ကုိ ရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလုပ္သားအင္အား ၅သိန္းခန္႔ လုပ္ကိုင္ရာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား မၾကာမီရပ္တန္႔သြားႏိုင္ပါသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္သားအင္အားစုမ်ားလည္း ျပည္တြင္းသို႔ျပန္လာႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းရွိအျခားလုပ္ငန္းမ်ားလည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးလာေနပါသည္။

Government Emergency Plan for Labour ဖြ႕ဲစည္း၍ေျဖရွင္းရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ အထူးျပဳ ကၽြမ္းက်င္မႈ မလိုအပ္လွေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကို ဦးစားေပးၿပီးဖြ႕ံၿဖိဳးေရးရံပုံေငြခ်မွတ္၍ စီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ေစလိုပါသည္။

SMEလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း အထူးရံပုံေငြထုတ္ေခ်းၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပါတ္ရန္နည္းပညာ အေထာက္အပ့ံမ်ား ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးအေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးမည့္အဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲစည္းလည္ပါတ္ေစသင့္ပါသည္။ သိန္း၃၀ခန္႔အရင္းအႏွီးရွိSMEတစ္ခုလၽွင္ အလုပ္သမား၅ဦးခန္႔အလုပ္ရႏိုင္ပါသည္။ SMEအခု၁သိန္းကိုေထာက္ပ့ံလၽွင္ လူ၅သိန္းအလုပ္ရၿပီး က်ပ္ဘီလီယံ၃၀၀လိုပါမည္။

ဖုံံးေျပာခမွ ၅%အခြန္ကိုသုံးလၽွင္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အရွံုးေပၚႏိုင္ငံပိုင္စက္ရုံမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုစုစည္း၍ SME Development Assistant Unit မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္ ။ အခ်ိန္သိပ္မရွိေတာ့ပ။ Actionအျမန္ယူႏိုင္ၾကပါေစ။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားလည္း ကိုယ့္ဒုကၡႏွင့္ကိုယ္ မကူညီႏိုင္ၾကပါ အတၱာဟိအတၱာေနာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၾကရန္သာ

Charlie Soe
Credit-Blacker