပးသြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၁၉) ဦးအနက္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံတြင္ လူနာ (၁) ဦး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးတြင္ လူနာ (၉) ဦး ႏွင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕၊ ကန္ေတာ္နဒီေဆး႐ုံတြင္ လူနာ (၁) ဦး၊ ေနျပည္ေတာ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ လူနာ (၁) ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ လားရႈိးၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လူနာ (၁) ဦး၊ သတ္မွတ္ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္၍ ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္ေရး စီစဥ္လ်က္ရွိသည့္ လူနာသစ္ (၄)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၇) ဦးတို႔၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိပါသည္။ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးရွိ လူနာ (၂) ဦးအား အထူးၾကပ္မတ္ခန္း၌ သီးျခားထားရွိေဆးကုသမႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယေန႔အတြက္ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္အေျဖ ထပ္မံထုတ္ျပန္ရန္ မရွိပါ။

၆။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ား ေတြ႕ရွိလာသျဖင့္ အဆိုပါလူနာမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕ဆက္စပ္မႈရွိသူမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး အသြားအလာ တားျမစ္ပိတ္ပင္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္သူ လူထုအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေရာဂါကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးပညာေပးအခ်က္အလက္မ်ားအား တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏႈိးေဆာ္ အပ္ပါသည္။

Ministry of Health and Sports, Myanmar