အေ ရွ႕တီေမာ တြင္ (COVID-19) ပထမဆုံး ကူးစက္ မႈျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန က မတ္္ (၂၁) တြင္ ထုတ္ျပန္္ ခဲ့ၿပီး အေရွ႕ေတာင္္ အာရွနိုင္ငံမ်ား အနက္ ေရာဂါ ကူးစက္္ ခံရသူ မေတြ႕ရွိေသးသည့္္ နိုင္ငံအျဖစ္္ ျမန္္မာႏွင့္ လာအို သာ က်န္္ ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္္။

အေရွ႕တီေမာ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ ထုတ္ျပန္္ခ်က္္ အရ ယင္းကဲ့သို႔ (COVID-19) ေရာဂါပိုး ပထမဆုံး ေတြ႕ရွိသူ မွာ ျပည္ပမွ မၾကာေသးမီ ကမွ ျပန္လာသူ တစ္္ဦးျဖစ္သည္္။ ေရာဂါလကၡဏာ မ်ား ျပသခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုအမ်ိဳးသား က ဆရာဝန္ မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး မႈ မ်ား ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ အမ်ားျပည္သူထံ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမႈ နည္းပါးေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုအမ်ိဳးသား သည္ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သီးျခားေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက (Facebook) တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုလူနာ ျပန္လာခဲ့သည့္ နိုင္ငံအပါအဝင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။

လူ ဦးေရ (၁.၃) သန္းေအာက္သာ ေနထိုင္ေသာ ေသးငယ္သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံျဖစ္ေသာ အေရွ႕တီေမာသည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္္ အထိ အင္ဒိုနီးရွား၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွား ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဂ်ကာတာ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက အင္ဒိုနီးရွားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူအေ ရအတြက္ အျမင့္ဆုံးနိုင္ငံ ျဖစ္လာစဥ္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အေရးေပၚ အေျခအေနကို လာမည့္ႏွစ္ပတ္အထိ ေၾကညာေၾကာင္း မတ္ (၂၀) တြင္ ထုတ္ျပန္္ ခဲ့သည္္။

အင္ဒိုနီးရွား တြင္ မတ္္ (၂၁) ၌ (COVID-19) ေရာဂါ ကူးစက္ခံရမႈသစ္္ (၈၁) မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူေျခာက္ဦး ထပ္မံေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအ တြက္ေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ကူးစက္မႈစုစုေပါင္း ၄၅၀ အထိႏွင့္ ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္း ၃၈ ဦးအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထိုေသဆုံးသူမ်ား အနက္္ (၂၃) ဦးသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဂ်ကာတာမွျဖစ္ၿပီး ခုနစ္ဦးသည္ ဝက္စ္ဂ်ာဗားမွျဖစ္ကာ စင္ထရယ္ဂ်ာဗားတြင္ သုံးဦး ေသဆုံးခဲ့ သည္။ ဘန္တမ္တြင္ ႏွစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ဘာလီ၊ အိစ္ဂ်ာဗားႏွင့္ ေနာ့ဆူမတ္ၾတားတို႔၌ ေသဆုံးသူ တစ္ဦးစီ ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း ဘာနားမားသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

(COVID-19) ေရာဂါသည္ မတ္ ၂၁ အထိ ကမၻာ့နိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ၁၈၀ ေက်ာ္တြင္ ကူးစက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး ကူးစက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳမႈ (၂၇၀၀၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ေသဆုံးသူ အေရအ တြက္ (၁၁၀၀၀) ေက်ာ္၊ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သူ ၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္္။

crd:Eleven media