မီးေ လာင္ေနစဥ္ မီးသတ္ဥၾသဆြဲကာ မီးေလာင္ရာေနရာသို႔သြားလာေနေသာ မီးသတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ရာ လမ္းေၾကာင္းတေလၽွာက္ စက္ဘီး ဆိုင္ကယ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သူ႔ထက္ငါအလုယက္ေမာင္းႏွင္ျခင္း လမ္းဖယ္မေပးျခင္း ႏွင့္ မီးသတ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား အေႏွာက္ယွက္ျဖစ္ေစရန္ ျပဳမူျခင္းမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အသ္ိေပးပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားအားလိုက္နာပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕အား တက္စြမ္းသေလာက္ကူညီရာေရာက္ပါသည္။ အကယ္၍ အထက္ပါတိုင္း မလိုက္နာဘဲမေတာ္တဆ(ထိခိုက္မႈျဖစ္ပါက) မီသတ္ကားေမာင္းသူအား အေရးမယူရန္ဥပေဒမ်ား ထားရွိေပးထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ယဥ္မေတာ္တဆျဖစ္သည္ကိုၾကားသ္ိၿပီး အမ်ားသိေစရန္ ေရးသားတင္ျပသည္။

Ref – ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္

၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ျမန္မာနိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ဥပေဒအရ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အတြက္ကင္းလြတ္ခ်က္

ျမန္မာနိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ဥပေဒအခန္း(၁၃)အေထြေထြ အခန္းပုဒ္မ-၄၁ျပဌာန္းခ်က္တြင္-

မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားရာတြင္ သေဘာရိုးျဖင့္ မီးျငႇိမ္းသတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈအတြက္ လည္းေကာင္း၊မီးျငႇိမ္းသတ္ရန္မီးသတ္ယာဥ္မ်ားကို ေမာင္းႏွင္ထြက္ခြာရာတြင္ နည္းလမ္းတက် ေမာင္းႏွင္ပါလ်က္ …..မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈ အတြက္လည္းေကာင္း၊မည္သူ႔ကိုမၽွရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊တရားမေၾကာင္း အရျဖစ္ေစ၊ တရားစြဲဆိုခြင့္မရွိေစရဟုျပဌာန္းခ်က္ဥပေဒရွိ ထားပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားရာတြင္ မီးသတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တစ္စီးထိခိုက္မိ၍ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းလာသူေသဆုံးေၾကာင္း ေတြ႕လိုက္ရပါသည္။

လူအမ်ားက မီးသတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွားသည္/မွန္သည္ျဖင့္လည္း ေဝဖန္ေျပာဆိုေနၾကသည့္ အတြက္မီးသတ္ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ကိုဥပေဒသိေကာင္းစရာ အျဖစ္ျဖန္႔ေဝလိုက္ပါသည္။

မီးသတ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္မည္သူ႔ကိုမၽွမထိခိုက္ေစလိုပါ။မီးသတ္ယာဥ္တြင္ပါဝင္ေသာေရေၾကာင့္အလြယ္တကူေရွာင္တိမ္းနိူင္ျခင္းအလြယ္တကူရပ္တန္႔ျခင္းမျပဳနိူင္ပါ။႐ုတ္တရက္ေရွာင္တိမ္းပါက မီးသတ္ယာဥ္တိမ္းေမွာက္၍ယာဥ္ေပၚပါမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအသက္အႏၲရာယ္ရွိနိူင္ပါသည္

ထို႔ေၾကာင့္မီးသတ္ယာဥ္မ်ားကိုလမ္းဖယ္ေပးျခင္းျဖင့္ကူညီၾကပါ။

Ref ျမန္မာနိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ Page (Unofficial)

မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွငိ့ျပည္သူမ်ားအတြက္၂၀၁၅ျမန္မာနိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဥပေဒ အခန္း( ၉) အရ “”မီးေလာင္မႈႏွငိ့စပ္လ်ဥ္းသည့္တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား “”

* ပုဒၼ ၂၀

မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြါးသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာမီးသတ္တာဝန္ခံကျဖစ္ေစသက္ဆိုင္ရာမီးေဘး လုံျခဳံေရး အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ ယင္းတို႔၏ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ မီးသတ္ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦးက ျဖစ္ေစ #မီးျငႇိမ္းသတ္ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေအာက္ပါလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ –

(က ) လၽွပ္စစ္မီးျဖတ္ေတာက္ျခင္း

( ခ ) ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုကိလိုင္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း

(ဂ) မီးသတ္ယာဥ္မ်ား အလြယ္တကူဝင္ထြက္သြားလာ နိုင္ ေရးအတြက္ လမ္းမ်ားရွငိးလင္းျခင္း

(ဃ) ထိေရာက္စြာမီးျငႇိမ္း သတ္နိုင္ေရး အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေနအိမ္ ဥပစာႏွငိ့ အေဆာက္အအုံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း

(င) မီးကူးစက္ရန္ အေၾကာင္းရွိသည့္ေနအိမ္ ဥပစာႏွငိ့ အေဆာက္အအုံ မ်ားကို လိုအပ္သည့္ အတိုင္းအတာထိၿဖိဳဖ်က္ျခင္း

(စ) ေရရရွိေရးအတြက္ မည္သည့္ေနရာ ေရတြင္းေရကန္ ၌ မဆို ေရရယူျခင္းႏွင့္ ေရပိုမို ရရွိေစရန္ အျခားပိုက္လိုင္းမ်ားကိုပိတ္ဆို႔ျခင္း

(ဆ) မီးျငႇိမ္းသတ္ေရးလုပ္ငန္း အတြက္ မည္သည့္ယာဥ္ကိုမဆိုရယူ အသုံးျပဳျခင္း ”

========================

Refer kyizawhtike