နိုင္ ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကပ္ေရာဂါကလ ျပည္သူေတြနဲ႔ ပိုမို တိုက္ရိုက္ထိေတြနိုင္ရန္ Facebook အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ အသုံးျပဳေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Facebook အေကာင့္ကို Aaung San Suu Kyi အမည္ဖြင့္ ဖြင့္ထားတာ ျဖစ္ၿပီး “Facebook ကိုသုံးဖို့ဆႏၵလုံးဝမရွိခဲ့ပါ။

ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ COVID-19 စိန္ေခၚမွုေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီးျပည္သူေတြနဲ႔ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္သြယ္နိုင္ဖို့သုံးလိုက္ပါတယ္။”ဆိုၿပီးလဲ ပထမဦးဆုံးပို့စ္တစ္ခု တင္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

Account ကို Follow လုပ္၍ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ႏွိုးေဆာ္ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ရယူေစလိုပါသည္။

ပန္းပြင့္