မ ဟာသၾကၤန္ က်ခ်ိန္ – ၁၃၈၁ ခု ၊ေႏွာင္းတန္းခူလျပည့္ေက်ာ္(၆)ရက္ ၊၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ(၁၃)ရက္ တနလၤာေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညစက္(၁၁)နာရီ၊(၃၄) မိနစ္၊(၁၈)စကၠန႔္။မဟာသၾကၤန္အၾကတ္မေန႔ – ၁၃၈၁ ခု၊ေနာင္းတခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၇) ရက္၊၂၀၂၀ ခုနစ္၊ဧၿပီလ(၁၄)ရက္၊အဂၤါ ေန႔ႏွင့္ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္၊ခရစ္ႏွစ္၂၀၂၀ခုႏွစ္ဧၿပီလ (၁၅) ရက္၊ဗုဒၶဟူးေန႔(ဤတြင္မဟာသၾကၤန္အၾကတ္ႏွစ္ရက္ျဖစ္သည္)မဟာသၾကၤန္အတက္ခ်ိန္ – ၁၃၈၁ ခု၊တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္(၉)ရက္၊ခရစ္ႏွစ္၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ(၁၆)ရက္၊ၾကာသပေတးေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္နံနက္စက္(၃)နာရီ (၃၉)မိနစ္ (ဝ)စကၠန႔္။ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ – ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ၊တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္(၁၀)ရက္ ၊ခရစ္ႏွစ္၂၀၂၀ခုနစ္၊ဧၿပီလ(၁၇)ရက္ ၊ေသာၾကာေန႔။သုဒၶဒိန္-၁ ဤႏွစ္သည္ ဝါငယ္ထပ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

ဇယ် တုသဗၺမဂၤလံ။ ။အခ်င္းယူဇနာ (၅၀)၊လုံးဝန္းယူဇနာ (၁၅၀)အတြင္းကားေရႊ၊အပကားဖလ္အတိၿပီးေသာေရာင္ ျခည္တစ္ေထာင္ေဆာင္ေသာ၊ဘာႏုရာဇာမည္ေသာတနဂၤေႏြၿဂိဳလ္မင္းသည္၊ တ ေပါင္းျဖစ္ေသာမိရာသီေရဝတီနကၡတ္ စုတၳပါဒ္အဝႆန္နဝင္းမွတန္ခူးျဖစ္ေသာမိႆရာသီအႆဝနီနကၡတ္ပထမပါဒ္ အာဒိနဝင္းထက္သို႔တြက္စစ္ ေကာဇာႏွစ္သခၤ်ာကား၊၁၃၈၁ခု၊ေႏွာင္းတန္းခူလ ျပည့္ေက်ာ္(၆)ရက္၊၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ဧၿပီ လ(၁၃)ရက္တနလၤာေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ညစက္(၁၁)နာရီ၊(၃၄) မိနစ္၊(၁၈) စကၠန႔္။ ျမန္မာပဟိုလ္ညဉ့္ -၁ ခ်က္တီးေက်ာ္ ၆-နာရီ၊ ဝ-ပါဒ္၊၆-ဗီဇနာ၊၂၁-ခရာအခ်ိန္ ဓႏုရာသီစန္း၊တနဂၤေႏြေဟာရက္၊အဂၤါၾတင္း၊တနလၤာနဝင္း၊အဂၤါဒြါဒသင္း၊ၾကာသပေတးတႎသင္း၊နကၡတ္-၁၈လုံး၊၃-ပါဒ္၊၁-ဃဋီ၊၁၃-ဝိဃဋီ၊၅၃-အႏုဃဋီ ျပည့္ထက္လဂ္စီးလ်က္၊ထိုနာရီ၏မြန္းတည့္နကၡတ္ေသာ္ကားစိၾတနကၡတ္ ၁၇၈- အံသာ၊၃၅-လိတၱာတြင္ဗိသၽွတိကရိုဏ္းႏွင့္ယွဥ္လ်က္၊ဘာႏုရာဇာမည္ေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္မင္းသည္ႏြားနို႔သစ္အဆင္းႏွင့္တူေသာအဝတ္တန္ဆာကိုဝတ္ဆင္လ်က္၊ေႁမြကိုစီး၍၊လက္တစ္ဖက္ကား အဲေမာင္း၊က်န္လက္တစ္ဖက္ကား ခၽြန္း ေတာင္းကိုကိုင္၍၊အေနာက္‌ေျမာက္ေထာင့္ကသည္ေတာင္သို႔ဝင္၏။ကညာ‌ ေဒဝီနတ္သမီးကားအလွည့္ေစ့၍ပရမိသြာနတ္မင္း၏သား & အာသီ &အမည္ရွိေသာျဗဟၼာမင္း၏ဉီးေခါင္းကိုကမ္း သည္ရွိေသာ္ဓံသီနတ္သမီးကားရႊင္ေသာမ်က္ႏွာျဖင့္၊လွမ္းလင့္၏ေဃာရသေဒဝီနတ္သမီးကားအျဖဴအနီအစိမ္းအျပာအဝါအားျဖင့္ငါးပါးေသာအဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာအဝတ္တန္ဆာကိုဝတ္ဆင္လ်က္ သၾကၤန္မင္းကိုေစာင့္လင့္၏ထို႔ေၾကာင့္မိုးဉီးတံ့အံ့၊မိုးလယ္မိုးေႏွာင္းေကာင္းအံ့၊ မိုးတဖ်င္းသုံးရြာအံ့၊လူတို႔အနာအဖ်ားမ်ားကုန္အံ့၊အဆိပ္ထန္ေသာေႁမြထူအံ့၊ ေႁမြခဲ၍သတၱဝါတို႔ေဘးျဖစ္ကုန္အံ့၊ျပည္ရြာဟူသမၽွ ဉပါဒ္ျဖစ္အံ့၊ကုန္သည္တို႔၌ကားဒဏ္ရွိအံ့၊ျပည့္ရွင္မင္းႏွိပ္စက္အံ့၊ညမင္းမိန္းမတို႔အမႈအခင္းျဖစ္သည္မ်ားအံ့၊ ျဗဟၼာျပည္ပ်က္အံ့၊ဆား ၊ေဆးရွားအံ့။ (ဤကားမဟာသၾကၤန္အက်အေဟာတည္း)

သၾကၤန္သုံးပါးတို႔တြင္သမႏၲမဟာသၾကၤန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သၾကၤန္က်ၿပီးေနာက္ ၂၄ မိနစ္ေရာက္ေသာအခ်ိန္၌ဉီးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရာ၏။ဤကားအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအခါေပတည္း။အသီးအသန႔္ဝိေသသအခါေပကားသၾကၤန္က်သည့္အခ်ိန္တြင္သၾကၤန္က်ေျမခံသည္ တိထီ၆-လုံး ၂-ဃဋီ၌ ဣဌ အဂၤါေျမခံျဖစ္သည္။သၾကၤန္က်သည္ရက္မွာ တန လၤာေန႔ျဖစ္သည္။သို႔ျဖစ္ရာသၾကၤန္အက်ေျမခံအဂၤါေန႔ဖြားသားသမီးႏွင့္ သၾကၤန္အက်ေန႔ တနလၤာေန႔ဖြားသားသမီးတို႔မွႂကြင္းက်န္ေသာေန႔သားသမီးတို႔သည္ မိမိတို႔ေန႔အလိုက္ဂဟပတိအရပ္ကား တနဂၤေႏြေန႔ဖြားသားသမီးတို႔အတြက္ မိမိေမြးနံက်ရာတနဂၤေႏြနံအရပ္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ကိုပရိဝါရမွဆက္၍ အာယုနဂရဘုမၼိဂဟပတိဟုေရတြက္၍ လက္ယာရစ္အားျဖင့္အရပ္မ်က္ႏွကိုလွည့္၍ယူရာတြင္အေနာက္ေတာင္ေထာင့္အရပ္သည္ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္ သည္။ထို႔ေၾကာင့္ဗုဒၶဟူးေန႔သားသမီးကားေျမာက္အရပ္၊စေနသားသမီးကားအေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္အရပ္၊ၾကာ သပေတးသားသမီးကားအေရွ႕ရပ္၊ရာဟုသားသမီးကားအေရွ႕ေတာင္ေထာင့္ အရပ္၊ေသာၾကာသားသမီးကားေတာင္အရပ္၊မ်က္ႏွာမူၿပီးလ်င္မိမိတို႔နံ၏အျမစ္ေသာတနဂၤေႏြကား-ဒန္း၊ဗုဒၶဟူး-ေျမစာ၊ၾကာသပေတး -ခ်ယား(ရြက္လွ)၊ေသာ ၾကာ-သေျပ၊စေန-သီး၊ ရာဟု-ေျမစာ အျမစ္ႏွင့္နံတူပန္းတို႔ကို နင္းၾကမ္းျပဳ၍ မိမိတို႔၏အညြန႔္ပန္းျဖစ္ေသာ တနဂၤ ေႏြ-ကံ့ေကာ္၊ဗုဒၶဟူး–သေျပ၊ၾကာသ ပေတး-သီး၊ေသာၾကာ-ဒန္း၊စေန-အုန္း၊ရာဟု-သေျပပန္းညြန႔္တို႔ကိုအသီးသီးေဆာင္လ်က္ရတနာသုံးပါးမိဘဘိုးဘြားဆရာသမားသိၾကားျဗဟၼာစတုေလာကပါလသာသနာေတာ္ေစာင့္သမၼာ ေဒဝနတ္ေကာင္းတို႔ကိုပူ‌ေဇာ္ကန္ေတာ့ၿပီး မိမိတို႔လိုရာဆုေတာင္းဦးေခါင္းေဆးမဂၤ လာျပဳရာ၏။

ေန႔နံအလိုက္

တနဂၤေႏြ = ဤႏွစ္တြင္အေပါင္းအသင္းမွား၍ဒုစရိုက္ႏွင့္မလြတ္ကင္းနိုင္ေသာ ေၾကာင့္သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကဥ္ရအံ့။ဖခင္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာအံ့။အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ားေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ အ ထက္လူႀကီးထံမွေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိအံ့။သားသမီးအက်ိဳးခံစားခြင့္နည္းအံ့။ပညာ ေရးတြင္ႀကိဳးစားသေလာက္ထူးခၽြန္နိုင္အံ့။ဂုဏ္ရွိန္ႀကီးမားေသာအသိုက္အဝန္းမွဖူးစာဆုံအံ့။စစ္မွန္ေသာဖူးစာရွင္ႏွင့္ဆုံစည္းနိုင္အံ့၊ၾကာသပေတးေသာၾကာအက်ိဳးေပးမည္။အဂၤါႏွင့္အက်ိဳးတူေရွာင္စက္မႈအိမ္ၿခံေျမပညာေရးဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတို႔အက်ိဳးေပးေကာင္း ၏။က်န္းမာေရးအဆုတ္အသည္း ‌ေဝဒနာ၊မၾကာခဏေခါင္းကိုက္ျဖစ္ပြားနိုင္အံ့။ယၾတာ= နံနက္ ၉ နာရီ ရာဟုနံဘုရားဖက္ဖူးစိမ္းဝတ္ဆင္လ်က္ ကံ့ ေကာ္(၉)ညြန႔္လႉ

တနလၤာ = ဤနစ္တြင္အေပါင္းသင္းမိတ္ေဆြမ်ားတိုးပြားအံ့။ဇနီးသည္ႏွင့္သေဘာထားကြဲလြဲနိုင္အံ့။ေဆြမ်ိဳးသားျခင္းမ်ားႏွင့္အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးနည္းအံ့။လူမႈေရးရႈပ္ေထြးမႈမ်ားၾကဳံနိုင္အံ့။လစ္ဟင္းေသာစီမံခန႔္ခြဲမႈေၾကာင့္အျမတ္အစြန္းနည္းအံ့။ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားခ်စ္ခင္စုံမတ္သူမ်ားအံ့။အလႉေရစက္လက္ႏွင့္မကြာလႉနိုင္အံ့။ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားအံ့။ဇနီးဘက္မွေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အခ်င္းမ်ားအံ့။လူလိမ္ေငြလိမ္ခံရအံ့၊ ပညာေရးတြင္ထူးခၽြန္ေသာႏွစ္ျဖစ္အံ့၊ တနလၤာဗုဒၶဟူးေမြးတို႔ႏွင့္အက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့ ေရသန႔္ေက်ာက္မ်တ္တူေဖာ္ေရးအလွကုန္အလွျပင္အက်ိဳးေပးအံ့။ ဆီးေက်ာက္ကပ္အစာအိမ္အူလမ္း ေၾကာင္းေဝဒနာျဖစ္နိုင္အံ့။ယၾတာ = ေမြးေန႔ နံနက္ ၉း ၁၈အခ်ိန္ ေသာၾကာနံဘုရားတြင္ၾကည္ျပာေရာင္ဝတ္ဆင္လ်က္ ဒန္းညြန႔္ (၉)ညြန႔္ကပ္လႉပါ/

အဂၤါ = ဤႏွစ္တြင္လူမႈဆက္ဆံေရး၌ အေျပာအဆိုမွားတက္အံ့ ၊အေပါင္း အသင္းမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္စိတ္ဝမ္းကြဲတက္အံ့။ဂုဏ္ျဒပ္ေက်ာ္ေဇာ္အံ့။စီးပြားေရးတြင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ၾကဳံ ေတြ႕ရအံ့။အိမ္ေထာင္ေရးသေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားမၾကာခဏၾကဳံရအံ့။စိတ္တည္ၿငိမ္စြာလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္လၽွင္ပိုမိုေအာင္ျမင္အံ့။အခ်စ္ေရးတြင္စန္းပြင့္ေသာ္လည္းအိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အလ်ဥ္စလိုမဆုံးျဖတ္သင့္၊ပညာေရးတြင္အခြင့္လမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ၾကဳံေတြ႕နိုင္ၿပီးႀကိဳးစားလၽွင္ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္အံ့။တနဂၤေႏြ ၾကာသပေတး အက်ိဳးေပးမည္။စာေပသစ္သီးေဆးေဆးပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးအက်ိဳးေပးအံ့။ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ုံေၾကာက်ီးေပါင္းေရာဂါခံစားရအံ့။ယၾတာ = ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း ၅၄ )တနဂၤေႏြဘုရားတြင္ပန္းေရာင္ဝတ္ အုန္း (၇)ညြန႔္လႉ

ဗုဒၶဟူး = ဤနစ္စီးပြားေရးအတြက္ ျပည္ တြင္းျပည္ပခရီးမၾကာခဏသြားရအံ့။ အေပါင္းသင္းတို႔မွေငြေၾကးႏွင့္လုပ္ငန္းအေထာက္အပံ့ရရွိတက္အံ့။လူမႈေရးပရဟိတအထူးလုပ္ေဆာင္ရအံ့။ေမာင္ ႏွမေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔၏ၿငိဳျငင္မႈခံရေသာ္လည္း၎တိုမွအကူအညီအ ေထာက္အပံ့ေပးနိုင္အံ့။သားသမီးအ တြက္စိတ္ပူပန္ရအံ့ ။နာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာ္အံ့။ပညာေရးတြင္ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္အံ့ ။လုပ္ငန္းေဟာင္းမွ အ ခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားၾကဳံရအံ့။အထက္ လူႀကီးေျမႇာက္မစားမႈခံရအံ့။အမ်ားႏွင့္မတူႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္အံ့။သတၳဳေရနံေက်ာက္မ်တ္ထီလုပ္ငန္းတို႔အက်ိဳးေပးအံ့။ႏွလုံးအေၾကာအဆစ္ေရာင္ရမ္းေသာ‌ေရာဂါျဖစ္နိုင္အံ့။ယၾတာ = ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း၅၄)တနလၤာနံဘုရား ပန္းႏု‌ေရာင္ဝတ္ဆင္ေပါက္ပန္းျဖဴ(၅)ပြင့္ကပ္။

ရာဟု = ဤႏွစ္တြင္ေငြရလမ္းေကာင္းေသာ္လည္းလူမႈေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ အကုန္အက်မ်ားအံ့။ပညာေရးတြင္ ကံေကာင္းနိုင္ေသာ္လည္းႏွလုံးသားေရး ရာကိစၥေၾကာင့္ေႏွာင့္ေႏွးနိုင္အံ့ ။လူမႈဆက္စံေရးတြင္ပရိယာယ္ႂကြယ္ဝစြာေနထိုင္မႈေၾကာင့္အခြင့္လမ္းေကာင္းမ်ားရရွိနိုင္အံ့။အိမ္ေထာင္ေရးတြင္နားလည္ မႈလြဲမွားမႈကိုေရွာင္နိုင္လၽွင္သာယာအံ့။ ေက်ာက္မ်တ္သတၳဳ ပရိေဘာဂ ယာဥ္ကားအက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့။ဆီးေက်ာက္ ကပ္ဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာေဝဒနာျဖစ္နိုင္အံ့ ။အက်ိဳးရွိေသာျပည္ပခရီးမၾကာခဏသြားရအံ့ ။ယၾတာ = ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း၉)အခ်ိန္ စေနနံဘုရား မီးခိုးေရာင္ဝတ္ ႏွင္းဆီ(၃)ပြင့္ကပ္လႉ/

ၾကာသပေတး = ဤႏွစ္တြင္လြဲမွားေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္သူတပါးပစ္တင္ကဲ့ရဲ့မႈေရွာင္နိုင္လၽွင္အထူးေအာင္ျမင္အံ့။မထင္မွတ္ပဲရပ္ေဝးမွဖူးစာရွင္ႏွင့္ေတြ႕ရအံ့ ။အမ်ိဳးသမီးမ်ားခ်မ္းသာဂုဏ္ေမာက္ ႂကြားဝါမႈေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။အာဏာ ပိုင္အဖြဲ႕စည္းမ်ား၏ကူညီမႈပံ့ပိုးမႈရရွိတက္၏ ။ေဒါသထိန္း၍အမ်ားႏွင့္လိုက္ ေလ်ာညီစြာေနနိုင္လၽွင္ကံေကာင္း၏။အိမ္ေထာင္ေရးတြင္မၾကာခဏျငင္းပြားရတက္အံ့။တနဂၤေႏြေသာၾကာသားသမီးတို႔အက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့။ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသစ္သီးခရီးသြားလုပ္ငန္းအက်ိဳးေပးအံ့။ပညာသင္ဆုရနိုင္အံ့။ဘာသာေရးေအာင္ျမင္အံ့ ။ခါးဒူ မ်က္စိ ေဝဒနာခံစားရနိုင္အံ့။

ယၾတာ = ေမြးနံ နံနက္ (၉း၂၇) ဗုဒၶဟူးနံဘုရားလိေမၼာ္ေရာင္ဝတ္ ျမတ္ေလးပန္း (၉)ပြင့္ကပ္လႉ

ေသာၾကာ = ဤႏွစ္တြင္မထင္မွတ္ထားေသာေငြအစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ ဝင္ကိန္းရွိသည္။စကားမွားမႈေၾကာင့္ အထင္လြဲခံရတက္သည္ ။ထီေပါက္ကိန္းရွိအံ့။ အိမ္ေထာင္ေရးမၾကာခဏဆိုသလို အထင္ျမင္လြဲမွားမႈၾကဳံရအံ့။ တစ္ခုလပ္မုဆိုဖိုမလြတ္မလပႏွင့္ဆုံရတက္အံ့ ။ျပည္ပခရီးမၾကာခဏသြားရတက္အံ့ ။ လူယုံလြယ္မႈကိုသတိထားဆင္ျခင္သင့္သည္။ႏွလုံးသားေရးဉီးစားမေပး ပညာေရးဦးစားေပးပါကအထူးေအာင္အံ့ ။ၾကာသပေတးစေနတနဂၤေႏြႏွင့္အက်ိဳး ေပးမည္။စား ေသာက္ဆိုင္ဓါတ္ပုံေရႊသန႔္စင္လုပ္ငန္းအက်ိးေပးမည္။သြား ခံတြင္းအရိုးမီးယပ္ဝမ္းဗိုက္ ေဝဒနာျဖစ္အံ့ ၊

ယၾတာ = ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း၉) ၾကာသပေတးနံဘုရား ခဲေရာင္ဝတ္ဆင္ ေတာင္ဇလပ္ပန္း (၅)ပြင့္ကပ္လႉ

စေန = ဤႏွစ္တြင္မိတ္ေဆြရင္ခ်ာမ်ားႏွင့္အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သ ေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိအံ့။လုပ္ငန္းသစ္မ်ားထူေထာင္ရအံ့ ။မဟုတ္မမွန္စြတ္စြဲခ်က္မ်ားခံရတက္အံ့ ။ၾသဇာႀကီးသူမွကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈခံရအံ့။ရာထူးေျပာင္ေရႊ႕ကိန္းရွိအံ့ ။ပညာေရးႀကိဳးစားပါက ထူး ခၽြန္ေအာင္ျမင္အံ့ ။တျပည့္တပန္းတို႔မွ အကူအညီရအံ့ ၊ရပ္ေဝး၌လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္အံ့။ခ်စ္မႈေရးရာကံေခတက္ၿပီး အိမ္ေထာင္က်ကံမေကာင္းပါ။အ မ်ားအက်ိဳးအတြက္လူမ်ားကိုဦးေဆာင္နိုင္ေသာအစြမ္းသတၱိႏွင့္ျပည့္စုံအံ့ ၊ဗုဒၶဟူးေသာၾကာဖြားတို႔ႏွင့္အက်ိဳးတူေအာင္ျမင္အံ့၊႐ုပ္ရွင္သံႏွင့္သံမဏိ သစ္ သီးယိုလုပ္ငန္းအက်ိဳးေပးအံ့ ။ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာေဝဒနာျဖစ္ပြားနိုင္အံ့

ယၾတာ = ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း၄၀)အဂၤါနံဘုရား သနပ္ခါးေရာင္ဝတ္ ႏွင္းပန္း (၉)ပြင့္လႉ

Credit: chirstonawba9