၁။ အ မ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ (၂၇-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၁၁:၀၀) နာရီ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈအေျဖမ်ားအရ ေစာင့္ၾကည့္လူနာႏွင့္ ေဆး႐ုံတြင္ အသြားအလာကန္႔သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိေသာ လူနာ(၆၂)ဦး၏ ဓာတ္ခြဲ နမူနာမ်ားအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ (ဇယား-၁) တြင္ေဖာ္ျပထားရွိေသာ လူနာ (၃) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲအေၿဖ မ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ရၿပီး က်န္လူနာ (၅၉) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲအေျဖမ်ား တြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး မရွိေၾကာင္း (မရွိေၾကာင္း) ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၂။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွ အသက္ (၂၉) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦး သည္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case -03) ႏွင့္အတူ ဘာေဘးဒိုးနိုင္ငံ၊ အဂၤလန္နိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတို႔မွ (၂၁-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာေၾကာင္းသိရွိရသျဖင့္ ၎အား ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးတြင္ (၂၆-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔မွ စ၍ အသြားအလာတားျမစ္ပိတ္ပင္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါလူနာထံမွ (၂၆-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဓာတ္ခြဲနမူနာရယူ၍ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕) သို႔ေပးပို႔စစ္ေဆးခဲ့ရာ (၂၇-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ဓာတ္ခြဲအေျဖအရ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ရပါသည္။

၃။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ေန အသက္ (၆၀) ႏွစ္အရြယ္ ဧည့္လမ္းညႊန္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ (၂၅-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔မွစတင္၍ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ အန္ျခင္း လကၡဏာ မ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို႔(၂၆-၃-၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ျပသခဲ့ရာ ျပင္းထန္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္သတ္မွတ္၍ သီးျခား ထားရွိၿပီး အထူးၾကပ္မတ္ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၎မွာ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၄) ရက္အတြင္း ခရီးသြားရာဇဝင္မရွိေသာ္လည္း ျပင္သစ္နိုင္ငံသား ခရီးသြားမ်ားႏွင့္အတူ ဧည့္လမ္းညႊန္အျဖစ္ ခရီးသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ (၂၆-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါ လူနာထံမွ ဓာတ္ခြဲနမူနာရယူ၍ ေပးပို႔စစ္ေဆးခဲ့ရာ (၂၇-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ဓာတ္ခြဲအေျဖအရ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ရပါသည္။

၄။ ေနျပည္ေတာ္မွ အသက္(၅၈)ႏွစ္အရြယ္ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံသူ အမ်ိဳးသမီးသည္ (၁၇-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မွ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ (၁၈-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ သီးျခားေနထိုင္၍ Hotel Quarantine ေဆာင္ရြက္စဥ္ (၂၂-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ဝမ္းသြားျခင္းလကၡဏာမ်ား ခံစားခဲ့ရသျဖင့္ (၂၆-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ခုတင္ (၁,၀၀၀) ဆံ့ အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီးသို႔ တက္ေရာက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါလူနာထံမွ (၂၆-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဓာတ္ခြဲနမူနာရယူ၍ ေပးပို႔ စစ္ေဆးခဲ့ရာ (၂၇-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာဓာတ္ခြဲအေျဖအရ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ရပါသည္။ အဆိုပါလူနာသည္ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိစဥ္ (၁၃-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၌ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာျဖစ္ေသာ ၎၏ ဖခင္ႏွင့္ (၂) နာရီၾကာ အနီးကပ္ ထိေတြ႕ခဲ့သည့္ရာဇဝင္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၅။ အဆိုပါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၃)ဦးအား သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ုံမ်ားတြင္ သီးျခားထားရွိ ကုသမႈေပးလ်က္ရွိၿပီး လူနာမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိပါသည္။

၆။ ယခင္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ COVID-19 လူနာမ်ားထံမွ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားအား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ရည္ညႊန္း ဓာတ္ခြဲခန္းသို႔ ေပးပို႔စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဓာတ္ခြဲအေျဖမ်ား ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ရည္ညႊန္း ဓာတ္ခြဲခန္းမွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

၇။ ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ား ေတြ႕ရွိလာ သျဖင့္ အဆိုပါလူနာမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕ဆက္စပ္မႈရွိသူမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး အသြားအလာတားျမစ္ပိတ္ပင္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ သည္။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေရာဂါကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးပညာေပးအခ်က္အလက္မ်ားအား တိက်စြာလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

crd:Ministry of Health and Sports, Myanmar