ယာ ဥ္္ဥပေဒကို္ တင္ေပးထားၾကတာရွိေပမယ့္ ျပစ္မွု နဲ႔ျပစ္ဒဏ္ေတြ မွားေနတာေတြ႕လို႔ ျမန္မာနို္င္ငံယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲဲ႕က တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒကိုိ ေဝမၽွေပးလိုက္ပါတယ္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္္ ဥပေဒဒဏ္ေငြက်ပ္(၃)ေသာင္္း

၁။ ၄၇(က)/၆၂ – ယာဥ္ေမာင္းလိုိင္စင္လက္၀ယ္မပါရွိဘဲ ေမာင္းႏွင္ျခင္း။၂။၅၄(က)/၆၂- စပါယ္ယာလိုိင္စင္မရွိျခင္း။

၃။၅၄(ခ)/၆၂ – စိိတ္ကိုယ္အရ ေမာင္းႏွင္ရန္မသင့္ဘဲ ေမာင္းႏွင္ျခင္း။၄။ ၅၄(ဂ)/၆၂- သတ္မွွတ္၀န္တင္အားထက္ ပိုတင္ေမာင္းႏွင္ျခင္း။အမိုးကိုင္း​ေက်ာ္ျခင္း။

၅။ ၅၄(ဃ)/၆၂- ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ဦးထုပ္မေဆာင္းျခင္း/ေမးသိုင္းႀကိဳးမတပ္ျခင္း။၆။ ၅၄(င)/၆၂- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္စဥ္ ခါးပတ္မပတ္ျခင္း။

၇။ ၅၄(စ)/၆၂-လူကူးမ်ဥ္းၾကားတြင္/လူကူးရန္ေနရာတြင္ ေရွ႕ယာဥ္ကို္ ေက်ာ္တတ္ျခင္း ၊ လမ္းကူးသူမ်ားရွိပါလ်က္ ၁၆ေပ ၆လက္မ အကြာတြင္ ေခတၱမၽွရပ္ေပးျခင္း။

၈။၅၄(ဆ)/၆၂- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို္ယ္ထည္၊ စက္ကိရိ္ယာေျပာင္းလဲ ထားျခင္း။၉။ ၅၄(ဇ)/၆၂- ေမာ္ေတာ္ဆို္င္ကယ္ေနာက္ၾကည့္မွန္ သို႔မဟုတ္ အိတ္ေဇာသံဆူညံစြာ ေမာင္းႏွင္ျခင္း။

၁၀။ ၅၇(ဇ)/၆၂ – သူတပါး၏ ယာဥ္ေမာင္းလို္င္စင္/ စပါယ္ယာလိုင္စင္အား အသုံးျပဳျခင္း။ေထာင္(၁) လ၊ ဒဏ္ေငြြက်ပ္(၅)ေသာင္း၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ါ

၁။ ၄၅(က)/၅၈(က)- ယာဥ္မွွတ္ပုံတင္ထားမွုမရွိျခင္း။၂။ ၄၅(ခ)/၅၈(က)- ဝွီးတက္ရပ္စဲ၊ သိမ္းဆည္းခံရ၊ သက္တမ္းကုန္၊ျပသမထားျခင္း။

၃။ ၄၅( ဂ)/၅၈(က)- ယာဥ္လိုင္စင္ဖ်က္သိမ္း/သက္တမ္း ကုန္ဆုံးျခင္း။၄။ ၄၆(က)/၅၈(က)- ယာဥ္ကိုသူတပါးထိခိုက္မွု အာမခံထားျခင္းမရွိဘဲေမာင္းႏွင္ျခင္း။

၅။ ၄၇(ခ)/၅၈(က)- ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မရွိျခင္း။၆။ ၄၇(ဂ)/၅၈(က)- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုိင္ရွင္မွ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မရွိသူကိုေမာင္းႏွင္ေစျခင္း၊ ေမာင္းခြင့္ျပဳျခင္း။

၇။၄၈/၅၈(က)- သတ္မွတ္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ျဖင့္ မေမာင္းႏွင္ျခင္း။၈။ ၄၉(က)/၅၈(က)- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား သတ္မွတ္အျမန္ႏွုန္းထက္ပို၍ ေမာင္းႏွင္ျခင္း(သို႔) သတ္မွတ္အျမန္ႏွုန္းထက္ ေလ်ာ့၍ ေမာင္းႏွင္ျခင္း။

၉။၄၉(ဂ)/၅၈(က)- ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ေမာင္းႏွင္ျခင္း။

၁၀။ ၄၉(ဂ)/ ၅ဂ(က)- မူးယစ္ေဆးဝါး (သို႔) စိတ္ကိုေျပာင္လဲေစတတ္ေသာေဆးဝါးသုံးစြဲ ၍ / အရက္ေသစာေသာက္ သုံး၍ ေမာင္းႏွင္ျခင္း။

အထက္ပါ ျပစ္မွုမ်ား(၁)ႏွစ္ အတြင္း ထပ္မံက်ဴးလြန္ပါက ေထာင္(၃)လ၊ ဒဏ္ေငြ(၁)သိိန္း ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးက်ခံရမည္။

ဒဏ္ေငြ က်ပ္ (၁)သိ္န္း

၁။ ၅၅/၆၃ – ၀ယ္ယူ၊ရရွိ၊ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း အမည္မေျပာင္းျခင္း။ ေထာင္ (၃)လ၊ ဒဏ္ေငြ က်ပ္(၁)သိန္း၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္

၁။ ၅၃(က)/၆၁- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နံံပါတ္ျပားမထင္ရွားျခင္း၊ မပါရွိျခင္း။၂။ ၅၃(ခ)/၆၁- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နံပါတ္ျပားထင္ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ေစျခင္း။

၃။ ၅၃(ဂ)/၆၁- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တြင္ မမွန္ကန္ေသာ နံပါတ္ျပားတပ္ဆင္ျခင္း။ေထာင္(၆)လ၊ ဒဏ္ေငြ(၃)သိိန္း၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္

၁။ ၅၆/၆၄ – ကညနမွ မိမိအားထုတ္ေပးသည့္ လိုင္စင္ေဆးေရးအမွတ္သားအား အျခားေမာ္ေတာ္ယာဥ္တြင္ ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳျခင္း။

ဒဏ္ေငြ က်ပ္ (၅)သိိန္း

၁။၅၁/၅၉–လုပ္ငန္းလိုိင္စင္မရွိဘဲေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္ျခင္း။ဒဏ္ေငြက်ပ္ (၁၀)သိိန္း

၁။ ၅၁/၅၉ – လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိဘဲ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စစ္ေဆးျခင္းလုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ေထာင္(၃)လ၊ ဒဏ္က်ပ္ (၅၀)သိန္း၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္

၁။၅၀(က)/၅၈(ခ)လုပ္ငန္းလိုိင္စင္မရွိဘဲေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္၊ေရာင္းခ်၊တည္ေဆာက္တပ္ဆင္ျခင္္း။Yangon Car Driver’s Licence Services