ယေ န႕ တပ္မေ တာ္ သား မ်ား ကိုယ္စာ လွယ္ မ်ားအာ လံုး ႏွာေခါင္းစည္း တပ္၍ လႊတ္ေတာ္ တက္

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး ႏွာေခါင္းစည္းတပ္၍ ယေန႔က်င္းပေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည္။

ယင္းသို႔ႏွာေခါင္းစည္း တပ္၍ အစည္းအေဝးတက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုမူ မသိရေသးေပ။

Credit