ေတာင္ ကိုရီးယား တြင္ ၿပီးခဲ့ သည့္္ ဇန္နဝါရီ လ (၂၀) ရက္္ေန႔၊ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္္ ကူးစက္ခံရသူ (၁)ဦးကို စတင္ စမ္းသပ္္ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္္ အခ်ိန္ေနာက္္ ပိုင္း ဗိုင္းရပ္စ္္ ကူးစက္္ခံရသူ ဦးေရထက္ ေရာဂါသက္္ သာေပ်ာက္ကင္းသြား သူဦးေရက ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း မွာ ယခုဆိုလၽွင္ ႏွစ္္ရက္္ဆက္္ တိုက္္ ရွိသြားၿပီျဖစ္္ သည္္ ဟု ဆိုသည္္။

ထို ႔အတူ ဗိုင္းရပ္စ္္ ထပ္မံကူးစက္ခံရသူ ဦးေရမွာလည္း ပုံမွန္အေန အထားျဖင့္္ ပ္င္ က်ဆင္းလ်က္္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္္။စေနေန႔က ေနာက္ဆုံးရရွိေသာ ကိန္းဂဏန္း မ်ားအရ ကူးစက္ခံရသူ ၁၀၇ ဦးရွိရာ ၆၂ ဦးမွာ ဗိုင္းရပ္စ္စတင္ျဖစ္ပြားရာ ဗဟိုခ်က္သဖြယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ခရစ္ယာန္္ ဘာသာေရး ဂိုဏ္းတစ္ ခုအေျခစိုက္သည့္ ဒဲဂူးၿမိဳ႕တြင္ျဖစ္သည္။

မတ္္ လ (၁၂) ရက္ေန႔ က ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္္ ကူးစက္ခံရသူဦးေရ ယခင္ရက္မ်ားကထက္ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ၁၂၀ ေအာက္တြင္သာရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္မ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

ယခုအခ်ိန္ အထိ ေတာင္ကိုရီးယား တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးခန္႔မွာ ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ ဒဲဂူးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေဂ်ာင္ဆန္းျပည္နယ္္ တို႔တြင္ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား သည္ တ႐ုတ္ နိုင္ငံျပင္ပ တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ပထမဆုံးစတင္ကူးစက္ခံရေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ နိုင္ငံျဖစ္သည္။ အီတလီႏွင့္ အီရန္တို႔ တြင္ ယင္းဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈ ဆိုးဆိုးရြားရြားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံမွာ COVID-19 ဆိုးရြားစြာျဖစ္ေပၚသည့္ နိုင္ငံမ်ား စာရင္းထဲ တြင္ ဆက္လက္္က်န္ ရွိေန ဆဲျဖစ္သည္္။

ကိုရီးယားေရာဂါ ထိန္း ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး စင္တာ(KCDC) ၏ ထုတ္ျပန္္ခ်က္္ အရ ယခုအခါ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံတြင္ တစ္ျပည္္ လုံး အတိုင္း အ တာျဖင့္ (၈၀၈၆) ဦးရွိေၾကာင္းသိရ သည္။ ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္း မွာ (၇၂) ဦးရွိသြား ၿပီျဖစ္္ သည္္ဟု ဆိုသည္္။

crd:The voice