ကို ႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရၿပီး ျပန္လည္ သက္သာက်န္းမာလာၾကသူမ်ားသည္ အဆုတ္စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအားျဖင့္ အားနည္းသြားႏိုင္သည္ကို ေဟာင္ေကာင္ဆရာ ဝန္မ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ကို ႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ COVID-19 ကူးစက္ခံရၿပီး ျပန္သက္သာလာသူတစ္ခ်ိဳ႕သည္ လမ္းအျမန္ေလွ်ာက္ခ်ိန္တြင္ ပင့္သက္ရႈိက္ကာ ေဟာဟဲလိုက္ေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္ ဟု အဆိုပါ ဆရာဝန္မ်ားက ေျပာသည္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စေရာဂါ ကေန အျပည့္အဝ ျပန္သက္သာလာၿပီး ေဆး႐ုံကေန ဆင္းခြင့္ရခဲ့သည့္ ပထမအသုတ္လူနာအစုအဖြဲ႕တစ္ခုကို ေလ့လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဟာင္ေကာင္ ေဆး႐ုံ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕က ယခု ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစုအဖြဲ႕၏ လူ ၁၂ ဦးအနက္ ႏွစ္ဦး မွ သုံးဦးေလာက္သည္ ၎တို႔၏ အဆုတ္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္အားပိုင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ကာ က်န္ရစ္ခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“သူတို႔ လမ္းအျမန္ ေလွ်ာက္တဲ့အခါမွာ ေဟာဟဲလိုက္တာကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု ေဟာင္ေကာင္ ေဆး႐ုံ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးစင္တာမွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာ အိုဝင္ ဆန္ တက္ခ္ယင္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ေျပာခဲ့ေၾကာင္း SCMP က ေဖာ္ျပသည္။

“လူနာတစ္ခ်ိဳ႕ဆိုရင္ COVID-19 ကေန အျပည့္အဝ ျပန္သက္သာလာၿပီးေနာက္ သူတို႔ရဲ႕ အဆုတ္လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းမွာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ က်ဆင္းအားနည္းသြားေကာင္း သြားႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါ၏ ေရရွည္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ေစာလြန္းေနေသာ္ျငားလည္း ယခု လူနာ (၉) ဦး၏ အဆုတ္မ်ားကို ဓာတ္မွန္႐ိုက္ၾကည့္ခဲ့ရာတြင္ မွန္အေနာက္ႏွင့္ တူညီတဲ့ ပုံစံမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းက ကိုယ္တြင္းအဂၤါထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ရွိသည္ကို ျပသေနေၾကာင္း ေဒါက္တာ အိုဝင္ဆန္တက္ခ္ယင္က ေျပာသြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

Ref – SCMP
CRD-HotNewsMyanmar