ခုဆို ရင္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုန္ဆံုးဖို႔ ေနာက္ဆံုးလေတာင္ ေရာက္လာခဲ႔ၿပီေနာ္။ တစ္ႏွစ္ကုန္လုိ႔ ေနာက္တစ္နွစ္စတဲ့အခ်ိန္မွာ ကံေကာင္းျခင္းလက္ေဆာင္ေလးေတြ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမယ့္ ရာသီခြင္ေလးေတြ ႐ွိလို႔ေနပါတယ္။ ဒီရာသီခြင္ေတြကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ႏွစ္အစမွာ ကံေကာင္းျခင္းေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္လို႔ေနပါတယ္ Aries ေတြရဲ႕ ႏွစ္အစကေတာ့ ကံေကာင္းျခင္းေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္လို႔ေနပါတယ္။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အစရဲ႕ ပထမဆံုးလမွာတင္ ကံေကာင္းျခင္းအရာေတြ ဝင္ေရာက္လာမွာပါ။ ႏွစ္အစမွာ အလုပ္ေရာ အခ်စ္ေရးမွာ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲမႈကို ႀကံဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္ …။

(2) Gemini (May 21 – June 20)

Gimini ေတြရဲ႕ ကံေကာင္းဆံုးလေတြကေတာ့ ေႏြရာသီလေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေႏြရာသီထက္ ကံေကာင္းတဲ့လတစ္လလည္း ႐ွိလုိ႔ေနပါတယ္။ ဒါကေတာ့ August လျဖစ္ၿပီး ဒီလဟာ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေတြ၊ ကံအေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရးေတြကို ယူေဆာင္လာေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ဟာလည္း သူတို႔အတြက္ ကံအေကာင္းဆံုးႏွစ္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္ …။

(3) Leo (July 32 – August 22)

Leo ရာသီခြင္ေတြရဲ႕ ကံအေကာင္းဆံုးလက ေဖေဖာ္ဝါရီလျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ တုိးတက္မႈေတြ၊ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ တကယ့္ကို ေကာင္းတဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြေကာင္းမြန္ၿပီး ကံေကာင္းတဲ့ေန႔ရက္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ေစမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္

(4) Libra (September 23 – October 22)

Libra ေတြရဲ႕ ကံအေကာင္းဆံုးလျဖစ္တဲ့ April လကေတာ့ ကံေကာင္းျခင္းေတြ ယူေဆာင္လာမွာပါ။ သူတုိ႔အတြက္ ဒီႏွစ္ဟာ ကံေကာင္းျခင္းနဲ႔အတူ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြ ယူေဆာင္လာၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ရမယ့္ နွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ အရာဟာ ကံေကာင္းျခင္းဘက္ျခမ္းျဖစ္ေလာက္ေအာင္ကို ကံေကာင္းေနတတ္ပါတယ္ …။

(5) Scorpio (October 23 – November 21)

ဒီႏွစ္ကေတာ့ Scorpio ေတြရဲ႕ ႏွစ္လုိ႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ လတိုင္းက ကံေကာင္းတဲ့လေတြျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ကိစၥေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနမွာပါ။ ေအာက္တိုဘာလကေတာ့ ကံအေကာင္းဆံုးထဲက အေကာာင္းဆံုးလျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္မက္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးႏွစ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္ …။