ဖြဲ႕စ ည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း အခန္း ၁ ပါ ပုဒ္မမ်ားအားလုံး NLD ျပင္ဆင္ရန္ အဆုိျပဳမႈအမ်ားစု ေထာက္ခံမဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္၍ မူလအတုိင္း အတည္ျပဳ ၊ ပုဒ္မ ၃၂ တစ္ခုတည္းသာ ျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရး ပထမေန႔ ပုဒ္မတစ္ခု(ခြဲ ၂ ခု)ကလြဲ၍ အားလုံးရႈံးနိမ့္ (တပ္ခ်ဳပ္သည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အားလုံး၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္/ တပ္ခ်ဳပ္သည္ နိုင္ငံေတာ္အာဏာ ရယူသုံးစြဲခြင့္ရွိသည္) စသည့္ ပုဒ္မမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းကိစၥပါ ရႈံးနိမ့္

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) တြင္အက်ဳံးဝင္ေသာ ပုဒ္မ/ခြဲ ၁၄ခုကို စုစည္းထားသည့္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ ၁ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္းကို ယေန႔ေဆာင္ရြက္ရာ အားလုံးနီးပါးရႈံးနိမ့္သြားခဲ့သည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) တြင္အက်ဳံးဝင္ေသာ ပုဒ္မ/ခြဲ ၁၄ခုကို စုစည္းထားသည့္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ ၁ ပါ ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မ ၆(ဃ)၊ ပုဒ္မ ၆ (စ)၊ ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မ ၁၇(ခ)၊ ပုဒ္မ ၂၀ (ဂ)၊ ပုဒ္မ ၂၆(က)၊ ပုဒ္မ ၃၉၊ ပုဒ္မ ၄၀(ခ)၊ ပုဒ္မ ၄၀(ဂ) တို႔ အားလုံးမွာ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥရႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ဆႏၵမဲခြဲရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မေထာက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ပုဒ္မ ၃၂(က)၊ ပုဒ္မ ၃၂(ခ) တို႔ကိုမူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းပုဒ္မ ၂ ခုတြင္ ပုဒ္မ ၃၂ ၏ မူလျပဌာန္းခ်က္မွာ နိုင္ငံေတာ္သည္ (က) မိခင္ႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ က်ဆုံးေသာတပ္မေတာ္သားမ်ား၏ကေလးမ်ား၊ အိုမင္းမစြမ္းသူမ်ား၊ မသန္မစြမ္းသူမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ (ခ) မသန္မစြမ္းျဖစ္လာေသာာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ေနထိုင္စားေသာက္နိုင္ေစရန္ႏွင့္ အသက္ေမြးပညာကို အခလြတ္သင္ယူနိုင္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ယင္းပုဒ္မ ကိုသာ ျပင္ဆင္ရန္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ရန္ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ ပုဒ္မမ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၅ အတြက္ ေထာက္ခံမဲ ၂၃၆ မဲ (ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္)သာ ရရွိခဲ့ရာ မူလအတိုင္းသာ ျပန္လည္ထားရွိရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ပုဒ္မ ၆(ဃ) တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၄၁၄မဲ ( ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္) ရာ မူလအတိုင္းသာ ထားရွိခဲ့ရသည္။
ပုဒ္မ ၆ (စ) တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၄၁၀ မဲ (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္) ရာ မူလအတိုင္းသာ ထားရွိခဲ့ရသည္။

ပုဒ္မ ၇ တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၄၁၃ မဲ (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္)ရာ မူလအတိုင္းသာထားရွိခဲ့ရသည္။
ပုဒ္မ ၈ တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၄၁၄ မဲ (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္)ရာ မူလအတိုင္းသာထားရွိခဲ့ရသည္။
ပုဒ္မ ၁၄ တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၄၀၄ မဲ (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္)ရာ မူလအတိုင္းသာထားရွိခဲ့ရသည္။

ပုဒ္မ ၁၇(ခ) တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၄၀၁ မဲ (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္) ရာ မူလအတိုင္းသာထားရွိခဲ့ရသည္။
ပုဒ္မ ၂၀(ဂ) တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၄၀၃ မဲ (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္)ရာ မူလအတိုင္းသာ ထားရွိခဲ့ရသည္။
ပုဒ္မ ၂၆(က) တြင္ ေထက္ခံမဲ ၃၉၅ မဲ (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္)ရာ မူလအတိုင္းသာ ထားရွိခဲ့ရသည္။

ပုဒ္မ ၃၉ တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၄၀၆ မဲ (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္) ရာ မူလအတိုင္းသာ ထားရွိခဲ့ရသည္။
ပုဒ္မ ၄၀(ခ) တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၄၀၂ မဲ (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္)ရာ မူလအတိုင္းသာ ထားရွိခဲ့ရသည္။
ပုဒ္မ ၄၀(ဂ) တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၃၄၃ မဲ (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္)ရာ မူလအတိုင္းသာ ထားရွိခဲ့ရသည္။

ယေန႔ျပင္ဆင္ေရး/ပယ္ဖ်က္ေရးအဆိုရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ ပုဒ္မမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ နိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ေျခ/ဥႏွင့္အညီ ရယူသုံးစြဲခြင့္ရွိသည္ စသည့္ အခ်က္မ်ားပါ ပါဝင္ခဲ့သည္။ “တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အားလုံး၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္” ဟူေသာအခ်က္ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ရန္ကိစၥ ရႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ပါတီနိုင္ငံေရးႏွင့္ကင္းရွင္းရမည္ဟူေသာအခ်က္ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ရန္ကိစၥ ရႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) တြင္အက်ဳံးဝင္ေသာ ပုဒ္မ/ခြဲ ၁၄ခုကို စုစည္းထားသည့္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ ၂ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္းကို မနက္ျဖန္တြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ref:News Ambassador