ကို ရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ COVID-19 ဂယက္ေၾကာင္႔
မနက္ျဖန္ေျဖဆိုမည္႔ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲအား ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိ္င္းခဲ႔ရာ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ စာေမးပြဲအားေရႊ႔ဆုိင္းေပးမည္ မဟုတ္ပဲ မူလအတိုင္း ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္ေၾကာင္႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕မွ Campaign အျဖစ္ ေက်ာင္းတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာမ်ားကပ္ရာမွ တဆင္႔ လူစုလူေဝး ပုံသ႑ာန္ျဖစ္ပြားခဲ႔ျပီး လက္ရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြ႔ဲဝင္မ်ားမွ ျပန္လည္ထိန္းေၾကာင္းခဲ႔သျဖင္႔ အေျခအေနအားလုံး တည္ျငိမ္ခဲ႔ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

မနက္ျဖန္ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲအား မူလအတိုင္း ဆက္လက္က်င္းပ ပါမည္ဟု သိရပါသည္။

Zin Moe