ဝမ္း ခ်န္္ ပီယံရွစ္ မွ က်င္းပေန သည့္ ကမၻာ့ ကိုယ္ခံပညာေပါင္းစုံ အတိုက္ၿပိဳင္ပြဲ (MMA) ၌ ပါဝါအျပင္း ဆုံး ဖိုက္တာ (၅)ဦးကို ယေန႔မတ္ (၁၄)ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ လိုက္ဟဲဗီးဝိတ္ႏွင့္ မစ္ဒယ္ဝိတ္္ ခ်န္္ပီယံ ေအာင္လအန္္ဆန္္က နံပါတ္တစ္္ ေနရာ၌ ေရြးခ်ယ္္ ခံရသည္္။

ဖိုက္တာ ငါးဦးေနရာတြင္ ထိပ္ဆုံး၌ရပ္တည္နိုင္္ ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့စပါးအုံးေႁမြ ေအာင္လအန္ဆန္ သည္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ကို ခ်ဳပ္ကြက္ျဖင့္ အနိုင္ယူရာ ၌ ထင္ရွားသူျဖစ္ ၿပီး ၎၏အားပါျပင္းထန္္ သည့္ ဘယ္ညာလက္သီးခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ နံပါတ္တစ္ေနရာ ၌ ေရြးခ်ယ္ခံရ သူျဖစ္သည္္။ နံပါတ္ႏွစ္ေနရာ တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမွာ လိုက္ဟဲဗီးဝိတ္္ ခ်န္ပီယံခါးပတ္လုပြဲ၌ ေအာင္လအန္ဆန္ကို ရႈံးနိမ့္္ ခဲ့သည့္ အေမရိကန္္ နိုင္ငံသား ဘရန္္ဒန္္ ဗီရာျဖစ္္သည္။

နံပါတ္သုံးေနရာ တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမွာ ေအာင္လအန္ဆန္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္္ ထိုးသတ္ခဲ့ဖူးသည့္ ဘရာဇီးနိုင္ငံ သား အလိန္ဂါလာနီျဖစ္္ သည္။ အလိန္ဂါလာနီ သည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာက က်င္းပခဲ့ေသာ ဝမ္းခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲ တြင္ ခ်ဳပ္ကြက္ျဖင့္ ေအာင္လအန္ဆန္ကို အရႈံးေပးခဲ့ရ သူျဖစ္သည္။

နံပါတ္ေလးေနရာ တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံသူ အမ်ိဳးသမီး ဖိုက္တာ စတန္႔ ဖဲလ္တက္စ္ကရပ္ တည္ခဲ့ၿပီး နံပါတ္ငါးေနရာ၌ ဘရာဇီးနိုင္ငံသား ဗစ္တာဗဲလ္ဖို ႔က ရပ္တည္ ခဲ့သည္။

ဆက္္စပ္္ သတင္း မ်ားအရ ယခုႏွစ္ဧၿပီ တြင္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕၌က်င္းပမည့္ မစ္ဒယ္ဝိတ္ခ်န္ပီယံ ေအာင္လအန္ဆန္ႏွင့္ စိန္ေခၚသူ ဗစ္တာလီဘစ္ဒက္ရွ္ တို႔၏ ဝမ္းခ်န္ပီယံရွစ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ (COVID) -19 ဗိုင္းရပ္္စ္္ ေၾကာင့္ တံခါးပိတ္္ က်င္းပရဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္္ ။

crd:The myanmar Time