ဘု ရားဌာပနာ အေဖာက္ခံရ

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ မယ္ဂရိုေက်းရြာအုပ္စု

မယ္ဂရိုဂူ ေတာင္အျမင့္ေပ (၈၀၀)ခန္႔ရွိေသာဘုရား

ေစတီ ဌာပနာေတာ္ ေဖာက္ခံရ

ဘုရားဌာပနာအတြင္းရွိ ဌာပနာထည့္သြင္းထားေသာ

ပစၥည္းမ်ားမွာ

ေရႊနားကပ္မ်ိဳးစုံ (၁၅)ရံ

ေရႊလက္စြပ္မ်ိဳးစုံ (၁၅) ကြင္း

ေရႊဘီး (၆) ခု

ေရႊေလာ္ကက္သီး ( ၇)ခု

စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ သိန္း(၂၀၀)ခန္႔ရွိေၾကာင္း

ဘုရားေဂါပက လူႀကီးမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရွိရပါေၾကာင္း။

၎ေစတီအား တေပါင္းလျပည့္ေန႔၌ ထီးေတာ္ႏွင့္ဌာပနာထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

Credit

ေအာင္မင္းနိုင္

13-3-2020