မီး ဆင္ၾကည့္က”

“မီးဆင္ၾကည့္က” ကသာ မူရင္းဆိုစကားျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္ထားတဲ့မီးေရာင္အေနအထားနဲ႔ ေလ်ာ္ညီစြာ ကျပတာ။ “မီးစင္ၾကည့္က” ဆိုတာ စင္ေပၚကမီးကိုၾကည့္ျပီး ေတာ္ေလာက္မွာကို လိုက္လုပ္တာ။ အဲတာ ေရွ႕နာက္ လြဲေနတယ္။ “မီးစဥ္ၾကည့္က” စဥ္တိုက္ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနတဲ့ မီးေရာင္အတိုင္း အလိုက္အထိုက္ လိုက္လုပ္တာ။

“မင္းဆင္ၾကည့္က” ဆိုတာ ေနာက္မွ ထြင္တာ။ မင္း ေခၚ အုပ္စိုးသူဆင္ထားတဲ့အတိုင္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္တာ။ မင္းဆင္ဖက္ကဆိုတာကလည္း ေနာက္မွ ထြင္တာ။ မင္း ေခၚ အုပ္စိုးသူဘက္မွာ ေနတာ။

“မီးဆင္ၾကည့္က” ကသာ မူရင္းဆိုစကားျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ေပၚ LED Moving Stage Lights မီးေျပးေရာင္စံုနဲ႔ တပင္တိုင္အက မကသင့္တာကို ဆိုလိုတယ္။ တပင္တိုင္ကို စသတ္နဲ႔ေရးေနၾကတာကို မင္းဆင္ၾကည့္ေရးလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၆-၃-၂၀၂၀