က မၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ COVID-19 ကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ယခုခ်ိန္ထိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွ မေတြ႕ရွိရေသးေသာ္လည္း ျပည္ပ နိုင္ငံမ်ားတြင္ ပ်ံ႕နံွ႕မွုမ်ား ရွိေနပါသျဖင့္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ( Pandemic )အေနျဖင့္ ( ၁၁-၃-၂၀၂၀ )ရက္ေန႔တြင္ သတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ကၽြ န္ေတာ္တို့ EFF FOUNDATION( EXCELLENT FORTUNE FOUNDATION )သည္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ခါးပတ္ႀကိဳးပါ တစ္ကိုယ္ရည္သုံး ေရာဂါ အကာအကြယ္ဝတ္စုံ( PPE ဝတ္စုံ ) ၃,၀၀၀စုံ၊ တစ္ခါသုံး ရာဘာလက္အိတ္မ်ား( Vinyl Disposal Gloves )ႏွင့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရး ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား( Face Masks )ကို တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ မွာယူထားၿပီး လမ္းခရီး အဆင္ေျပပါက ( ၂၀.၃..၂၀၂၀ ) ရက္ေန႔ခန႔္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့သို့ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

COVID-19 အတြက္လွူဒါန္းမည့္ ပစၥည္းအေရအတြက္ႏွင့္ ေဈးႏွုန္းစာရင္းမွာ

1. PPE ဝတ္စုံတစ္စုံလၽွင္ က်ပ္ ၃၀,၀၀၀/-ႏွင့္ အစုံ ၃,၀၀၀ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၉၀,၀၀၀,၀၀၀/-(က်ပ္သိန္း ကိုးရာ)၊

2. ရာဘာလက္အိတ္ တစ္စုံလၽွင္ ၂၀၀ က်ပ္ႏွင့္ အစုံ ၂၅,၀၀၀ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၅,၀၀၀,၀၀၀/-(က်ပ္သိန္း ငါးဆယ္)၊

3. N95 Mask တစ္ခုလၽွင္ က်ပ္ ၄,၀၀၀/-ႏွင့္ အေရအတြက္ ၃,၀၀၀ ခုအတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၂,၀၀၀,၀၀၀/-(က်ပ္သိန္း တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္)၊

4. Face Mask (အထူ) တစ္ခုလၽွင္ က်ပ္ ၅၀၀/-ႏွင့္ အေရအတြက္ ၂၀,၀၀၀ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀/-(က်ပ္သိန္း တစ္ရာ)

စု စုေပါင္း လွူဒါန္းေသာပစၥည္းမ်ား၏ က်သင့္ေငြပမာဏမွာ ေငြက်ပ္ ၁၁၇,၀၀၀,၀၀၀/-(က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင့္တစ္ရာခုႏွစ္ဆယ္တိတိ) ျဖစ္ပါသည္။

က ၽြန္ေတာ္တို့ EFF FOUNDATION အေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားသို့ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ လွူဒါန္းျခင္း ( သို့ ) ေဆး႐ုံ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လွူဒါန္းမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေဆး႐ုံမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို့ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဦးတင့္ေဆြ – ၀၉ ၅၀ ၆ ၂၂ ၆၆ ဦးေဝၿဖိဳးေဇာ္ – ၀၉၉ ၇၇ ၆၆၆ ၉၉၄ ေဒၚေကသြယ္ေအာင္ – ၀၉ ၅၃ ၉၄ ၈၈၈