ျမန္မာမွာပိုးေတြ႕လူနာ
ဘာ့ေၾကာင့္နည္းေနရတာလဲ ?

အမွန္တရားကိုခ်ျပထားတာမို႔
ပိုမိုဂ႐ုစိုက္ကာကြယ္ၾကပါစို႔ — ။
***********************

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေနာက္၁ပါတ္ ၂ပါတ္အတြင္း
ေရာဂါျဖစ္ပြားသူေထာင္ခ်ီ၊ေသာင္းခ်ီ ျဖစ္ပြားနိုင္သလား ?

တကယ္ေတာ့ COVID-19 ေရာဂါ
ေတြတာ နည္းျခင္း၊မ်ားျခင္းဟာ
နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ့ ေရာဂါစစ္ေဆးနိုင္မႈစြမ္းရည္
(Testing Capacity ) နဲ႔ဆိုင္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္
အေမရိကန္ႏွင့္ေတာင္ကိုရီယားတြင္
COVID-19 လူနာမ်ား
႐ုတ္တရက္ဘာေၾကာင့္မ်ားျပားလာတာလဲ?

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသေဘာတရားအရ
ေရာဂါရွိသူမ်ားကို (ေရာဂါလကၡဏာျပသူ ႏွင့္ မျပသူ)
မည္မၽွရွိသည္ကို တတ္နိုင္သမၽွ

အတိက်သိရွိနိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။
သို႔မွသာ ေရာဂါကိုမည္သို႔ကိုင္တြယ္ရမည္ကို
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံတိုင္းတြင္ အစပိုင္း၌ေရာဂါေတြ႕ရွိသူမ်ားတစ္ဦးစႏွစ္ဦးစသာေတြ႕ၾကသည္။
၁ ပါတ္ ၂ ပါတ္ ၾကာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္
ေထာင္ခ်ီ၊ေသာင္းခ်ီေတြ႕ၾကသည္။

US, Italy, Korea နိုင္ငံမ်ားတြင္
တစ္ရက္ထဲတြင္ေထာင္ေက်ာ္ေတြ႕ရွိၾကသည္။
ကမၻာ့ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုၾကည့္လၽွင္ ယင္းနိုင္ငံမ်ားတြင္ပိုျဖစ္ေနသည္ဟုျမင္နိုင္သည္။
အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ ကူးစက္မႈသိပ္မရွိဟုထင္ရနိုင္သည္။

သို႔ေသာ္….

နိုင္ငံတိုင္းတြင္ေရာဂါရွိမရွိကိုစမ္းသပ္နိုင္မႈစြမ္းရည္
မည္မၽွရွိသည္ကို သိရွိထားရန္လိုအပ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္တစ္ရက္လၽွင္
စမ္းသပ္မႈ ၁၅,၀၀၀ ကိုျပဳလုပ္နိုင္ၿပီး
ျပဳလုပ္ရန္ အထူးျပဳဆရာဝန္၁၂,၀၀၀ႏွင့္
ဓာတ္ခြဲခန္း(သို႔)ေဆးဖက္ဆိုင္ရာဌာနေပါင္း၇၇ခုရွိသည္။

အေမရိကန္တြင္ တပတ္အတြင္းစစ္ေဆးမႈေပါင္း၁သန္းခန္႔ စစ္ေဆးေပးနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိသည္။
နိုင္ငံတဝန္းတြင္ ယင္းကဲ့သို႔
အေျမာက္အျမားစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္
ေရာဂါရွိလူနာမ်ားအေျမာက္အျမားေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံကို ၾကည့္ၾကပါစို႔…

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရာဂါစစ္ေဆးနိုင္မႈမွာတစ္ရက္လၽွင္၆၀ခန္႔သာရွိသည္ဟုၾကားသိရပါသည္။
စစ္ေဆးသည့္လူမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္နိုင္ငံျခားမွျပန္လာသူမ်ားႏွင့္ အဖ်ားႀကီး (သို႔) အသက္ရႉၾကပ္ေသာလူနာမ်ားအား စစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္သည္။
ေရာဂါလကၡဏာ အနည္းငယ္ရွိသူႏွင့္

ေရာဂါလကၡဏာမရွိေသာလူထုအား
က်ယ္ျပန္႔စြာ စစ္ေဆးနိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

ကဲ..ဒါဆို…
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေနာက္ ၁ ပါတ္ ၂ ပါတ္ အတြင္း
လူနာ ေထာင္ေသာင္း ေတြ႕လာနိုင္မလား?
ယခုအခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးနိုင္သည့္ပမာဏမွာတစ္ရက္လၽွင္ ၆၀ ခန္႔သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
စစ္ေဆးသည့္လူတိုင္းေရာဂါရွိေနလၽွင္ေတာင္မွ

၁၀ရက္လၽွင္ ၆၀၀၊ ရက္၁၀၀ (၃) လ တြင္
၆၀၀၀ ခန္႔သာေတြ႕နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိမႈမွာစစ္ေဆးမႈအားလုံး၏ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္သာေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္သည္။
ဆိုလိုသည္မွာ စစ္ေဆးမႈ ၆၀၀၀ ျပဳလုပ္လၽွင္ ၆၀၀ ခန္႔သာ ေတြ႕ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုစစ္ေဆးမႈႏႈန္းျဖင့္ဆက္လက္၍စစ္ေဆးလၽွင္ ေနာက္၃လေလာက္ေနလၽွင္
ပိုးရွိလူနာခန္႔မွန္းေၿခ ၆၀၀ သာ ရွိမည္ဟု ယူဆရသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္တြင္
အစိုးရမွ လူနာမ်ားအားဖုံးအုပ္ထားသည္ဟု
ထင္နိုင္ဖြယ္ရွိသည္။
အမွန္တြင္ အစိုးရမွ ဖုံးအုပ္ထားျခင္းမဟုတ္ေပ။

မိမိတို႔နိုင္ငံ၏စစ္ေဆးနိုင္မႈမွာ
အကန္႔အသတ္မ်ားစြာရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးေသာစင္ကာပူနိုင္ငံသည္ပင္လၽွင္
တစ္ရက္လၽွင္ ၃၀၀ ေက်ာ္သာ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္နိုင္ၿပီး
ယခုအခါတစ္ရက္လၽွင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ျပဳလုပ္နိုင္ရန္

ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိေၾကာင္း
မေၾကျငာထားေသာ္လည္း
သတိရွိရွိျဖင့္ ေနထိုင္သင့္သည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိတြင္ ပိုးရွိမရွိ မသိနိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

COVID -19 သည္
ကိုယ္ခံအားေကာင္းေသာငယ္ရြယ္သူမ်ားအဖို႔
လကၡဏာအနည္းငယ္သာ ျပနိုင္ေသာ္လည္း
အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားႏွင့္
နာတာရွည္ေရာဂါသည္မ်ားတြင္

အသက္အႏၲရာယ္ရွိနိုင္ေသာေၾကာင့္
သတိထားသင့္ေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းမ်ားကိုေလ့လာရာ၌
စစ္ေဆးနိုင္မႈ စြမ္းရည္ (Testing Capacity)ကိုပါ
နားလည္ထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါသည္။

Credit
ေဒါက္တာဇင္ဗိုလ္ထြန္း
ျမန္မာ့က်န္းမာေရးစင္တာ

#COVID19TestingCapacity
Credit: