ျပည္ ပမွ ျပန္လာသူမ်ား၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားရာ ေနရာေဒသမ်ားမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ ၁၄ ရက္တာ မခြဲႏုိင္လ်ွင္ တစ္သက္တာ ခြဲခြာရလိမ့္မည္ဟု က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးက သတိေပးေျပာဆိုလိုက္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ယေန႔၊ နံနက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုအဆင့္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ ေျပာဆိုလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရာဂါျဖစ္ပြားရာေနရာေဒသမ်ားမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ (၁၄) ရက္တာကာလ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္းကို လူ႔က်င့္ဝတ္အရ မျဖစ္မေန လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း ခံယူသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏မိသားစုႏွင့္ လတ္တေလာကာလမွာ (၁၄) ရက္တာ ခြဲခြာေနရျခင္းကို သည္းမခံႏိုင္ပါက ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈရွိလာႏိုင္ၿပီး တစ္သက္လုံးခြဲခြာ ေနရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကိုပင္ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္ပါေၾကာင္း ဝန္ၿႀကီးက ေျပာဆိုသည္။

COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အားလုံးသိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ COVID-19 Email Group တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ထပ္မံထည့္သြင္း၍ အသိေပးေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားအားလုံးထံ က်ယ္ျပန႔္စြာေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ အဓိအက်ဆုံး က်န္းမာေရးအသိပညာအခ်က္အလက္မ်ားကို က်န္းမာေရးအသိပညာမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ လက္ကိုင္အသံခ်ဲ႕စက္ (hand-held speaker) မ်ား၊ အသံခ်ဲ႕စက္ (loud speaker) မ်ားအသုံးျပဳ၍ သင့္ေတာ္ရာယာဥ္မ်ားျဖင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ လွည့္လည္ ျဖန႔္ေဝသြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးအသိေပးႏႈိးေဆာ္စာ (health message) မ်ားကိုလည္း ျပဳစုထားရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသူ မ်ားကို ျပည္သူလူထု၏ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈျဖင့္ သတ္မွတ္ေနရာ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ထားရွိၿပီး အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း အစီအစဥ္ (Community based facility quarantine) ျဖင့္ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ၎တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပန္လည္ေနထိုင္မည့္ ေနရပ္ လိပ္စာ အတိအက်ကိုရယူကာ အသြားအလာ ကန႔္သတ္ကာ ေနထိုင္ေစမည့္ေနရာျပ ေျမပုံ (Quarantine Mapping) မ်ားေရးဆြဲထားရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိသည္။

MOHS – Khit Thit Media