၁ ၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္ သိန္း ၁၅၀၀၀ ဆု-ဗ ၄၉၄၅၇၈/သိန္း၁၀၀၀၀-ကက ၅၉၂၃၀၂/သိန္းငါးေထာင္ဆု-ကက ၈၄၁၅၂၂, ဘ ၂၈၇၂၅၁/ သိန္းႏွစ္ေထာင္-ဎ ၃၁၉၀၃၇ , ကခ ၇၄၅၄၈၆ , ကစ ၁၄၄၁၁၀ , ဒ ၆၂၃၆၉၂ , ထ ၁၆၀၅၆၇ , ကင ၁၂၆၉၄၄ , ဏ ၈၁၆၇၈၁

သိန္းတစ္ေထာင္-ဃ ၈၈၇၁၉၆ , ယ ၁၅၁၂၄၃ , န ၁၁၈၅၁၅ , ဒ ၃၆၁၅၅၁ , င ၂၀၈၉၀၃ , ဃ ၉၉၈၇၅၁ , ဝ ၆၇၁၃၈၂ , ဖ ၉၅၀၄၄၂ , ကဃ ၉၇၅၂၅၂ / ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာ ၃ သိန္းဆုမ်ား – မ ၂၀၅၄၃ , ဆ ၅၂၅၅၆ , ဒ ၇၃၁၀၄ , ဈ ၃၃၃၀၁ , မ ၇၀၃၂၉ , ရ ၁၅၂၃၉ , ဝ ၇၃၁၅၇ , ဘ ၁၉၂၂၄ , သ ၅၁၈၇၁ , ည ၉၄၈၁၁ , ဘ ၇၇၄၁၇ , ဎ ၇၃၂၄၁ , ဂ ၁၅၉၆၀ , ကဆ ၈၄၀၈၃ , သ ၅၅၀၇၄

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၂ သိန္းဆုမ်ား – ဠ ၉၅၁၆ , ဈ ၉၁၁၉ , ဃ ၉၀၁၀ , ဈ ၆၃၂၃ , ကဆ ၄၇၈၇ , သ ၈၉၅၆ , ယ ၇၂၃၆ , သ ၁၈၂၄ , က ၁၁၈၇ , ဇ ၆၈၄၆ , ကင ၇၅၃၈ , ည ၇၁၁၄ , ကဆ ၂၅၁၂ , ကခ ၅၇၀၈ , ထ ၇၆၆၃ / ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၁ သိန္းဆုမ်ား – င ၇၃၂ , ဝ ၆၆၂ , ဓ ၉၉၀ , ကခ ၁၀၄ , လ ၆၃၃ , ကဆ ၇၅၁ , ကဂ ၉၄၈ , ဘ ၁၉၂ , ဎ ၅၀၇ , ည ၂၆၃ , ပ ၄၆၁ , ဃ ၈၅၄ , န ၉၂၄ , ကဂ ၉၁၇ , ဖ ၂၉၂ , ကခ ၂၀၃ , ဌ ၈၅၃ , န ၂၀၆ ,ကဆ ၇၆၂ / ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား – ဎ ၂၃ , ကက ၈၉ , ဇ ၆၂ , ကဆ ၆၀ , ဍ ၃၇ , ယ ၅၅ , ကဆ ၁၂ , အ ၄၃ , ဒ ၁၈ , ဂ ၇၆ , အ ၄၉ , ည ၁၂