ျပင္္ သစ္္ နိုင္ငံရွိ (Sanofi) ေဆးဝါး လုပ္ငန္းက ကနဦး စမ္းသပ္မႈ မ်ားအရ ၎တို႔ ထုတ္္လုပ္္ ထားေသာ ငွက္ဖ်ားေဆး တစ္္မ်ိဳးသည္ (COVID-19) ကို ကုသနိုင္ စြမ္းရွိေၾကာင္း ေတြ ႕ရသျဖင့္ လိုအပ္္ ပါက လူသုံးသိန္းစာ အတြက္ ေဆးဝါးမ်ား ကို ထုတ္္ လုပ္ေပး ရန္ အသင့္ ရွိေၾကာင္း ေၾကညာထား သည္္။

(Sanofi) က ထုတ္လုပ္ထားေသာ (Plaquenil) ငွက္ဖ်ားေဆး သည္ ဟိုက္ဒေရာက္စီ ကလိုရာကြင္း ေမာ္လီက်ဴး ပါဝင္္ သည္။ ကလိုရာကြင္း ကို ငွက္ဖ်ားကာ ကြယ္ေရး၊ ကုသေရး တြင္ အဓိ က အသုံးျပဳ သည္။ ျပင္္သစ္္ အစိုးရ ၏ တာဝန္ေပးမႈျဖင့္ ျပင္သစ္္ ပါေမာကၡ ဒီဒီယာ ရာလို႔စ္္ က (COVID-19) ကုသေဆး စမ္းသပ္မႈတြင္လည္း ကလိုရာကြင္းျဖင့္ COVID-19လူနာ ၂၄ ဦးကို ကုသေပးနိုင္ခဲ့ သည္။ လူနာမ်ားသည္ ေရာဂါဝင္ေနသည့္ရက္လည္း နည္းသြားၿပီး အျခားသူမ်ားထက္လည္း ပိုျမန္ျမန္ နာလန္ထ လာၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

က်န္း မာေရး ပညာရွင္ အသိုင္းအဝိုင္း ကမူ ကလိုရာကြင္းကို အေလာတႀကီး မသုံးရန္၊ ေဆးလြန္ပါက ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မ်ားျပားေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။ ပါေမာကၡ ရာလို႔စ္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို အတည္ျပဳနိုင္ရန္ ေနာက္ထပ္ စမ္းသပ္မႈမ်ား က်ယ္္ က်ယ္္ ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ျပင္သစ္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး လိုလီဗီယာ ဝါရန္းက ေျပာသည္။

အေမရိ ကန္ သုေတသီမ်ား ကလည္း ကလိုရာကြင္းသည္ (COVID-19) ကုသေရး တြင္ မ်ားစြာထိေရာက္ သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕သည္ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ မည္သည့္ COVID-19 ကုသေဆး၊ ကာကြယ္ေဆးကိုမၽွ အတည္ျပဳေပး ထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔တြင္လည္း ကလိုရာကြင္းကို ထိေရာက္ေသာ ကုသေဆးအျဖစ္ သုံးစြဲမႈမ်ား ရွိေနသည္္။

crd:The myanmar Time