မိတ္ေဆြ တို႔ ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာ တမ္း ၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဉာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏိုင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ

Credit : မေနာမယဂမၻီရဂ်ာနယ္