နိမိတ္

တိုင္းျပည္တစ္ခု ကြယ္ေပ်ာက္ခ်ိန္ေရာက္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ နိမိတ္ဆိုးႀကီး (၆) ခုျပေလ့ရွိတယ္တဲ့

ဝိုင္းဝန္းမျပဳျပင္ မထိမ္းသိမ္းရင္ ဒုတိယနိမိတ္ႀကီး (၃) ခု ထပ္လာတတ္ပါတယ္တဲ့

အဲဒါဆို ပ်က္ဖို႔ေသခ်ာသေလာက္ရွိၿပီ။

ေနာက္ဆုံး

တတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ နိမိတ္ဆိုးႀကီးတစ္ခု လာတာနဲ႕ တၿပိဳင္နက္ထဲ အဲဒီတိုင္းနိုင္ငံဟာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

( ပထမ နိမိတ္ဆိုႀကီး (၆) ပါး )

၁။ မင္းဆိုးမင္းညစ္ သာသနာညစ္ေစေသာမင္း အစိုးရအုပ္စိုးျခင္း။

၂။ အထင္ကရ ရဟန္းသံဃာေတာ္တို႔ လူထြက္၍ အိမ္ယာထူေထာင္ျခင္း၊ကာေမသု ျပစ္မႈတို႔ က်ဴးလြန္ျခင္း။

၃။ ကေလးသူငယ္တို႔က အစ ကာမဂုဏ္ေမြ႕ေလ်ာ္က်ဴးလြန္လာၾကျခင္း။

၄။ တိုင္းျပည္ နယ္စပ္ အစုံ၌သူပုန္ သူကန္ထျခင္း။

၅။ စစ္သည္ေတာ္ႏွင့္သူပုန္သူကန္တို႔အဆင့္အတန္း တူမွ်ျခင္း။

၆။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ေဘးသင့္ၾကျခင္း။

( ဒုတိယ နိမိတ္ဆိုးႀကီး (၃) ပါး။ )

၁။ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔ ျပည့္တန္ဆာကဲ့သို႔ ကာမဂုဏ္၌ ပြင့္လင္းၾကကုန္ျခင္းႏွင့္အမ်ိဳးေကာင္းသားတို႔ ေယာကၤ်ားစိတ္သြင္ျပင္ေပ်ာက္

မိန္းမစိတ္ေပါက္သူမ်ားေပါမ်ားလာျခင္း။

၂။ သူဖုန္းေတာင္းစားသူတို႔ႏွင့္ အျခားေသာလူတန္းစားတို႔ေနထိုင္ပုံ တူလာျခင္း။

၃။ တစ္ပါးေသာ တိုင္းနိုင္ငံတို႔အေပၚတြင္ ပိုမိုခ်စ္ခင္ ယုံၾကည္အားကိုးလာျခင္း။

( ေနာက္ဆုံးျပေသာနိမိတ္ဆိုးႀကီး )

တိုင္းနိုင္ငံ၌ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ရဟန္းသံဃာတို႔ ကင္းမဲ့ျခင္း

Credit;-Su Tin (ဆုတင္)

သူရိယ ေသာမ