မ ယံုႏိုင္စရာ တိုက္ဆိုင္မႈႀကီးပါလား။ တိုက္ဆိုင္တာလား၊ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ အက်ိဳးေပၚလာတာမ်ားလား…

မ်ိဳးမတူတဲ့ဗိုင္းရပ္စ္နွစ္မ်ိဳးၾကားမွာ (Immunity)မရနိဳင္ဟုဆိုျပီးက်ြန္ေတာ့္အားဝိုင္း၍ ေျပာဆိုၾကေသာဆရာဝန္တခ်ိဳ့အတြက္ အေျပာကိုရပ္၍မိမိတို့ကိုယ္တိုင္တိုက္ဆိုင္မွ့ဳရွိမရွိသုေတသနလုပ္သင့္ေနပါျပီ။

ေနာက္တခုမွာ၊(WHO)အား(Pandenic)အျဖစ္ေၾကျငာသင့္ေနေသာ္လဲေနာက္က်ေနခဲ့ပါသည္။(WHO)၏ေသဆံုးသူဦးေရကို၊ကူးစက္ခံရသူဦးေရႏွင့္စား၍ေသေပ်ာက္ႏွဳန္းတြက္ခ်က္မွဳ့သည္လည္းမွားယြင္းေန၍၊ထိုႏွစ္ခ်က္စလံုးသည္၊၄င္းတို့အားအဓိကေထာက္ပံ့မွဳ့ေပးထားေသာ၊အရင္းရွင္ကုမၼဏီမ်ား၏၊လက္ခ်က္မဟုတ္ဟုမဆိုနိဳင္ပါ။။ထိုတြက္ခ်က္မွဳ့ေၾကာင့္ေရာဂါအားေလွ်ာ့တြက္မိၾကပါကတစ္ကမာၻလံုးဒုကၡေရာက္သြားေစနိဳင္ပါသည္။(WHO)၏ကိုင္တြယ္မွဳ့မရိုးသားသလားညံ့ဖ်င္းသလားေတာ့မသိနိဳင္ပါ။မိမိတို့ဥာဏ္ပညာျဖင့္စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္၍သာယံုၾကည္ၾကပါရန္။

ေသဆံုးသူဦးေရကို၊ကူးစက္ခံရသူဦးေရႏွင့္စား၍ေသေပ်ာက္ႏွဳန္းတြက္ခ်က္လွ်င္အလြန္မွားပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ေသေပ်ာက္မွဳ့ႏွန္းအမွန္သိလိုလွ်င္၊ျဖစ္ေနဆဲ(Open Case)မ်ားကိုထည့္မတြက္ပဲ(Closed Case)မ်ားႏွင့္သာလွ်င္တြက္ခ်က္၍အမွန္ရရွိနိဳင္ပါလိမ့္မည္။ကူးစက္ခံရေသာလူဦးေရသည္(Open Case)မ်ားျဖစ္ေနသျဖင့္ထည့္တြက္၍မရနိဳင္ပါ။

(2002)ခုနွစ္(SARS)ကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္၊ေရာဂါကူးစက္သူ(၈၀၉၈)ေယာက္ရွိခဲ့ျပီး၊(၇၃၂၄)ေယာက္ေရာဂါေပ်ာက္သြားခဲ့၍၊(၇၇၄)ေယာက္ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ထို့ေၾကာင့္ေသေပ်ာက္နဳန္းျပန္တြက္ယူလွ်င္ေသသူ(၇၇၄)ကိုကူးစက္သူ(၈၀၉၈)ျဖင့္စားလိုက္ေသာအေျဖ(၉.၆%)ရရွိသည္မွာမွန္ကန္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ယခုအခါတြင္(SARS)ျဖစ္ေနသူ၊ျဖစ္ေနဆဲ(Open Case)တစ္ဦးမွမရွိေတာ့ပဲ၊ေသဆံုးသူႏွင့္ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသူဟူ၍(Closed Case)ႏွစ္မ်ိဳးသာလွ်င္က်န္ရွိပါေတာ့သည္။သခ်ၤာနည္းအရ၊ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားခဲ့သူ(၇၃၂၄)ေယာက္ႏွင့္ေသဆံုးခဲ့သူ(၇၇၄)ေယာက္တို့ကိုျပန္ေပါင္းလိုက္ပါက၊ကူးစက္သူ(၈၀၉၀)ေယာက္ျပန္လည္ရရွိသျဖင့္မွန္ကန္ေနပါသည္။

(2012)တြင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ(MERS)တြင္လဲ၊(SARS)ကဲ့သို့အားလံုး(Closed Case)မ်ားျဖစ္ခဲ့ပါျပီ၊ေရာဂါျဖစ္ေနသူ၊ျဖစ္ေနဆဲ(Open Case)လံုးဝမရွိေတာ့ပါ။ေရာဂါကူးစက္သူ(၁၀၀၀)ေယာက္ရွိခဲ့ျပီး၊(၆၀၀)ေယာက္ေရာဂါေပ်ာက္သြားခဲ့၍၊(၄၀၀)ေယာက္ေသဆံုးခဲ့ရပါသည္။ထို့ေၾကာင့့္ေသေပ်ာက္နဳန္းျပန္တြက္ယူလွ်င္ေသသူ(၄၀၀)ကိုကူးစက္သူ(၁၀၀၀)ျဖင့္စားလိုက္ေသာအေျဖ(၄၀%)ရရွိသည္၍မွန္ကန္ပါသည္။ Ref – en.wikipedia.org

(COVID-19)ကိုေတာ့ေရာဂါမျပီးဆံုးေသးသျဖင့္ထိုနည္းအတိုင္းတြက္ယူ၍မရနိဳင္ေသးပါ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ေရာဂါျဖစ္ေနဆဲ၊မျပီးဆံုးေသးေသာ(Open Case)မ်ားေျမာက္မ်ားစြာရွိေန၍ျဖစ္ပါသည္။အနီးစပ္ဆံုးမွန္ကန္ေအာင္ခန့္မွန္းတြက္ခ်က္လိုလွ်င္၊(Open Case)မ်ားကိုေဘးဖယ္ထားျပီး၊(Closed Case)ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာလက္ရွိေသဆံုးသူဦးေရႏွင့္၊လက္ရွိေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားသူဦးေရအၾကားတြင္အခ်ိဳးခ်၍ရာခိုင္ႏွဳန္းတြက္ခ်က္မွသာလွ်င္ျဖစ္နိဳင္ပါလိမ့္မည္။

(Case)အားလံုးမျပီးဆံုးေသးသျဖင့္တိတိက်က်တြက္၍မရနိုင္ေသးေသာ္လည္း၊သခ်ၤာနည္းအရပို၍ယုတၱိေဗဒၾကေသာတြက္ခ်က္နည္းတစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ပို၍နီးစပ္ေသာေသေပ်ာက္နဳန္းမွန္ကန္မွဳ့ကိုကိုလိုခ်င္ပါက၊ေသႏွဳန္းနွင့္ေပ်ာက္ႏွဳန္းနစ္ခုကိုသာလွ်င္အခ်ိဳးခ်တြက္ခ်က္မွသာရရွိနိဳင္ပါလိမ့္မည္။(WHO)၏တြက္ခ်က္မွဳ့သည္ေလွႏွံဓါးထစ္ျဖစ္ေနပါသည္။

ယခုအခါအလြန္ထူးျခားေသာတိုက္ဆိုင္မွ့ဳမ်ားကိုထပ္၍ၾကည့္ၾကပါစို့။ယေန့ရက္စြဲ(မတ္လ၆ရက္၊၂၀၂၀)အခ်ိန္( မနက္၉နာရီ)တြင္ျဖစ္ပါသည္။ (Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE)စစ္တန္းအရဆိုလွ်င္၊

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးမျဖစ္တတ္ေသာ(Italy)တြင္(3858)ေရာဂါကူးစက္ခံေနရျပီး၊(148)ေသဆံုးပါသည္။(414)ကေတာ့ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ။ေသနဳန္းႏွင့္၊ေရာဂါေပ်ာက္နဳန္းအားအခ်ိဳးခ်ရာခိုင္နဳန္းတြက္ၾကည့္လွ်င္၊ေလာေလာဆယ္ေသႏွဳန္း(26%)၊ေပ်ာက္နဳန္း(74%)ျဖစ္ေနပါသည္။

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးမျဖစ္တတ္ေသာ(South Korea)တြင္(6284)ေရာဂါကူးစက္ခံေနရျပီး၊(40)ေသပါသည္(135)ကေတာ့ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ။ေသနဳန္းႏွင့္၊ေပ်ာက္နဳန္းအားအခ်ိဳးခ်ရာခိုင္နဳန္းတြက္ၾကည့္လွ်င္၊ေလာေလာဆယ္ေသႏွဳန္း(23%)၊ေပ်ာက္နဳန္း(77%)ျဖစ္ေနပါသည္။

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးမျဖစ္တတ္ေသာ(USA)တြင္(233)ေရာဂါကူးစက္ခံေနရျပီး၊(12)ေသပါသည္(8)ကေတာ့ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ။ေသနဳန္းႏွင့္၊ေပ်ာက္နဳန္းအားအခ်ိဳးခ်ရာခိုင္နဳန္းတြက္ၾကည့္လွ်င္၊ေလာေလာဆယ္ေသႏွဳန္း(60%)၊ေပ်ာက္နဳန္း(40%)ျဖစ္ေနပါသည္။

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးမျဖစ္တတ္ေသာ(Spain)တြင္(282)ေရာဂါကူးစက္ခံေနရျပီး၊(3)ေသပါသည္(2)ကေတာ့ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ။ေသနဳန္းႏွင့္၊ေပ်ာက္နဳန္းအားအခ်ိဳးခ်ရာခိုင္နဳန္းတြက္ၾကည့္လွ်င္၊ေလာေလာဆယ္ေသႏွဳန္း(60%)၊ေပ်ာက္နဳန္း(40%)ျဖစ္ေနပါသည္။

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးမျဖစ္တတ္ေသာ(France)တြင္(423)ေရာဂါကူးစက္ခံေနရျပီး၊(7)ေသပါသည္(12)ကေတာ့ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ။ေသနဳန္းႏွင့္၊ေပ်ာက္နဳန္းအားအခ်ိဳးခ်ရာခိုင္နဳန္းတြက္ၾကည့္လွ်င္၊ေလာေလာဆယ္ေသႏွဳန္း(37%)၊ေပ်ာက္နဳန္း(63%)ျဖစ္ေနပါသည္။

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးမျဖစ္တတ္ေသာ(Iran)တြင္(3513)ေရာဂါကူးစက္ခံေနရျပီး၊(107)ေသပါသည္(739)ကေတာ့ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ။ေသနဳန္းႏွင့္၊ေပ်ာက္နဳန္းအားအခ်ိဳးခ်ရာခိုင္နဳန္းတြက္ၾကည့္လွ်င္၊ေလာေလာဆယ္ေသႏွဳန္း(13%)၊ေပ်ာက္နဳန္း(87%)ျဖစ္ေနပါသည္။

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးမျဖစ္တတ္ေသာ(Japan)တြင္(360)ေရာဂါကူးစက္ခံေနရျပီး၊(6)ေသပါသည္(43)ကေတာ့ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ။ေသနဳန္းႏွင့္၊ေပ်ာက္နဳန္းအားအခ်ိဳးခ်ရာခိုင္နဳန္းတြက္ၾကည့္လွ်င္၊ေလာေလာဆယ္ေသႏွဳန္း(12%)၊ေပ်ာက္နဳန္း(88%)ျဖစ္ေနပါသည္။

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးအသင့္အတင့္ျဖစ္တတ္ေသာ(Hong Komg)တြင္(105)ေရာဂါကူးစက္ခံေနရျပီး၊(2)ေသပါသည္(46)ကေတာ့ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ။ေသနဳန္းႏွင့္၊ေပ်ာက္နဳန္းအားအခ်ိဳးခ်ရာခိုင္နဳန္းတြက္ၾကည့္လွ်င္၊ေလာေလာဆယ္ေသႏွဳန္း(4%)၊ေပ်ာက္နဳန္း(96%)ျဖစ္ေနပါသည္။

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးအသင့္အတင့္ျဖစ္တတ္ေသာ(Singapore)တြင္(117)ေရာဂါကူးစက္ခံေနရျပီး၊(0)ေသပါသည္(78)ကေတာ့ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ။ေသနဳန္းႏွင့္၊ေပ်ာက္နဳန္းအားအခ်ိဳးခ်ရာခိုင္နဳန္းတြက္ၾကည့္လွ်င္၊ေလာေလာဆယ္ေသႏွဳန္း(0%)ျဖစ္ေနပါသည္။

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးအသင့္အတင့္ျဖစ္တတ္ေသာ(Malaysia)တြင္(50)ေရာဂါကူးစက္ခံေနရျပီး၊(0)ေသပါသည္(22)ကေတာ့ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ။ေသနဳန္းႏွင့္၊ေပ်ာက္နဳန္းအားအခ်ိဳးခ်ရာခိုင္နဳန္းတြက္ၾကည့္လွ်င္၊ေလာေလာဆယ္ေသႏွဳန္း(0%)ျဖစ္ေနပါသည္။

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးအသင့္အတင့္ျဖစ္တတ္ေသာ(Middle India)တြင္(30)ေရာဂါကူးစက္ခံေနရျပီး၊(0)ေသပါသည္(3)ကေတာ့ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ။ေသနဳန္းႏွင့္၊ေပ်ာက္နဳန္းအားအခ်ိဳးခ်ရာခိုင္နဳန္းတြက္ၾကည့္လွ်င္၊ေလာေလာဆယ္ေသႏွဳန္း(0%)ျဖစ္ေနပါသည္။

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးအျဖစ္မ်ားေသာ(Vietnam)တြင္(16)ေရာဂါကူးစက္ခံခဲ့ရျပီး၊တစ္ေယာက္မွမေသခဲ့ပဲ(16)ေယာက္စလံုးေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ။ေသနဳန္းႏွင့္၊ေပ်ာက္နဳန္းအားအခ်ိဳးခ်ရာခိုင္နဳန္းတြက္ၾကည့္လွ်င္၊ေလာေလာဆယ္ေသႏွဳန္း(0%) ၊ေပ်ာက္နဳန္း(100%)ျဖစ္သြား၍အားလံုးေပ်ာက္သြားပါျပီ။လက္ရွိ(Vietnam)မွာ(COVID-19 Case)မရွိေတာ့ပါ။

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးအျဖစ္မ်ားေသာ(Cambodia)တြင္(1)ေရာဂါကူးစက္ခံခဲ့ရျပီး၊တစ္ေယာက္မွမေသခဲ့ပဲ(1)ေယာက္ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ။ေသနဳန္းႏွင့္၊ေပ်ာက္နဳန္းအားအခ်ိဳးခ်ရာခိုင္နဳန္းတြက္ၾကည့္လွ်င္၊ေလာေလာဆယ္ေသႏွဳန္း(0%) ၊ေပ်ာက္နဳန္း(100%)ျဖစ္သြား၍အားလံုးေပ်ာက္သြားပါျပီ။လက္ရွိ(Cambodia)မွာ(COVID-19 Case)မရွိေတာ့ပါ။

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးအျဖစ္မ်ားေသာ(Sri Lanka)တြင္(1)ေရာဂါကူးစက္ခံခဲ့ရျပီး၊တစ္ေယာက္မွမေသခဲ့ပဲ(1)ေယာက္ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ။ေသနဳန္းႏွင့္၊ေပ်ာက္နဳန္းအားအခ်ိဳးခ်ရာခိုင္နဳန္းတြက္ၾကည့္လွ်င္၊ေလာေလာဆယ္ေသႏွဳန္း(0%) ၊ေပ်ာက္နဳန္း(100%)ျဖစ္သြား၍အားလံုးေပ်ာက္သြားပါျပီ။လက္ရွိ(Sri Lanka)မွာ(COVID-19 Case)မရွိေတာ့ပါ။

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးအျဖစ္မ်ားေသာ(Nepal)တြင္(1)ေရာဂါကူးစက္ခံခဲ့ရျပီး၊တစ္ေယာက္မွမေသခဲ့ပဲ(1)ေယာက္ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ။ေသနဳန္းႏွင့္၊ေပ်ာက္နဳန္းအားအခ်ိဳးခ်ရာခိုင္နဳန္းတြက္ၾကည့္လွ်င္၊ေလာေလာဆယ္ေသႏွဳန္း(0%) ၊ေပ်ာက္နဳန္း(100%)ျဖစ္သြား၍အားလံုးေပ်ာက္သြားပါျပီ။လက္ရွိ(Nepal)မွာ(COVID-19 Case)မရွိေတာ့ပါ။

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးအျဖစ္မ်ားေသာ(Indonesia)တြင္(2)ေရာဂါကူးစက္ခံေနရျပီး၊ေသသူမရွိေသး၊ေရာဂါေပ်ာက္သူမရွိေသးပါ။ေျပာဖို့အလြန္ေစာေနပါေသးသည္။

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးအျဖစ္မ်ားေသာ(Thailand)တြင္(47)ေရာဂါကူးစက္ခံေနရျပီး၊(1)ေသပါတယ္။(31)ေယာက္ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ။ေသနဳန္းနဲ့၊ေပ်ာက္နဳန္းရာခိုင္နဳန္းခ်ၾကည့္ရင္၊ေသႏွဳန္း(3%)၊ေပ်ာက္နဳန္း(97%)ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။(Thailand)တြင္ေသဆံုးခဲ့ရသူသည္၊ေသြးလြန္တုတ္ေကြးႏွင့္(COVID-19)ေရာဂါႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတစ္ျပိဳင္နက္တည္းတြဲ၍ျဖစ္သြားသျဖင့္ခ်က္ျခင္း(Immunity)မရနိဳင္သည့္အျပင္(Immune System)သည္မတူညီေသာေရာဂါႏွစ္မ်ိဳးကိုတစ္ျပိဳင္နက္္တည္းကာကြယ္ေပးဖို့ရန္အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ထို့ေၾကာင့္ရွဳပ္ေထြးမွဳ့(Complication)ျဖစ္ေပၚလာ၍ေသဆံုးနိဳင္ေခ်ပိုမ်ားပါသည္။

(Hypothesis)အရေျပာထားေသာ္လည္း၊ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေပ်ာက္ကင္းသြားျပီးအနည္းဆံုးတစ္လေလာက္ၾကာေတာ့မွသာလွ်င္(COVID-19)အတြက္(Immunity)ရရွိနိဳင္ပါသည္။ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါတစ္ခုဆိုတာကာကြယ္ေဆးထိုးထားလွ်င္ေတာင္မွခ်က္ခ်င္း(Immunity)မရရွိနိဳင္ပဲ၊အနည္းဆံုးသံုးေလးပါတ္ခန့္ေစာင့္ရပါသည္။ Ref – channelnewsasia

အထက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေသခ်ာစြာဂရုတစိုက္ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါကေသြးလြန္တုတ္ေကြးနွင့္(ဝူဟန္ကိုရိုနာ)တို့၏အလြန္ထူးျခားေသာတိုက္ဆိုင္မွဳ့မ်ားကိုေတြ့ရွိနိဳင္ၾကမွာျဖစ္ျပီး၊မိမိဥာဏ္ပညာျဖင့္တစ္ခုခုကိုနားလည္လာနိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ခ်ြင္းခ်က္တစ္ခုမွာ၊ေသြးလြန္တုတ္ေကြးအျဖစ္မ်ားေသာ(Myanmar, Bhutan, Bangladesh, Laos)ေလးနိဳင္ငံမွာမူထူးထူးျခားျခားယခုအခ်ိန္အထိကူးစက္မလာနိဳင္ေသးေသာ္လဲ၊အခ်ိန္မေရြးကူးစက္လာနိဳင္ပါသည္။ သို့ေသာ္ျမန္မာနိဳင္ငံသို့ကူးစက္လာပါကလဲ၊ (Vietnam, Cambodia, Sri Lanka, Nepal, Indonesia, Thailand) နိဳင္ငံမ်ားကဲ့သို့သာလွ်င္ မဆိုးရြားလွေသာ ရလဒ္မ်ားသာျဖစ္ေပၚလာနိဳင္ပါသည္။ေသေပ်ာက္မွဳ့ႏွဳန္းနည္းနိဳင္ျပီး၊ေသေပ်ာက္သူထက္ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားသူမ်ားသာအဆမတန္မ်ားျပားပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာမ်ားအတြက္အစိုးရိမ္လြန္၍၊အေၾကာက္တလန့္မျဖစ္ၾကေစရန္အေထာက္အထားျဖင့္သုေတသနျပဳတင္ျပျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္ျပီး၊ေပါ့ေပါ့ဆဆမေနၾကပဲ၊သတိျဖင့္ဂရုတစိုက္ေနၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအသိေပးအပ္ပါသည္။ေသြးလြန္တုတ္ေကြးမွရရွိေသာ(Immunity)သည္(COVID-19)ကိုကာကြယ္ေပးနိဳင္မွဳ့ရွိနိုင္၊မရွိနိဳင္မိမိကိုယ္တိုင္အထက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအေသးစိတ္ေလ့လာ၍ဥာဏ္ပညာရွိသလိုယံုၾကည္ဆံုးျဖတ္နိဳင္ၾကပါသည္။ေသခ်ာအနီးကပ္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္အလြန္ထူးျခားေသာတိုက္ဆိုင္မွဳ့မ်ားကိုေတြ့ရွိနိဳင္ၾကပါလိမ့္မည္။

အားလံုးေဘးရန္ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
Kelvin Albert Power