ၿမိဳ႕ ႀကီးသား ပီသ တယ္ ဆိုတာ ဒါကို ေခၚတာနိုင္ ငံျခားက ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ရြာထဲမွာ မေနဘူး
ေတာထဲမွာပဲ ၁၄ ရက္ေနေပးၾကတယ္။
က်န္းမာေရးသြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့မႈ မွတ္တမ္း။

ဟို ပုံးၿမိဳ႕. .ရွမ္းေတာင္. . ေနာင္ယာဆိုင္း ေက်းရြာမွ လူငယ္ေလးေတြကို
ေလးစားမိတယ္။

ရြာလူႀကီးရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္နဲ႔

NanWin Phyu
Photo-CD Zaw Htet
Credit
From : Nurhad