တေ ပါင္းလျပည့္္ က်င့္စဥ္ထူး

ဒီက်င္႔စဥ္ေလးကေတာ့ စက်င့္ရမဲ့ရက္ကတေပါင္းလျပည့္ေန႔မွသာဓိ႒ာန္စဝင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဴးေက်းဇူးကေတာ့ ေျပာဖြယ္ရာမရွိပါဘူး ။

ဒီက်င့္စဥ္ကိုစေတာ့မယ္ဆိုရင္ တေပါင္းလျပည့္ ေန႔ညေန(၆:၀၀)နာရီ တိတိအခ်ိန္မွာစရမွာျဖစ္တယ္။နီးစပ္ရာဘုရား တစ္ဆူဆူမွာျပဳလုပ္ရပါမယ္ စတင္တဲ့ရက္သာဘုရားမွာျပဳလုပ္စတင္ရမယ္ ျဖစ္ၿပီးက်န္ေသာရက္မ်ားသည္ မိမိအိမ္တြင္သာျပဳ႕လုပ္ရန္ပါ။

အဓိ႒ာန္္မစခင္မွာ.ေငြပန္း..ေရြပန္းအပြင့္(၃၀)ေသာက္ေတာ္ေရ(၁)ခြက္ျပင္ဆင္ထားပါ။ညေန(၆:၀၀)နာရီတိတိအခ်ိန္မွာ ေရႊပန္း ေငြပန္းမ်ားနဲ႔ ေသာက္ေတာ္ေရကိုဘုရားမွာကပ္လႈပူေဇာ္ေပးပါ။ၿပီးလွ်င္္(၅)ပါးသီလခံ ႐ုပ္နာမ္(၂)ပါးခႏၶာ(၅)ပါး ကိုဘုရားလႈ ၿပီးမွဓိ႒ာန္စဝင္ရပါမယ္။

အဓိ႒ာန္ဝင္တဲ့ေနရာမွာ

” ျမတ္စြာဘုရားရွင္္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဘုရားဘုရားတပည့္ေတာ္(——-)ေန႔သားေမာင္/မ(——)သည္ဤေန႔ဤအခ်ိန္္မွစ၍

ဤ” ႀတိသီဟ ”ဂါထာေတာ္ႀကီးအားတစ္ေန႔လွ်င္(၉)လံုး ပုတီးျဖင့္(၉)ပတ္စိပ္၍ျမတ္စြာဘုရားအားရက္ေပါင္း(— –)တိုင္တ္ိုင္မပ်က္မကြက္ ရြတ္ဆို ပူေဇာ္ ပါမည္ဟု႔အဓိ႒ာန္ ျပဳ႕ပါသည္။”ဟု႔တိုင္တည္ရပါမည္။

မွတ္ခ်က္-အနည္းဆံုး ရက္ေပါင္းသက္ေစ့ျပဳလုပ္ရမည္။ရက္ေပါင္း(၉၀)တိတိျပဳ႕လုပ္ႏိုင္ကပိုေကာင္း၏ ။ထိုဓိ႒ာန္ဝင္ေနေသာရက္အတြင္း သီလတစ္ပါးပါးအား အနည္းဆံုးႏိုင္ေအာင္ထိန္းထားရပါမည္။

ဤ ဂါထာသည္ဟိုးေရွး အရင္ကနကၡတ္မိေအာင္ ရြတ္ဖတ္ ပါလွ်င္ေရႊမိုးေငြမိုးမ်ား ရြာသြန္းလာသည္ဟု႔ေျပာစမွတ္ျပဳ႕ရေသာဂါထာတစ္ပုဒိပင္ျဖစ္ေလသည္။

ႀတိသီဟ ဂါထာေတာ္ႀကီး

ၾသမံၾသႀတိ ဝ႗ကယဂ႐ုဏာရဲ

ပ႒ာရနာရဂု႐ု႔ ဂု႐ု႔ ႗ကာရဲ

ၾသမံၾသႀတိ ထရိသီေဟာ သတၱနာေဂါ

ပဥၥဝီ သန ေမဝစစတုေဒေဝါ

ဆဝႆ ဝေရာ

ပဥၥဣႏၵာ နေမဝစ ဧကယေကၡာ နဝေဒဝါ

ပဥၥ ျဗဟၼာ သထံေပတိ ေဒြရာဇာ အ႒ ရဟႏၲာ

ပဥၥ ဗုဒၶါ မဟာမုနိ။

ေဝမွ်ကုသိုလ္ ျမတ္မို