အေမ ရိကန္္ ျပည္ေထာင္စု၌ (COVID-19) တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္္ေဆာင္္ ရာတြင္ တ႐ုတ္္ က အကူအညီ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္္ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္္ က အေမရိကန္္ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္္ အား ဖုန္းဆက္ ေျပာဆိုရင္း အားေပးစကား ေျပာဆိုခဲ့သည္္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၌ (COVID-19) ကူးစက္ခံထား ရသူ (၈၄၉၄၆) ဦးႏွင့္ ေသဆုံးသူ (၁၂၅၉) ဦးတို႔ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ COVID-19 ကူး စက္ ျဖစ္ ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ရွီက ထရမ့္ႏွင့္ ဖုန္းေျပာဆိုရင္း ထပ္မံေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္္။

(COVID-19) ကူးစက္္ ပ်ံ႕ႏွံ့မႈႏွင့္ပတ္သက္္ ၍ ရွီႏွင့္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထရမ့္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ပတ္္ သက္၍ က်နေသခ်ာစြာနားလည္ထားၿပီး အတူတကြလုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကိုမ်ားစြာေလးစားပါေၾကာင္း ထရမ့္ က ေျပာ ဆိုခဲ့သည္္။

အေမရိကန္္ ျပည္ေထာင္္စု ရွိ ေဆး႐ုံမ်ား ကဲ့သို႔ တ႐ုတ္္ ရွိ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္္သည္္ လည္း လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္္ လတြင္ (COVID-19) ကူးစက္္ခံရသူ အဆမတန္မ်ား ျပားျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ႏွင့္္ အားမမၽွသလို ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕မ်ား ကို လူဝင္ လူထြက္ ပိတ္ ပင္ ျခင္း ၊ ခရီးသြား လာမႈကန႔္္ သတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကူးစက္မႈႏႈန္းေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္္ သည္ (COVID-19) ကူးစက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမရွိေၾကာင္း၊ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္သည္ တ႐ုတ္၌ျမစ္ ဖ်ား ခံ ေသာ ေၾကာင့္ တ႐ုတ္္ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ယခင္ကေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္္။

crd:The myanmar Time