ကို ရိုနာ ေစာင့္ၾကပ္ လူနာေတြအတြက္ ဆရာေတာ္ ေဆကိႏၵ ပံ့ပိုးကူညီေတာ့မယ္
အသြားအလာကန္႔သတ္ျခင္း (quarantine) ျပဳလုပ္ရန္ ေနရာအျဖစ္အသုံးျပဳမည့္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဓမၼဒူတ ေဇတဝန္ေတာရ ေဆကိႏၵရာမေက်ာင္းတိုက္သို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ၾကည့္ရႈ

ရန္ ကုန္၊ (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ (၂၂) ရက္

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးသည္ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ပါေမာကၡေဒါက္တာသက္ခိုင္ဝင္း၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္ဝါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ ဓမၼဒူတ ေဇတဝန္ေတာရ ေဆကိႏၵရာမေက်ာင္းတိုက္သို႔သြားေရာက္၍ “COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားရာေနရာေဒသ၊ နိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္တြင္းသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၾကသူမ်ားႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့သူ မ်ားမွ မည္သည့္ေရာဂါလကၡဏာတစ္စုံတစ္ရာမၽွမရွိသူမ်ားအား အသြားအလာကန္႔သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း (quarantine)” လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ထားရွိရန္အတြက္ “ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာအရွင္ေဆကိႏၵ” မွ ပံ့ပိုးေပးေသာ ေနရာမ်ား စီစဥ္ေနမႈကို လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔သြားေရာက္ၾကည့္ရႈရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနမႉး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား –

• အသြားအလာကန္႔သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း (quarantine) ေဆာင္ရြက္ရာ ယခုေက်ာင္းတိုက္တြင္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ခံအရာရွိ တစ္ဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ား တာဝန္ခ် ထားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

• ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳ ရန္အတြက္ ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပမိခင္ႏွင့္ကေလးေဆး႐ုံသို႔ ဘ႑ာေငြမ်ား ထပ္မံခြဲ‌ေဝခ်ထားေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊

• COVID-19 ေရာဂါကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာ အခ်ိန္ႏွင့္အမၽွအေရးႀကီးသျဖင့္ မိမိအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနမႉးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ (delegation of authority) အျပည့္အဝေပးအပ္ထားပါေၾကာင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိသည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ဗဟိုအဆင့္သို႔ သတင္းေပးပို႔ရန္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အသြားအလာကန္႔သတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ဆရာေတာ္ ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာအရွင္ေဆကိႏၵ အား ေလၽွာက္ထားတင္ျပရာတြင္ –
• ယခုကဲ့သို႔ အသြားအလာကန္႔သတ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေနရာမ်ား ပံ့ပိုးျခင္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလၽွာက္ထားတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတိုက္ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕တို႔သည္ အသြားအလာကန္႔သတ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ညႇိႏွိုင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာအရွင္ေဆကိႏၵ ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဓမၼဒူတ ေဇတဝန္ေတာရ ေဆကိႏၵရာမေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ အသြားအလာ ကန္႔သတ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း (quarantine) လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါေက်ာင္းတိုက္၏ အေဆာင္မ်ားတြင္ အသြားအလာကန္႔သတ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈခံယူသူ (၄၀၀) ဦးခန္႔ကို ထားရွိနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ညတြင္ စတင္ထားရွိအသုံးျပဳနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိပါသည္။

Credit က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန